Sijainti: Pääsivu Sanasto LukiMat sanasto

LukiMat sanasto

Sanasto koostuu LukiMat sivustoilla teksteissä esiintyvistä vieraammista käsitteistä ja niiden määritelmistä. Sanastosta löytyvä käsite näkyy teksteissä korostettuna. Viemällä hiiren korostetun käsitteen päälle, saat käsitteen määritelmän näkyviin. Sanastoa voi käyttää myös tekemällä sanahakuja (koko sana tai sanan osa) tai aakkosittain valitsemalla kaikki tietyllä kirjaimella alkavat käsitteet. Myös Ä-kirjaimella voi hakea sanastosta.

 Äännetietoisuus
eli fonologinen tietoisuus on kykyä kääntää huomio sanojen merkityksestä sanoissa esiintyviin äänteisiin.Äännetietoisuus on kehittyvä taito.
Leikki-ikäinen kykenee yleensä tunnistamaan tavun kokoisen äänne-elementin annetuista sanoista (Esimerkki: Missä sanassa kuuluu ääni /ju/ : talo- juna - keinu). Esikouluikäinen pystyy jo yleensä tunnistamaan äänteen kokoisen elementin annetuista sanoista (Esimerkki: Missä sanassa kuuluu ääni /l/ : talo- juna - keinu).
Alkavasta äännetietoisuudesta käytetään myös nimitystä äänteellinen herkkyys (tai fonologinen herkkyys).
 Agrafia
Aivovauriosta tai aivojen toimintahäiriöistä johtuva kirjoitusvaikeus. Lukujen agrafialla tarkoitetaan lukujen kirjoittamista koskevaa häiriötä.
 Aivoinfarkti
Aivoinfarktilla, eli aivoverisuonen tukoksella tarkoitetaan aivoverenkierron häiriötä, jonka yleisin syy on on verisuonten kovettuminen ja ahtautuminen. Ahtautuneeseen suoneen syntyvää tukos estää verenkierron, jonka vuoksi tietty kudosalue jää ilman happea. Aivojen hermosolukko ei kestä hapenpuutetta, vaan se vaurioituu pysyvästi lyhyessä ajassa aiheuttaen aivojen toimintahäiriön, eli aivohalvauksen. (Lähde:aivohalvaus- ja dysfasialiitto.)
 Akalkulia
Akalkulialla tarkoitetaan laskutaidossa ilmenevää vakavaa häiriötä, jossa jo peruslaskutoimitusten suorittamisessa on vaikeuksia.
 Aleksia
Aivovauriosta tai aivojen toimintahäiriöistä johtuva lukemisvaikeus. Lukujen aleksialla tarkoitetaan lukujen lukemista koskevaa häiriötä.
 Algebra
Perinteisesti koulumatematiikassa algebralla tarkoitetaan kirjainlaskua. Tuttuna käyttökohteena on muun muassa potenssilauseke ja sen sieventäminen (esim. 2a2 + 6a2 ). Opetussuunnitelmassa on 1-2 luokille keskeisissä sisällöissä algebraan määritelty säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista sekä yksinkertaiset lukujonot.
 Alkukartoitus
Koulun alussa on tärkeää selvittää, mitä lapset jo osaavat. Taitoja kartoitetaan arkihavaintojen, tehtävien ja testien avulla.
Lukemisen ja kirjoittamisn taitoja kartoitettaessa opettajan on hyvä tietää, miten lapsi ymmärtää kieltä ja millaiset lukemisvalmiudet hänellä on.
(ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1.luokalle.)
 Alzheimer
Alzheimerin tauti on hitaasti etenevä aivoja rappeuttava sairaus, jossa erityisesti aivojen muistijärjestelmään liittyvät hermosolut ja aivoalueet vaurioituvat. Alzheimerin taudin yleisyys lisääntyy iän myötä, mutta se voi alkaa jo alle 50 vuodenkin iässä.
 Aritmeettiset yhdistelmät
Aritmeettisilla yhdistelmillä (l. faktoilla) tarkoitetaan yhteen-, vähennys- ja kertolaskussa harjoittelun myötä muistiin rakentuvia lukujen välisiä yhteyksiä.
 Asperger
Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Asperger-henkilöllä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa. Asperger-henkilöt ymmärtävät asioiden merkityksiä eri lailla ja mieltävät ympäristöään eri lailla. Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat mm. vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin, vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan sekä poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin. (Lähde: Autismi- ja Aspergerliitto)
 Auditiivinen
Kuulohavaintoa koskeva tai siihen perustuva.
 Autismi
Autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Autistisilla henkilöillä aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallisesta huomattavasti poikkeavaa. Häiriö huomataan useimmiten lapsen kehityksen siinä vaiheessa, kun hänen pitäisi alkaa opetella vuorovaikutustaitoja. Autistinen henkilö voi kommunikoida poikkeavasti sekä ajatella, ymmärtää ja mieltää asioiden merkityksiä ja ympristöään eri tavalla. Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat mm. puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, rajoittunut stereotypinen käytös sekä poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin. (Lähde: Autismi- ja Aspergerliitto)
