Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Inlärningssvårigheter i matematik Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik

Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik

Matematik är ett läroämne som består av olika slags innehåll. Således är det klart att lära sig matematik förutsätter flera olika fördigheter och som alltid, är människorna olika i sina skilda färdigheter och förmågor. Precis detsamma fenomen kan upptäckas med inlärningssvårigheter i matematik. Olika barn har det svårt i olika matematiska ärenden. Det förekommer inte bara en inlärningssvårighet i matematik utan ett brett spektrum olika slags nivåer i färdigheter och i färdighetsbrister.
Perspektiv till inlärningssvårigheter i matematik
Matematik är ett läroämne som består av olika slags innehåll. Således är det klart att lära sig matematik förutsätter flera olika fördigheter och som alltid, är människorna olika i sina skilda färdigheter och förmågor. Precis detsamma fenomen kan upptäckas med inlärningssvårigheter i matematik. Olika barn har det svårt i olika matematiska ärenden. Det förekommer inte bara en inlärningssvårighet i matematik utan ett brett spektrum olika slags nivåer i färdigheter och i färdighetsbrister.
Förklaringsmodeller på beteendenivå
Forskningen har haft som utgångsläge att utreda i vilka avseenden barn med inlärningssvårighet skiljer sig prestationsmässigt från andra barn gällande räkneoperationer. Huvudvikten har lagts på att undersöka utvecklingen av räknestrategierna.
Kognitiva förklaringsmodeller
De kognitiva förklaringsmodellerna kan indelas i två huvudgrupper. Modeller som beskriver den inre strukturen av den matematiska kognitionen och modeller som förklarar samband mellan matematisk kognition och övrig kognition.
Inlärningssvårigheter i matematik och emotionella faktorer
När man granskat de bakomliggande orsakerna till inlärningssvårigheter har man traditionellt närmat sig problematiken genom ett neuropsykologiskt synsätt och den neuropsykologiska bakgrunden till inlärningssvårigheterna har undersökts rätt mycket. Det är ändå viktigt att notera de emotionella faktorerna, som hur intresserad en elev är av ett ämne och vilken uppfattning eleven har om sin förmåga och sitt kunnande.
Inlärningssvårigheter i matematik och miljön
När man försöker förstå och beskriva inlärningssvårigheter och faktorerna bakom dem bör man utöver barnens prestationer och kognitiva förmågor också beakta att barnet är en del av miljön runtomkring. De miljömässiga faktorerna har en central roll när det gäller att motverka svårigheter, men miljön kan också förstärka svårigheterna. Hemmet och skolan är de centrala miljöerna för barnets utveckling och inlärning i förskole- och skolåldern.
sivun alkuun