Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Stöd för lärande Förverkligande av stöd för lärande

Förverkligande av stöd för lärande

I denna del beskrivs först olika undervisningsgrupper: allmänundervisning, smågruppsundervisning och individuell undervisning. Dessutom tar vi upp grundläggande saker angående planering och implementering av stöd som inverkar på undervisningens kvalitet. Till sist behandlas bedömning av stöd.

Olika undervisningsgrupper

Här presenteras olika undervisningsgrupper: allmänundervisning, smågruppsundervisning och individuell undervisning. Olika grupperingar öppnar för olika möjligheter att arrangera stödåtgärder.

Lue lisää...

Planering och förverkligande av stöd för lärande

Då man planerar och förverkligar stöd för lärande för det enskilda barnet finns det många faktorer som är viktiga att ta i beaktande. I figuren nedan beskrivs allmänna faktorer som är viktiga i alla former av stöd och som är bra att läraren tänker på i sitt arbete. Faktorerna är uppdelade i tre delområden: emotionellt stöd, organisering, och innehåll och undervisning. De följande områden och exempel kan verka familjär för många lärare. Dessa områden påverkar även undervisningens kvalitet (Pianta, La Paro, & Hamre: CLASS Classroom assessment scoring system).

Lue lisää...

Utvärdering av stödinsatserna

Utvärderingen har två viktiga funktioner, nämligen att hitta de barn som är i behov av stödåtgärder och att utvärdera effektiviteten av stödinsatserna. Då man ger feed-back åt barnet beträffande en uppgift borde man fokusera på lärandeprocessen i sig och inte bara på själva uppgiften.

Lue lisää...

sivun alkuun