Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Utveckling av färdigheterna Aritmetiska grundfärdigheter

Aritmetiska grundfärdigheter

Avsnittet aritmetiska grundfärdigheter är indelat i två delar: räkning med ensiffriga tal och och räkning med flersiffriga tal. I det förstnämnda beskrivs utvecklingen av den grundläggande räknefärdigheten generellt medan den typiska utvecklingen av färdigheter inom räkneoperationer (addition, subtraktion, multiplikation och division) beskrivs mera specifikt. Det andra området handlar om räkning med flersiffriga tal, som utöver uträkning av delresultat förutsätter kunskap om procedurer och regler. I avsnittet om räkning med flersiffriga tal beskrivs typiska lösningsformer för huvudräkning och för algoritmräkning.

Räkning med ensiffriga tal

Att uppnå en flytande grundläggande räknefärdighet är ett av de centrala målen under de första skolåren med tanke på senare matematikinlärning. Räknefärdigheterna utvecklas mycket under denna tid. Ett barn i förskolåldern lär sig att lösa additions- och subtraktionsuppgifter. Barnet börjar övningarna med små tal och som hjälpmedel använder barnet till en början uppräkning av talraden och räkning av föremål eller fingrar. I takt med att kunskaperna ökar lär sig barnet så småningom att komma ihåg svar utantill och kombinationer som är enkla eller ofta återkommande automatiseras och räknandet blir snabbare. På vårterminen i årskurs två och i årskurs tre förväntas eleven behärska grundläggande addition och subtraktion med ensiffriga tal och multiplikation introduceras. Multiplikationen i sin tur är central för inlärningen av division.

Läs mer...

Räkning med flersiffriga tal

Övningen av de grundläggande färdigheterna i matematik börjar med en- och tvåsiffriga tal inom talområdet 1-20. När räkningen i detta talområde börjar löpa är följande steg att överbrygga den inlärda kunskapen till ett större talområde, dvs. räkning med flersiffriga tal. Under höstterminen i årskurs 2 övar sig barnen i att räkna addition och subtraktion dels som huvudräkning och dels som uppställning i talområdet 20-100. Under vårterminen i årskurs 2 och i början av höstterminen i årskurs 3 utökas talområdet till 1000, dvs. då räknar man med tresiffriga tal. På tredje och fjärde klassen introduceras multiplikationens och divisionens algoritmer. I detta avsnitt behandlas addition och subtraktion med flersiffriga tal och olika strategier för räknandet presenteras.

Läs mer...

sivun alkuun