BANUCA

Banuca (BAsic NUmerical and Calculation Abilities) on luokka-asteille 1–3 normitettu testi lukukäsitteen ja laskutaitojen oppimisvaikeuksien seulontaan. Testiohjeita eri kielillä on ladattavissa näiltä sivuilta

Testin käyttötarkoitukset

BAsic NUmerical and Calculation Abilities (BANUCA) on testi lukukäsitteen ja peruslaskutaitojen arvioimista varten. BANUCA koostuu yhdeksästä eri tehtävästä: lukumäärien vertailu, luvun ja määrän vastaavuus, yhteen- ja vähennyslasku, lukusarjan täydentäminen, lukujen vertailu, useampinumeroisten lukujen laskut ja aritmeettinen päättely.

Tehtävät on valittu siten, että ne kattaisivat mahdollisimman laajasti lukukäsitteen hallinnan ja laskutaidon perusteita. Tehtävät, joiden suorittaminen edellyttäisi kielellistä tuottamista tai kirjaimin kirjoitetun tekstin lukutaitoa, on jätetty testistä pois. Siten BANUCA soveltuu sekä ryhmämuotoiseen arviointiin että sellaisten henkilöiden tutkimiseen, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai kielellisessä tuottamisessa.

Banuca jakautuu kahteen osaan.

  1. Ensimmäisessä osassa on 9 tehtävää, jotka voidaan tehdä joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Tähän tehtäväosaan löytyy viitearvot 1–3 luokkalaisilta lapsilta. Tätä osaa kutsutaan standardoiduiksi tehtäviksi.
  2. Testin toinen, vähintäänkin yhtä olennainen, ellei olennaisempi osa, koostuu aina yksilöllisesti toteutettavasta laadullisesta arvioinnista.

 

Testi on tarkoitettu 7–9-vuotiaiden lasten laskutaidon vaikeuksien seulontaan. Käsikirjaan kuuluu myös opastus seulonnan jälkeen tehtävälle tarkemmalle yksilötutkimukselle. Testiä voidaan käyttää myös vanhempien henkilöiden taitojen arviointiin, mikäli heillä on kehityksellisiä tai aiheutuneita neurokognitiivisia häiriöitä. Näissä tapauksissa arviointi on syytä suorittaa yksilöllisesti.

Tällä hetkellä ei ole käytössä vertailutietoja vanhempien henkilöiden suoritustasoista. Siksi heidän kohdallaan on arvioinnissa painotettava enemmän laadullista kuin määrällistä lähestymistapaa.

Tämä testi ei anna arvioita tutkittavan henkilön koulumatemaattisista taidoista tai osaamisen tasosta suhteessa opetussuunnitelmaan. Tehtävien valinta pohjautuu kognitiivisiin malleihin laskutaidon osa-alueista ja niiden matemaattisten taitojen tutkimuksiin, jotka ovat olennaisia jokapäiväisessä elämässä.

Mikäli testiä käyttävä psykologi tai erityisopettaja havaitsee, että tutkittavan suoriutuminen BANUCAssa on selvästi heikompi kuin voitaisiin iän tai annetun opetuksen perusteella olettaa, on yksilöllisesti toteutettu yksityiskohtaisempi arviointi aina tarpeellinen. BANUCA yksinomaisena arviointivälineenä ei anna riittävän luotettavaa kuvaa osaamisesta.

Pelkästään BANUCAsta saadut tulokset eivät ole riittävä peruste oppimisvaikeusdiagnoosille. BANUCA on kehitetty myös ryhmämuotoiseen arviointiin soveltuvaksi, eikä se siksi sisällä esimerkiksi tehtäviä, joiden suorittaminen edellyttäisi verbaalista tuottamista. Siksi on aina perusteltua yhdistää BANUCAn käyttö osaksi monista tehtävistä koostuvaa arviointikokonaisuutta.

Tarvittavat välineet

Tutkittavalle annetaan tehtävävihko ja teroitettu lyijykynä. Pyyhekumin käyttö ei ole suositeltavaa, vaan tutkittavaa pyydetään virheen sattuessa kevyesti yliviivaamaan vastauksensa ja kirjoittamaan uusi vastaus edellisen viereen.

