Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Yleiset matemaattiset taidot Onko yksin tai ryhmässä pelaamisella merkitystä taitojen kehittymiselle?

Onko yksin tai ryhmässä pelaamisella merkitystä taitojen kehittymiselle?

Ke, F. & Grabowski, B. 2007. Gameplaying for Maths Learning: Cooperative or Not? British Journal of Educational Technology, Vol 38, No 2, 249-259.

 

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, kehittääkö ryhmässä pelaaminen enemmän matemaattisia taitoja kuin kilpaileva pelaaminen. Oletettiin, että ryhmässä ja yksin (kilpaileva) pelaavat parantavat osaamista tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin ei-pelaavat. Oletettiin, että poikien tulokset ovat parempia kuin tyttöjen ja että lasten, joilla matala sosioekonominen tausta, tulokset ovat parempia kuin kontrolleilla.
Tutkimusasetelma
Alkumittaus - Ryhmäjako (ryhmässä pelaavat, yksin pelaavat, ei-pelaavat) - Harjoittelu - Loppumittaus
Osallistujien määrä 125
Osallistujien ikä 5 lk
Osallistujien kuvaus tavallisesta julkisesta koulusta
Käytetty ohjelma
Astra Eagle
Ohjelman kuvaus
Internetperustaisia strategiapelejä (4) (mittaaminen, kokonaislukujen vertailu, yksinkertaiset yhtälöt, koordinaatit)
Harjoittelun kesto
40 min orientaatio + 4 viikkoa 2x40min/vko (yht. 320min) pelaamista joko Ryhmässä tai Yksin (kilpaileva). Kontrollit eli ei-pelaavat tekivät saman ajan Astra Eaglea vastaavia kynä-paperitehtäviä.
Käytetyt mittarit
Alku- ja loppumittaus: Game Skills Arithmetic Test (yhteen- ja vähennyslasku, määrän ja tilavuuden vertailu, pisteiden paikallistaminen koordinaatistosta), Tapia's attitudes towards math inventory (asenne, arvot, itseluottamus, motivaatio)
Tulokset
Molemmat peliryhmät paransivat tilastollisesti merkitsevästi verrattuna ei-pelaaviin. Ryhmässä tai yksin pelaamisella ei til. merk. eroa. Ryhmässä pelanneiden asenne til. merk. positiivisempi kuin muissa ryhmissä. Sukupuolten välillä ei eroa millään mittarilla mitattuna. Lasten, joilla matala sosioekonominen tausta, asenteet til. merk. positiivisemmat kuin kontrolleilla.
Muuta

 

sivun alkuun