 Dementia
Dementialla tarkoitetaan aivovaurioon tai aivosairauteen liittyvää älyllisten toimintojen, erityisesti muistin ja päättelykyvyn, heikkenemistä.
 Dyskalkulia
Dyskalkulia (engl. dyscalculia) tarkoittaa vaikeuksia oppia tai ymmärtää matematiikkaa. Dyskalkulia-termiä käytetään yleensä, kun kyseessä on erittäin merkittävä heikkous perustaitojen, ennen kaikkea aritmetiikan osaamisessa ja/tai oppimisessa.
Dyskalkulia tulee kreikan sanasta dys, mikä tarkoittaa "huonosti, heikosti" ja latinan sanasta "calculare", mikä tarkoittaa luettelemalla laskemista. Calculare tulee vuorostaan sanasta "calculus", mikä tarkoittaa pientä kiveä tai myöhemmin myös yhtä helmitaulun helmeä (vrt. kalkulaattori, laskukone).
 Dysleksia
ks. Lukivaikeus
 Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista esi- ja perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen erityisen tuen päätös.
 Erityisen tuen päätös
Erityinen tuki on vahvin tukimuoto, jota voidaan antaa erityisen tuen päätöksellä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään lapsen oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat (kuten lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat pelvelut). Myös oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa.
 Erityisopetus
Erityisopetuksella tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta. Oppilas voi saada erityisopetusta osa-aikaisesti muun opetuksen ohessa, erityisluokissa, erityiskouluissa tai muussa oppilaalle soveltuvassa paikassa ja muodossa. Osa-aikaista erityisopetusta nimitetään myös pienryhmäopetukseksi, klinikkaopetukseksi ja luokattomaksi erityisopetukseksi. (Koulukielen sanasto, 2007.)
 Erityisryhmä
Erityisryhmä on erityisopetuksen yksi toteutusmuoto
(Ks. erityisopetus). Integroidusta erityisryhmästä puhutaan silloin, kun ryhmässä on sekä erityisopetuksen että yleisopetuksen lapsia.
 Erotusdiagnostiikka
Sairauksia ja vaikeuksia arvioitaessa on tärkeätä tutkia miltä ilmiöön kuuluu ja mitä siihen ei kuulu, jotta päädyttäisiin oikeisiin johtopäätöksiin mikä sairaus tai vaikeus on kyseessä. Asian selvittelyssä arvioidaan terveydentilaa ja kehityksellisiä asioita laajemminkin. Tällöin puhutaan erotusdiagnostiikasta.
 Familiaalinen
periytyvä, suvuittain esiintyvä
 Foneemi
Puheessa oleva äänne tai äänteiden yhtymä, fonologinen yksikkö, jota kyseisessä kielessä ei voi enää jakaa pienempiinperäkkäisiin fonologisiin yksikköihin. Esimerkiksi sanoissa vaade/vaate on yhden foneemin ero.
 Fonologinen tietoisuus
ks. äännetietoisuus
 Fragile-X
Fragile-x-oirehtymä on perinnöllinen sairaus, jonka merkittävin oire on kehitysvammaisuus. Oireyhtymä periytyy X-kromosomisesti. Fragile-x oireyhtymä on Downin oireyhtymän jälkeen toiseksi tavallisin kehitysvammaisuuden syy. Perinnöllisen kehitysvammaisuuden syistä se on yleisin.
 Frontaali
Otsaan liittyvä. Frontaalilohko eli otsaolohko on yksi isojen aivojen neljästä lohkosta.
 Geeni
Perintötekijä. Perinnöllistä ominaisuutta ohjaava dna-jakso, joka sisältää tiedon valkuaisaineen tai rna-molekyylin valmistamiseksi.
 Grafeemi
Kirjoitetussa kielessä esiintyvä merkki tai merkkiryhmä vrt. foneemi
 Hienomotoriikka
Hienomotoriikalla tarkoiteaan pienten lihasten hallintaa,
kuten käden toimintoja ja liikkeiden sujuvuutta. Hienomotorisia taitoja ovat esimerkiksi piirtäminen ja kengännauhojen sitominen.
 Hienomotoriset taidot
Yleisnimitys hienovaraisia (ei siis isoja lihasliikkeitä) lihasliikkeitä koskevista taidoista. Esimerkiksi kirjoittamisessa ja piirtämisessä tarvitaan käden alueen lihasten hienovaraista hallintaa, mutta ei juurikaan suurten käsilihasten voimaa.
 HOJKS
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS on pedagoginen asiakirja, josta tulee ilmetä lapsen erityistä tukea koskevan päätöksen mukainen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS on siis suunnitelma oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista ja sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. HOJKSin laatimisessa hyödynnetään lapselle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, lapsen oppimisen tarpeiden mukaiseksi.
sivun alkuun