Tutkijan työvälineet ovat tämä käsikirja ja sekuntikello ajanottoa varten.

Testauksen kesto

Tehtävien tekemiseen varattu aika on enimmillään 40 minuuttia. Ohjeiden antamiseen ja muuhun opastukseen kannattaa varata tutkittavien ikä huomioiden 20–40 minuuttia.

Arvioinnin sisältöalueet

 

Tehtävä

Taidot

1

Vertailu: määrä

Käsitteet enemmän–vähemmän

Visuaalinen arviointi

2

Laskeminen: yhteenlasku

Luetteleminen 0–20

Yhteenlaskun käsite

Arabialaiset numerot

3

Vastaavuus: määrä ja luku

Luetteleminen 0–20

Arabialaiset numerot

Yksi yhteen -vastaavuus

4

Laskeminen: vähennyslasku

Luetteleminen 0–20

Arabialaiset numerot

Yhteenlaskun käsite

5

Lukujono

Arabialaiset numerot

Lukujen luetteleminen lukualueella yli 20

Kymmenjärjestelmä

Hienomotoriikka

6

Vertailu: luvut

Arabialaiset numerot

Kymmenjärjestelmä

Visuaalinen tarkkaavaisuus ja muisti

7

Vastaavuus: sanottu ja luku

Kielellinen ymmärtäminen

Kielellinen muisti

Kymmenjärjestelmä

8

Laskeminen: luvut

Sujuva laskutaito yksinumeroisilla luvuilla

Kymmenjärjestelmä

Laskualgoritmit

9

Aritmeettinen päättely

Päättelykyky

Sujuva laskutaito

Lyhennetyt versiot

Tehtävien eri vaikeustasojen vuoksi BANUCA voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen, jotka on tarkoitettu eri ikäisille ja eri älykkyystasoilla oleville lapsille:
1.    Koko testi, sisältää kaikki BANUCAn yhdeksän tehtävää
2.    Lukukäsitteen hallinnan lyhytversio
3.    Laskutaitojen hallinnan lyhytversio.

Testin faktorirakenne

Luokka-aste 1 – varimax rotatoitu faktorianalyysi

Tehtävä Komponentti

1 2
Laskeminen: laskut ,816

Vastaavuus: sanottu ja luku ,783

Aritmeettinen päättely ,766

Vertailu: luvut ,712

Lukujono ,472

Vertailu: määrä
,722
Laskeminen: yhteenlasku
,692
Laskeminen: vähennyslasku
,692
Vastaavuus: määrä ja luku
,620

Selitysaste 57,7 %

Yksilöllinen laadullinen arviointi

Yksilöllisen arvioinnin ohjeet etenevät tarkistuslistan muodossa, ja ne pyrkivät havainnollistamaan, miten voit etsiä syitä ja taustatekijöitä heikkoon suoriutumiseen standardoidussa arvioinnissa. Yksilöllisen arvioinnin tarkistuslista on järjestetty siten, että jokaiseen BANUCAn tehtävään on koottu kysymyksiä, joiden avulla voit yksitellen pyrkiä sulkemaan pois tekijöitä, jotka voivat olla heikon suorituksen taustalla.

Testin vertailuaineistot

Suomalainen vertailuaineisto: Vertailuaineistossa oli 168 ensimmäisen luokan, 449 toisen luokan ja 150 kolmannen luokan oppilasta. Poikia aineistosta oli 52,3 %, luokka-asteiden välillä ei ollut eroja sukupuolijakaumassa. Noin 78 % vertailuaineistojen kouluista oli kaupunki- ja taajamakouluja ja 22 % maaseutukouluja.

Suomalaisen aineiston lisäksi on käytettävissä myös laajoihin aineistoihin perustuvat otokset Etiopiasta ja Zambiasta.

Ohjeiden kieliversiot

Banucan tehtävälomakkeet eivät sisällä kirjoitettua kieltä. Tehtävät voidaan siten esittää helposti millä kielellä tahansa. Banucan tehtäväohjeista on olemassa äidinkielen tasoisesti kieltä osaavien henkilöiden tekemiä käännöksiä monikielistä arviointia varten.

Ohjeiden kieliversiot voi ladata täältä.

sivun alkuun