Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Bedömning av grundfärdigheterna Utredning som görs av psykolog

Utredning som görs av psykolog

Stödåtgärder och utredningar som görs i skolan kan i vissa fall kännas otillräckliga, och barnet sänds t.ex. till skolpsykologen eller familjerådgivningen för vidare undersökning. Den utredning som psykologen gör är en mer utförlig helhet än den som görs på skolan och de noterade specialsvårigheterna jämförs i relation till barnets kognitiva prestationsprofil och kunskap om tidigare utveckling. Utredningarna kan även innehålla en bedömning av utvecklingen av barnets känsloliv och personlighet.

Bedömning av kognitiva funktioner

Grundtanken med bedömningen av de kognitiva funktionerna är att det finns underliggande funktioner som de färdigheter man lär sig i skolan, som att räkna och att läsa, bygger på (Paananen, Aro, Kultti-Lavikainen & Ahonen, 2005). Förutom att man strävar till att göra en så noggrann utredning som möjligt över de färdigheter man lär sig i skolan, kan man förstå de svårigheter barnet har med inlärningen, om det finns något avvikande i de kognitiva funktionerna. Exempel på sådana kognitiva funktioner är t.ex. verbala funktioner av olika slag, visuell och spatial gestaltning, minnesfunktioner samt uppmärksamhet och exekutiva funktioner.

Vid bedömning av inlärningssvårigheter i matematik på kognitiv nivå, ligger utmaningen i att man ännu inte tillräckligt väl förstår i vilken grad vissa kognitiva svårigheter är kopplade till utvecklingen av olika matematiska delfärdigheter, och hur man kunde utnyttja denna information med tanke på stödåtgärder. I nedanstående tabell finns samlat de samband mellan matematiksvårigheter och olika kognitiva funktioner man funnit i olika undersökningar. Samtidigt är det bra att komma ihåg att en svaghet i en kognitiv funktion inte hos alla leder till en likadan svårighet i inlärningen.

Kognitiva funktioner

Möjliga svårigheter i matematik

Minnesfunktioner

 • Verbalt arbetsminne
 • Uppgifter som förutsätter samtidig lagring och processering av kunskap (t.ex. uppräkning)

Visuell och spatial gestaltning

 • Att lära sig siffror och symboler för räkneoperationer
 • Att lära sig räkneriktning
 • Att lära sig talets platsvärde och talsystemet

Språkliga svårigheter

 • Att räkna upp tal
 • Automatisering av grundläggande räknefärdigheter
 • Att läsa och skriva tal
 • Att lära sig olika begrepp

Uppmärksamhet och exekutiva funktioner

 • Svårt att flytta sig från en uppgiftstyp till en annan
 • Lösning av flerstegsuppgifter t.ex. uppställning eller verbala uppgifter

Bedömning av emotionella faktorer

Trots att enskilda emotionella faktorer inte antas orsaka inlärningssvårigheter, har de en stor betydelse för hur inlärningssvårigheterna tar sig i uttryck, dvs. hur och i vilken grad svårigheterna framträder i olika ämnen. I tabellen har samlats frågor som är bra att tänka på då man bedömer inlärningssvårigheter i matematik.

Emotionella faktorer

Frågor som bör beaktas

Motivation

 • Hur känns matematiken? (trevligt - tråkigt, lätt - svårt)

Självkänsla, självbild som lärande i matematik

 • Vilken uppfattning har barnet om sina möjligheter att lära sig matematik?
 • Vilken uppfattning har barnet om orsakerna till svårigheterna?

Barnets inställning till uppgifter och arbetssätt i olika uppgiftssituationer

 • Undviker barnet uppgifter eller vägrar att göra uppgifter eller är han/hon uppgiftsorienterad?
 • Blir barnet ängsligt vid en viss typ av uppgifter?
 • Hur beter sig barnet vid uppgifter som kräver mental ansträngning

Sammanfattning av den psykologiska utredningen (utlåtande)

De observationer gällande fortsatt undersökning och rekommendationer gjorda på basen av dem sammanställs av psykologen till ett utlåtande. Lärare och föräldrar kan ibland uppleva att det är svårt att läsa och förstå ett psykologutlåtande. För att underlätta läsningen finns det i nedanstående figur en generell uppbyggnad av ett utlåtande, dvs. vilken information det oftast innehåller och i vilken ordning sakerna presenteras.

Sammandraget kan indelas i tre huvudområden: Grunduppgifter, egentliga undersökningsresultat och sammanfattning.

Utlåtandes struktur

Närmare information om psykologiska test och förvaring av resultat

sivun alkuun