Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Stöd för lärande Stödformer och aktörer

Stödformer och aktörer

Man strävar efter att ge adekvat stöd i elevens inlärning och skolgång i ett tidigt skede och så flexibelt som möjligt i samband med allmänundervisningen. Här gås igenom de olika stödformerna och– tjänsterna som är tillgängliga för barnet enligt lagen för grundläggande utbildning. När man ger stöd enligt barnets behov redan inom det allmänna stödet kan man förhindra svårigheter att uppstå i ett senare skede.

Stödformer

Inom förberedande och grundutbildning implementeras från och med 2011 tre olika former av stöd. Olika stödformer är allmänt stöd, intensifierat stöd och som starkaste form, särskilt stöd. I denna del presenteras dokument som är förknippade till övergångarna mellan stödformerna: pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning och beslut om särskilt stöd. Dessutom beskrivs elevens plan för lärande och individuella plan (IP). För att identifiera stödbehovet är det viktigt att kontinuerligt följa upp barnets lärande och ge stöd i ett tidigt skede för att motverka större fortgående svårigheter.

Lue lisää...

Yrkeövergripande samarbete

En förutsättning för högklassigt stöd är ett fungerande yrkesövergripande samarbete. I det yrkesövergripande samarbetet deltar sakkunniga från pedagogiken, socialen och hälsovården, samt vårdnadshavarna. I samråd planeras hur barnets stödåtgärder, innehåll och målsättningar under olika stödperioder ska se ut. Tillsammans kommer man också överens om vem som har ansvar för vilka åtgärder. Med hjälp av konkreta planer är förverkligande och iakttagande av stödet lättare och mer strukturerad.

Lue lisää...

sivun alkuun