Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läsutveckling

Läsutveckling

Läsning är en sammansatt färdighet som bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodning innebär att läsaren känner igen, kan uttala ordet och får tillgång till dess mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt och säkert kännas igen. Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen kan inledas.

Läsförståelsen möjliggör att läsaren kan hitta en betydelse i texten, reflektera över den och dra slutsatser. Läsförståelsen är till skillnad från ordavkodningen en process som inte kan automatiseras. Avkodningen och läsförståelsen har ett nära samband med varandra. Samtidigt spelar motivationen en avgörande roll vid läsningen. God läsutveckling kräver därmed avkodning, förståelse och motivation. Om någon av de här faktorerna är noll blir också produkten noll. Formeln blir alltså

Läsning = avkodning X förståelse X motivation

I det här kapitlet kan du läsa närmare om läsutvecklingens gång i form av olika stadier i läsutvecklingen. Kaptilet Läsundervisningen för nybörjarläsare presenterar de olika metoderna man utgår från i läsundervisningen i skolan. Många finlandssvenska barn har en tvåspråkig bakgrund, som påverkar deras språkutveckling och därför finns även fakta om tvåspråkighetens  betydelse för läsutvecklingen. Ytterligare påverkas läsutvecklingen av barnets ordförråd, och självfallet motivationen som är avgörande för all inlärning, inte minst för läsinlärningen.

sivun alkuun