RMAT

Med hjälp av RMAT- Test av räknefärdighet kan räknefärdigheten hos elever i årskurserna 3-6 bedömas i förhållande till den genomsnittliga färdighetsutvecklingen hos finländska barn.

Författare

Pekka Räsänen

Förlag

Niilo Mäki Instituutti

Åldersgrupp

Årskurserna 3-6

Testningstid

15 min

Tid för poängsättning

5 min

Syfte

Bedömning av räknefärdigheter

Målgrupp

Psykologer, speciallärare

Genomförande

Individuellt eller i grupp

Normering

2673

Utgiven

2004 (finlandssvensk 2008)

RMAT är ett standardiserat test och kan användas som ett instrument för analys av Störning i räkneförmåga (Stakes –sjukdomsklassificering ICD-10, 1999)

Mer om RMAT

Grundläggande räknefärdighet är i vår kultur en av de centrala färdigheter individen förväntas tillägna sig. Inom utbildningsväsendet satsar man på att lära sig denna färdighet. För en del barn kan det vara jobbigt att lära sig denna färdighet och för vissa barn är det till och med oöverkomligt. Som bakgrund till svårigheterna i att tillägna sig räknefärdigheter kan det finnas olika faktorer. Tillförlitlig diagnostisering är centralt när man gör upp planer för att underlätta problemen med inlärningen i matematik.

Bakgrund om testutvecklingen

I de diagnostiska sjukdomsklassificeringarna rekommenderas att man bedömer räknefärdigheter individuellt med hjälp av standardiserade test. Sådana test fanns ännu inte att tillgå i Finland i början av 1990-talet. I anslutning till det då nygrundade Niilo Mäki-institutet fanns, och finns forfarande, Barnforskningsinstitutet (Lastentutkimusklinikka), där man har ambitionen att både utreda barn med inlärningssvårigheter och att utveckla diagnostiska instrument för detta. Eftersom den överlägset största gruppen som är aktuell vid kliniken är elever i årskurserna 3-6, har man utvecklat för klinikens behov ett för just denna grupp anpassat sållningstest (RMAT) för bedömning av räknefärdigheter.

Modellen för RMAT–testet är det amerikanska nivåtestet WRAT, ett prestationstest på 10 minuter. De psykometriska egenskaperna i WRAT har i flera undersökningar konstaterats vara tillräckliga för sållning av inlärningssvårigheter. RMAT modifierades dock för att innehållsmässigt bättre lämpa sig för den finländska undervisningskulturen och andelen grundläggande räkneuppgifter utökades. RMAT normerades år 1992 i samarbete med tiotals skolor och lärare och har därefter kontinuerligt använts vid Barnforskningskliniken och även i flera forskningsprojekt. Den svenska normeringen gjordes 2008. Det informeras idag mer än tidigare  om inlärningssvårigheter i matematik och därför har efterfrågan på instrument för kunskapsmätning ökat. För att möta denna efterfrågan beslöt vi att publicera RMAT-testet för allmän klinisk användning.

RMAT är avsett att användas av psykologer och speciallärare. Målgruppen är de barn som man misstänker inte hunnit utveckla tillräckliga kunskaper i räkning i förhållande till sin årskursnivå eller till den undervisning de fått.

Jämförelsematerial

Jämförelsematerialet för RMAT–testet har samlats in på olika platser vid olika tidpunkter. Normeringsmaterialet är baserat på det datamaterial som insamlats i Jyväskylä 1992. I normeringsmaterialet ingår 2673 elever i årskurserna 3-6 i Jyväskylä. Datamaterialet insamlades genom en gruppundersökning i september. Ett annat omfattande datamaterial som presenteras i testmanualen inbegriper elever i årskurserna 3-5 och blev insamlat inom forskningsprojektet Merkitystä etsimässä (i översättning: Att söka betydelse) 2000-2002, som finansierades av Finlands Akademi och Centret för inlärningsforskning vid Åbo universitet. Dessutom ingår ett litet jämförelsematerial från årskurserna 2-5 som samlades in vid Niilo Mäki-institutet i april-maj 2004 samt datamaterial från årskurserna 7-8, insamlat av lärarna A. Aarnio och T. Rantanen.

Reliabilitet och validitet

Tabell 1. Korrelationer (ålderskorrigerade) mellan RMAT och andra matematiska test (finskt material)

Tabell 1. Korrelationer (ålderskorrigerade) mellan RMAT och andra matematiska test (finskt material)

test

n

korrelation

p

WRAT-R

2673

.547 - .659

<.001

Lukulaatikot – Aritmetisk slutledning

499

.559 - .598

<.001

Kaufman-ABC

70

.425 - .655

<.001

Tabell 2. RMAT-resultat i undersökningar med upprepade mätningar

mätningsintervall (mån)

årskurs

n

korrelation

p

6

4–5

489

.825

<.001

7

4–5

455

.710

<.001

8

4

493

.770

<.001

13

3–4

456

.645

<.001

14

4–5

486

.764

<.001

19

3–5

452

.677

<.001

Testets enhetlighet har säkrats med hjälp av förprov och de uppgifter vars korrelation med totalpoängen blev svagare än .50 avlägsnades eller ersattes med andra. Som mått på inre reliabilitet används oftast Cronbachs alfa och värdet man fick med förprovsmaterialet (N=450) var alfa=.861.

Språkversioner

RMAT finns på följande språk

  • Finska, normerat för årskurserna 3–6
  • Svenska, finlandssvensk normering för årskurserna 3-6 (utgivet 2008)
  • Engelska (inga normer, opublicerad testversion)
  • Albanska (normerat för årskurs 4, opublicerad testversion)
sivun alkuun