Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Sokeiden ja heikkonäköisten matemaattisten taitojen kehittäminen Theo & Seth -ohjelmalla

Sokeiden ja heikkonäköisten matemaattisten taitojen kehittäminen Theo & Seth -ohjelmalla

Sánchez, J. & Sáenz, M. 2005. Developing Mathematics Skills through Audio Interfaces. Proceedings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction, Las Vegas. July 22-27.

 

Tutkimustavoite
Tavoitteena arvioida Theo & Seth -ohjelman vaikutuksia  näkövammaisten lasten matemaattiseen osaamiseen.
Tutkimusasetelma Alkumittaus - Theo & Seth - Harjoittelu - (+kognitiiviset harjoitteet) - Loppumittaus
Osallistujien määrä 9
Osallistujien ikä 7-8v (6 lasta 1.luokalta ja 3 lasta 2.luokalta)
Osallistujien kuvaus Lapset sokeita (4) tai heikkonäköisiä (5)
Käytetty ohjelma Theo & Seth / Theo & Seth + muita kognitiivisia harjoitteita viidelle lapselle
Ohjelman kuvaus Theo & Seth harjaannuttaa perusaritmetiikkaa, kuten yhteen- ja vähennyslaskutaitoa ja työmuistia.
Harjoittelun kesto ei anneta tarkkaa kuvausta
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Precalculus test (1.lk.): mittaa oletettua ensimmäisen luokan matemaattista osaamista, Mathematics Knowledge Test (2.lk.): ymmärrys luvuista sekä suullisesti että kirjallisesti, laskutoimitusten suorittaminen suullisesti ja kirjallisesti, numeeristen sarjojen ja graafisten kuvien laskeminen, matemaattinen mallintaminen.
Loppumittaus: Lisäksi käytettävyyskysely.
Tulokset
Matemaattisessa osaamisessa positiivisia muutoksia. Lapset, jotka tekivät lisäksi muita kognitiivisia tehtäviä, paransivat eniten. Sokeat paransivat enemmän kuin heikkonäköiset. Käytettävyys: Näppäimistön käyttö kohentui harjoittelun aikana. Ulkopuolisen avun tarve väheni harjoittelun edetessä. Harjoittelu oli motivoivaa ja aktiivinen toiminta lisääntyi.
Muuta
Ei tilastollisia analyyseja, koska ryhmä niin pieni ja heterogeeninen.

 

sivun alkuun