Spelinnehåll

Hurdana uppgifter ingår i Spel-Ett Matematik?

Vem är Spel-Ett Matematik ämnat för?

Spel-Ett Matematik är utvecklat för barn i åldern för förskole- och nybörjarundervisning, vilka har svårigheter med att lära sig de grundläggande matematiska färdigheterna. Spelet omfattar tre färdighetsområden taluppfattningen, talföljden och addition.

Hur ofta ska man spela?

Forskning visar att de bästa effekterna uppnås med ofta återkommande, korta spelpass. Därför rekommenderar vi att spelarna skulle spela spelet dagligen i omkring 15 minuter.

Spelfält och deras innehåll

Spel-Ett Matematik omfattar tre olika färdighetsområden: taluppfattningen, talraden och addition. Spelarens färdigheter på varje område utvärderas för att avgöra spelarens startnivå. Nivån kan vara talområdet 0–5, 3–7, 6–10 eller 11–20.

Då spelet startas är det önskvärt att handledaren avgör vilket färdighetsområde barnet ska spela på. Barnet kan t.ex. börja spelandet med att först spela uppgifter från taluppfattningsområdet, sedan öva talföljder och slutligen öva addition. Spelet registrerar framstegen områdesvis, så det går att växla mellan de olika färdighetsområdena under spelandet. Valet av färdighetsområde görs i pulpetvyn.

Fältspecifik adaptation och uppgifternas uppbyggnad

Varje spelfält anpassas enligt spelarens kunskapsnivå med hjälp av sex alternativa adaptationer. Uppgifternas form, antalet rätta svar och antalet svarsalternativ varierar enligt barnets färdighetsnivå. Spelfältet startar alltid på den lättaste nivån, men redan efter två rätta svar ger spelet uppgifter från den följande svårighetsnivån osv. På samma sätt blir uppgifterna lättare om barnet exempelvis inte känner igen siffersymbolerna. Ett enskilt spelfält räknas som avklarat om barnet klarat 80% av uppgifterna, dvs. 16 av 20 uppgifter.

Utvärderingsfält för respektive färdighetsområde

Taluppfattningen

I utvärderingsuppgifterna för taluppfattningen ska spelaren bedöma motsvarigheten mellan antal och siffersymbol samt jämförelser mellan dessa. Spelaren får först lösa åtta uppgifter från talområdet 0–5. Därefter kontrollerar spelet hur spelaren klarat uppgifterna, om spelaren gjort flera fel avbryts utvärderingen och barnet får börja träna på detta talområde. Om spelaren klarat uppgifterna felfritt öppnas åtta nya utvärderingsuppgifter, varefter spelet åter kontrollerar huruvida utvärderingen ska avbrytas och övningen börjas vid talområdet 3–7. Utvärderingen fortsätter på motsvarande vis på följande talområden. Om spelaren klarar samtliga 32 utvärderingsuppgifter har han eller hon klarat hela färdighetsområdet och kan gå över till utvärderingsuppgifterna för nästa färdighetsområde. I detta fall är det möjligt att uppgifterna inte varit tillräckligt utmanande för spelaren.

Talraden

I dessa utvärderingsuppgifter ska spelaren fylla i tal som saknas i talföljder. Talföljdernas riktning kan variera, antingen framåt eller bakåt längs talraden. I samtliga uppgifter saknas alltid ett av talen i talföljden. Utvärderingen fungerar på motsvarande sätt som beskrivs ovan. Efter fyra till åtta uppgifter utvärderar spelet huruvida utvärderingen skall avbrytas eller fortsättas, beroende på spelarens färdighetsnivå.

Addition

I additionens utvärderingsuppgifter ska spelaren fylla i någon av delarna i olika additionsuttryck. I en del av uppgifterna ska spelaren fylla i någondera av termerna i additionen. Utvärderingsuppgifterna fungerar på motsvarande vis som beskrivs ovan. Efter fyra till åtta uppgifter utvärderar spelet huruvida utvärderingen skall avbrytas eller fortsättas, beroende på spelarens färdighetsnivå.

OBS!

Om du har frågor angående det matematiska innehållet i Spel-Ett Matematik, kontakta matikka(a)lists.jyu.fi

sivun alkuun