Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Sanallinen ongelmanratkaisu Hyötyvätkö oppimisvaikeutiset 7 -portaisesta ongelmanratkaisumallista?

Hyötyvätkö oppimisvaikeutiset 7 -portaisesta ongelmanratkaisumallista?

Shiah, R-L., Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. & Mushinski-Fulk, B. J. 1995. The Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematical Problem Solving of Students With Learning Disabilities. Exceptionality, Vol 5, No 3, 131-161.

Tutkimustavoite
Tavoitteena selvittää, hyötyvätkö oppimisvaikeutiset tietokonavusteisesta ongelmanratkaisuohjelmasta. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli, siirtyvätkö opitut taidot kynä-paperi -tehtäviin. Kolmas tavoite oli selvittää, mikä kolmesta harjoittelumuodosta antaisi parhaimman tuloksen.
Tutkimusasetelma Alkumittaus - Jako satunnaisesti kolmeen ryhmään (3x10 lasta), joissa jokaisessa ikäluokka kuitenkin tasaisesti edustettuna. Oppimisvaikeus diagnosoitu jo aikaisemmin, mutta lisäksi kaikilla tutkimuslapsilla alle 33% oikein alkumittauksen sanallisista tehtävistä. - Ohjattu harjoittelu (8 sanallista ongelmaa), joiden aikana CAI-A -ryhmällä käytössä 7-portainen ongelmanratkaisumalli animaatiokuvilla. CAI-P -ryhmällä 7-portainen malli, mutta vain piirroskuvat. CAI-C -ryhmällä ei ratkaisumallia käytössä, vain piirroskuvat ja vastauksen annossa kynä ja paperi käytössä.  - Itsenäinen harjoittelu (20 sanallista ongelmaa), joidenaikana CAI-A ja CAI-P -ryhmillä 7 -portainen malli ei aktiivisesti näytöllä, mutta saatavilla. Sen käyttö ei ollut enää pakollinen, kuten 8 aikaisemman tehtävän aikana. CAI-C -ryhmällä ei enää edes  piirroskuvia käytössään. - Loppumittaus - Viivästetty loppumittaus
Osallistujien määrä 30
Osallistujien ikä 1-6 lk. 12 (1.-2.lk.), 8 (3.-4.lk.) ja 10 (5.-6.lk.)
Osallistujien kuvaus Lapset oppimisvaikeutisia, joiden älykkyysosamäärä keskimäärin 84,17. Lapset ovat saaneet erityisopetusta keskimäärin 2,24 vuotta.
Käytetty ohjelma Linkway
Ohjelman kuvaus Kehitettiin tätä tutkimusta varten. Ohjelmassa harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja.
Harjoittelun kesto Kokonaisaikaa ei ilmoitettu, puhutaan tutkimusvuodesta. Aluksi yksilöllinen, ohjattu harjoittelu 40min (olosuhteisiin tutustuminen, hiiren käyttö ym.). Rekisteröintisivun ohjaus 30 min. Ohjattu harjoittelu (8 sanallista ongelmaa). Itsenäinen harjoittelu (20 sanallista ongelmaa)
Käytetyt mittarit
Alkumittaus: Sanalliset ongelmat (kynä-paperi -testi) ja Kysely (kokemus tietokoneiden käytöstä, asenne tietokoneisiin, ratkaisustrategioiden käyttö sanallisissa ongelmissa). Loppumittaus: Sanalliset ongelmat tietokoneella ja kynä-paperi -testinä. Kysely (asenne tietokoneisiin, tyytyväisyys, ratkaisustrategioiden käyttö sanallisissa ongelmissa ja opetetun 7-portaisen ratkaisumallin mieleenpalauttaminen). Viivästetty loppumittaus: Sanalliset ongelmat tietokoneella ja kynä-paperi -testinä. Kysely (ratkaisustrategioiden käyttö sanallisissa ongelmissa ja opetetun 7-portaisen ratkaisumallin mieleenpalauttaminen).

Kaikkien mittauskertojen sanalliset tehtävät olivat verrattavissa toisiinsa rakenteen, asiasanojen sekä yhteen- ja vähennyslaskutasojen suhteen.
Tulokset
Ei viitteitä opitun ratkaisumallin siirtovaikutuksesta. Kynä-paperi -testeissä ei tilastollisesti merkitsevää muutosta missään vaiheessa. Verrattaessa tietokoneella tehtyä loppumittausta alkumittaukseen kaikissa ryhmissä til. merk. parannus. Kaikki kolme ryhmää parantavat edelleen til. merkitsevästi verrattaessa viivästetyn mittauksen tietokonetehtäviä loppumittauksen tietokonetehtäviin. Eri olosuhteilla eli eri ryhmien välillä ei ole til. merk. eroa.

Positiivinen asenne tietokoneita kohtaan CAI-A -ryhmässä kasvoi 2%, CAI-P:ssä 5% ja CAI-C -ryhmässä 8%. Jos kaikki ryhmät lasketaan yhteen, ero on til. merkitsevä. Intervention aikaista oppimiskokemusta pitivät 84% CAI-A -ryhmästä, 82% CAI-P- sekä CAI-C -ryhmästä positiivisena. 7 -portaisen ratkaisumallin mieleen palauttaminen onnistui CAI-A ryhmältä loppumittauksessa til. merk. paremmin kuin viivästetyssä mittauksessa. Sen sijaan CAI-P -ryhmä muisti mallin paremmin viivästeyssä mittauksessa, mutta ero loppumittaukseen ei ollut til. merkistevä.
Muuta
7 -portainen ohje: 1) Lue ongelma 2) Ajattele ongelmaa 3) Päätä käytettävästä operaatiosta 4) Kirjoita tehtävästä lauseke 5) Ratkaise ongelma 6) Arvioi vastausta 7) Tarkista kaikki vaiheet

sivun alkuun