Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Logo -ohjelmointiympäristön ja tietokoneavusteisen opetuksen vaikutukset kognitiivisiin taitoihin ja luovuuteen

Logo -ohjelmointiympäristön ja tietokoneavusteisen opetuksen vaikutukset kognitiivisiin taitoihin ja luovuuteen

Clements, D. H. 1986. Effects of Logo and CAI Environments on Cognition and Creativity. Journal of Educational Psychology, Vol 78, No 4, 309-318.

Tutkimustavoite
Tavoitteena testata asetettuja hypoteeseja. Logo -harjoittelu kehittää lasten kykyä luokitteluun ja sarjoittamiseen. Logo -harjoittelu edesauttaa metakognitiivisten ja luovien taitojen kehittymistä. Tietokoneavusteinen opetus parantaa yleistä osaamista lukemisessa ja matematiikassa. Oletus lisäksi, että 6- ja 8 -vuotiaat hyötyvät saman verran.
Tutkimusasetelma
Luvan saaneiden joukosta satunnaisesti 36 lasta ensimmäiseltä ja kolmannelta luokalta mukaan - Lapset jaetaan satunnaisesti 3 ryhmään (Logo, Tietokoneavusteinen opetus, Kontrollit). - Alkumittaus - Harjoittelu - Viikon tauko - Loppumittaus
Osallistujien määrä
72
Osallistujien ikä
36 1.lk. (6 v) ja 36 3.lk. (8 v)
Osallistujien kuvaus
Lapset yleisopetuksen ryhmistä, sosioekonomiselta taustaltaan keskiluokkaisia
Käytetty ohjelma
Logo, Useat tietokoneohjelmat
Ohjelman kuvaus
Logo: (Kilpikonnageometria) Ensimmäiset 5 viikkoa lapset ohjasivat kilpikonnaa piirtämään heidän haluamaansa kuvaa yksittäisillä näppäimillä (esim. F=eteenpäin). Viimeiset 17 viikkoa he kirjoittivat koko tarkan komennon (esim. Forward 55).
Tietokone: 18 kaupallista ohjelmaa käytössä, joista 9 matematiikkaan ja 5 lukemiseen liittyvää ohjelmaa. Loput 4 ohjelmaa tukivat ongelmanratkaisutaitoja.
Harjoittelun kesto
22 viikkoa, 2x45-50min/viikko --> 44 sessiota yhteensä
Käytetyt mitarit
Alku- ja loppumittaus: Operational competence (luokittelu ja sarjoittaminen), The Torrance test of Creative Thinking (luovuus), Metropolitan Readiness Test, Level 2 (1.lk. lukemisen ja matematiikan testi), The Scott Foresman Achievement Series 10A (3.lk. lukemisen ja matematiikan testi)
Loppumittaus lisäksi: Assessment of metacognitive skills (metakognitiiviset taidot ongelmanratkaisussa), Metacognitive abilities in other domains (metakognitiiviset taidot muussa yhteydessä, esim. kertomuksissa esiintyvien ratkaisujen arvioiminen ja vertaaminen)
Tulokset
Luokittelu: Logo- ja Tietokoneavusteisen (TAO) ryhmän parannus alkumittauksesta loppumittaukseen tilastollisesti merkitsevä. Kontrollit ja Logo -ryhmä til. merk. parempia loppumittauksessa kuin TAO. Kontrollit eivät parantaneet merkitsevästi omasta alkumittauksestaan. Heidän alkumittaus tuloksensa oli jo til. merk. parempi kuin Logo- ja TAO -ryhmillä. 3 -luokkalaiset paransivat til. merk. tulostaan, mutta 1 -luokkalaiset eivät.
Sarjoittaminen: 1 -luokkalaiset paransivat til. merk. tulostaan, mutta 3 -luokkalaiset eivät.
Metakognitio: Logo -ryhmä til. merk. parempi kuin TAO ja Kontrollit. Kolmasluokkalaiset til. merk. enemmän parannusta kuin 1 -luokkalaiset.
Luovuus: Logo -ryhmä paransi alkutestistä til. merkitsevästi. Heidän lopputesti tuloksensa myös til. merk. parempi kuin muiden ryhmien.
Lukeminen ja matematiikka: Logo -ryhmä til. merk. parempi kuin TAO ja Kontrollit. Kolmasluokkalaiset til. merk. parempia kuin 1 -luokkalaiset.
Muuta
Voiko luokka-asteita verrata lukemisessa ja matematiikassa, koska näiden taitojen mittaamisessa käytettiin eri testiä?

sivun alkuun