Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Stödformer

Stödformer

En stor del av all inlärning grundar sig på skriftspråket. Därför får läs- och skrivsvårigheter i vissa fall jobbiga konsekvenser. Och därmed är det viktigt att i ett tidigt skede erbjuda rätt form av stöd och förebygga att läs- och skrivsvårigheter uppkommer. Genom att tidigt ingripa och stöda läsutvecklingen kan misslyckanden förebyggas och den akademiska självbilden stödas.

Förutsättningarna för läsning

Redan i lekåldern kan man kartlägga de förmågor som utgör grunden för en god läsutveckling. Då barnen är 4-5 år gamla kan man i stora drag förutse hur deras läsinlärning kommer att se ut. Om dessa förutsättningar utvecklats mycket långsammare än hos jämnåriga barn kan det vara ett tecken på läs- och skrivsvårigheter. Om någon i barnets släkt, till exempel mamma, pappa eller syskon har läs- och skrivsvårigheter ökar sannolikheten för att barnet får läs- och skrivsvårigheter.

Likaså är det viktigt att redan tidigt stöda de färdigheter som ligger som grund för läsningen, som fonologisk medvetenhet, arbetssminne, benämning, ordförråd, förståelse av språkliga grundbegrepp samt förståelse av ord, tal och instruktioner. Här hittar du tips om hur du kan stöda den fonologiska medvetenheten, benämningen, arbetsminnet och inlärningen av bokstav-ljud motsvarigheter.

Läsutvecklingen

Då läsutvecklingen kommit igång gäller den s.k. Matteuseffekten många av läsningens delområden. Man blir bättre på att avkoda, läsa med flyt och förstå det man läst genom att läsa mera. Därför är det viktigt att erbjuda barnen en miljö som stimulerar läsintresset och lockar till läsning. Tips om detta hittar du i kapitlet Stöd läsintresset.

Tips om hur man kan stöda läsningens delområden ordförrådet, läsförståelse och läsflytet återfinns i respektive kapitel.

Spel-Ett

Spel-Ett är ett datorspel som stöder läsinlärningen. Spelet passar bra för förskolebarn och är därmed ett bra hjälpmedel redan för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Det kan också användas parallellt till läsundervisningen i första årskursen eller med elever som behöver stöd i sin läsutveckling även senare. Spel-Ett presenteras separat under rubriken Material.

sivun alkuun