Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Bedömning av grundfärdigheterna Verktyg för bedömning av färdigheter i matematik

Verktyg för bedömning av färdigheter i matematik

Bedömning av matematiska färdigheter är en del av såväl lärarens som skolpsykologens arbete. Det är viktigt att man känner väl verktyget som används vid bedömningen för att få tillförlitlig information. Det är viktigt att förstå vilka ändamål verktyget kan användas till och hur den samlade informationen ska tolkas.

Bedömningsverktyg som baseras på läroplanen

Bedömningsverktyg som baseras på läroplanen koncentrerar sig att bedöma hur väl barnet behärskar de färdigheter som definieras i läroplanen.

Läroplansbaserad formativ bedömning

Formativ bedömning är en del av undervisning. Med hjälp av den kan man t.ex. dagligen följa utvecklingen av inlärningen.

Vid formativ bedömning kan man använda ostandardiserade uppgifter som är utarbetade av läraren eller finns i läroboken. Bedömningen innehåller också observerationer om hur barnet arbetar med uppgifter samt uppföljning av barnets kunnande och verksamhet under lektionen. Målet är att bedöma hur väl barnen har lärt sig saken som just behandlats.

  • Bedömningsuppgifter i läroböcker och -material

Läroplansbaserad summativ bedömning

Vid summativ bedömning gör barnet en mängd uppgifter, och i resultaten kan man se barnets utveckling i vissa färdighetsområden. Jämfört med formativ bedömning används summativ bedömning mer sällan, och det är mer omfattande färdighetsområden eller lärostoff som bedöms.

Bedömningen gäller hur väl barnet har lyckats med att uppnå de allmänna mål som definieras i läroplanen.

Bedömning som baseras på utvecklingen av de matematiska färdigheterna

För grundfärdigheternas del är det viktigt att bedömä färdigheterna också ur den utvecklingsmässiga synvinkeln: vid bedömning av barnet fokuseras på de färdigheter som är utvecklingsmässigt centrala för barnen i samma ålder. I skolan baserar sig bedömningen ofta på innehållet i läroplanen, och med hjälp av skolprov bedöms, hur väl barnet behärskar saken som just behandlats.

Ändå vore det viktigt att också följa upp utvecklingen av grundfärdigheterna för att bli övertygad om att eleverna har tillräckliga förutsättningar att lära sig.

Mätinstrument avsedda för psykologer

I Lukimat-tjänsten beskrivs främst sådana mätinstrument som lärare i förskola och i nybörjarundervisning kan använda för bedömning av barnens färdigheter. Psykologerna kan använda matematikdelarna i David Wechslers intelligenstest. Med barnen används delarna Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligenze -Revised (WPPSI-R) och Wechsler Intelligence Scale for Children -III (WISC-III). Psykologerna kan också använda delen Räkneuppgifter i Lukilasse (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 1999) som är avsedd för bedömning av barnens färdigheter i årskurserna 1-6.

Uppgifter om bedömningsverktygen

Dufva, M. (2007, toim.). KIMARA - Kielellisiä ja matemaattisia oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevä toimintamalli alkuopetuksessa: arvioinnista opetukseen. Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus.

Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S. & Korkman, M. (1999). Lukilasse. Helsinki, Psykologien Kustannus Oy.

Ikäheimo, H., Putkonen, H. & Voutilainen, E. (2002). Makeko 1-9. Matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet luokille 1-9. Helsinki, Opperi.

Kajamies, A. Vauras, M. Kinnunen, R. & Iiskala, T. (2003). Matte – matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisutaidon ja laskutaidon arviointi (3.-5lk). Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus.

Kananoja, S. (2006). Taidonportaat. Helsinki, Otava.

Lampinen, A. Ikäheimo, H. & Dräger, M. (2007). Mavalka I ja II. Helsinki, Opperi.

Räsänen, P (2004). RMAT – Laskutaidon testi 9-12 -vuotiaille. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. (2005). BANUCA- Lukukäsitteen ja laskutaidon hallinan testi. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. & Leino, L. (2005). KTLT – Laskutaidon testi luokka-asteille 7-9. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Salonen, P., Lepola, J., Vauras, M., Rauhanummi, T., Lehtinen, E. & Kinnunen, R. (1994). Diagnostiset testit 3. Motivaatio, metakognitio ja matematiikka. Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto.

Van Luit, J. E. H., Van de Rijt, B. A. M., & Aunio, P. (2006) Lukukäsitetesti. Helsinki: Psykologien kustannus.

Wechsler, D. (1995). WPPSI-R : Wechslerin älykkyystestistö esikouluikäisille. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

Wechsler, D. (1999). WISC-III : Wechslerin lasten älykkyysasteikko. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

sivun alkuun