Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Oppimisen tuen muodot ja toimijat

Oppimisen tuen muodot ja toimijat

Tarvittava tuki oppimisessa ja koulunkäynnissä pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Tässä esitellään esi- ja perusopetuksessa vuodesta 2011 alkaen toteutettavaa kolmiportaista tuen mallia ja perusopetuslain mukaisia käytänteitä. Lapsen tarpeen mukaan asteittain vahvistuva ja suunnitelmallinen tuki auttaa parantamaan lapsen oppimisen ja kasvun edellytyksiä. Oppimisen taustalla punaisena lankana kulkee laadukas opetus. Kun jo yleisen tuen vaiheessa kiinnitetään huomiota opetuksen laatuun ja tehokkaisiin opetusmenetelmiin sekä taitojen säännölliseen arviointiin, voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia syntyviä oppimisen vaikeuksia myöhemmällä kouluiällä.

Tuen muoto

Esi- ja perusopetuksessa toteutetaan vuodesta 2011 alkaen kolmiportaista tuen mallia. Tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja vahvimpana muotona erityinen tuki. Tässä osassa esitellään tukimuotojen nivelvaiheisiin liittyviä dokumentteja: pedagogista arviota, pedagogista selvitystä ja erityisen tuen päätöstä. Samoin selvitetään tuen toimeenpanemiseen liittyviä pedagogisia asiakirjoja: oppimissuunnitelmaa ja HOJKS:ia. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi lapsen oppimista tulee arvioida jatkuvasti, ja tukea pitää antaa riittävän varhain. Näin ehkäistään vaikeuksien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia.

Lue lisää...

Toimijat moniammatillisessa yhteistyössä

Laadukkaan tukemisen edellytyksenä on toimiva moniammatillinen yhteistyö. Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuu kasvatus- ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaisia yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyössä suunnitellaan miten lapsen tarvitsema tuki järjestetään, millaisiin sisältöihin ja tavoitteisiin eri tukiajanjaksoilla tähdätään ja miten tuen vaikutusta lapsen taitojen kehittymiseen seurataan. Yhdessä myös sovitaan, ketkä vastaavat eri toiminnoista. Kirjattujen suunnitelmien avulla tuen toteuttaminen ja seuraaminen on helpompaa ja jäsentyneempää.

Lue lisää...

sivun alkuun