BANUCA

Banuca (BAsic NUmerical and Calculation Abilities) är ett normerat test för årskurserna 1–3 för sållning av inlärningssvårigheter inom taluppfattning och räknefärdigheter.

Författare

Pekka Räsänen

Förlag

Niilo Mäki Instituutti http://www.nmi.fi

Åldersgrupp

Årskurserna 1-3 (7-9 år)

Testningstid

60 min

Tid för poängsättning

5 min

Syfte

Bedömning av taluppfattning och grundläggande räknefärdigheter

Målgrupp

Psykologer och speciallärare

Genomförande

Individuellt och i grupp

Normering

767

Utgiven

2005

Mer om Banuca

Banuca lämpar sig både för individuell testning och testning i grupp. Testet består av följande delområden: antalsjämförelse, talets och antalets motsvarighet, addition och subtraktion, komplettering av talserier, jämförelse av tal, räkning med flersiffriga tal samt aritmetisk slutledning.

Användning av mätinstrumentet

BAsic NUmerical and Calculation Abilities (BANUCA) är ett test för bedömning av taluppfattning och grundläggande räknefärdigheter. BANUCA består av 9 olika uppgifter. Uppgifterna har valts ut så att de så fullständigt som möjligt skulle omfatta grunderna för räknefärdigheter och behärskning av taluppfattning. Uppgifterna som förutsätter språklig produktion eller läskunnighet, har utelämnats. Därför lämpar sig BANUCA både för testning i grupp och testning av personer med svårigheter i läsning eller språklig produktion.

BANUCA är indelat i 2 delar.

 1. Första delen innehåller 9 uppgifter som kan utföras antingen individuellt eller i grupp. För denna del finns det referensvärden från barn i årskurserna 1-3. Delen kallas för standardiserade uppgifter.
 2. Den andra, minst lika väsentliga, om inte även väsentligare delen av testet består av en kvalitativ bedömning, som alltid genomförs individuellt.

Syftet med testet är att kartlägga svårigheter i matematik hos barn i 7-9 år. Handboken innehåller också handledningen till den noggrannare individuella testningen som utförs efter kartläggningen. Testet kan även användas till bedömning av färdigheterna hos äldre personer, ifall de har utvecklingsmässiga eller neurokognitiva störningar. I dessa fall finns det skäl att utföra bedömningen individuellt.

För tillfället finns det inga referensvärden till hands för prestationsnivån hos äldre personer. Därför ska det här vara den kvalitativa mer än den kvantitativa inställningen som betonas vid bedömningen.

Detta test ger inga uppskattningar av personernas färdigheter i skolmatematik eller färdighetsnivå i förhållande till läroplanen. Valet av uppgifter baserar sig på kognitiva modeller för delområden i räknefärdigheter och på undersökningar om de matematiska färdigheter som är centrala i det dagliga livet.

Ifall psykologen eller specialläraren som använder testet upptäcker att informanten presterar tydligt sämre i BANUCA än ålder eller undervisning som fått låter anta, finns det alltid behov av en individuell, mer detaljerad bedömning. Enbart BANUCA som bedömningsverktyg kan inte ge en tillräckligt tillförlitlig uppfattning om kunnande.

Enbart de resultat som fås med hjälp av BANUCA är ingen tillräcklig grund för diagnos av inlärningssvårigheter. BANUCA har utvecklats att också lämpa sig för bedömning i grupp och innehåller därför t.ex. inga uppgifter som förutsätter verbal produktion. Därför är det alltid motiverat att kombinera användningen av BANUCA med en bedömningsverktyg som består av många olika deluppgifter.

Nödvändigt material

Informanten får ett uppgiftshäfte och en vass blyertspenna. Användningen av suddgummi är inte att rekommenderas, utan informanten råds att lätt stryka över sitt svar och skriva ett nytt bredvid det förra, ifall han/hon råker göra fel.

Forskarens verktyg är denna handbok samt ett stoppur för tidtagning.

Testningstid

Informanterna har högst 40 minuter på sig att göra uppgifterna. Dessutom lönar det sig att ha 20-40 minuter för instruktioner och andra anvisningar beroende på åldersgruppen.

Bedömningens innehåll

 

 

Uppgift

Färdigheter

1

Jämförelse: antal

Begreppen mer-mindre

Visuell bedömning

2

Räknande: addition

Uppräkning 0–20

Begreppet addition

Arabiska siffror

3

Motsvarighet: antal och tal

Uppräkning 0–20

Arabiska siffror

En till en -motsvarighet

4

Räknande: subtraktion

Uppräkning 0–20

Arabiska siffror

Begreppet addition

5

Talföljd

Arabiska siffror

Uppräkning av tal inom talområdet över 20

Tiobassystem

Finmotorik

6

Jämförelse: tal

Arabiska siffror

Tiobassystem

Visuell uppmärksamhet och minne

7

Motsvarighet: uttryck och  tal

Språklig förståelse

Språkligt minne

Tiobassystem

8

Räknande: tal

Flytande räkning med ensiffriga tal

Tiobassystem

Algoritmer

9

Aritmetisk slutledning

Slutledningsförmåga

Flytande räknefärdigheter

 

Förkortade versioner

På grund av olika svårighetsnivåer i sina uppgifter kan BANUCA delas in i 3 enheter, som är avsedda för barn i olika ålder och på olika intelligensnivåer.

 1. Hela testet, innehåller alla 9 uppgifter av BANUCA
 2. En förkortad version av behärskning av taluppfattningen
 3. En förkortad version av behärskning av räknefärdigheterna

Referensmaterial för testet

Referensmaterialet inbegriper 168 elever i årskurs 1, 449 elever i årskurs 2 och 150 elever i årskurs 3.  Andelen pojkar var 52,3%, och det fanns inga skillnader i könsfördelningen mellan årskurserna. Cirka 78% av skolorna finns i städer eller tätorter, medan 22% ligger på landsbygden.

Testets faktorstruktur

Årskurs 1 -varimax-roterad faktoranalys

Uppgift

Komponent

 

1

2

Räknande: räkningar

,816

 

Motsvarighet: uttryck och  tal

,783

 

Aritmetisk slutledning

,766

 

Jämförelse: tal

,712

 

Talföljd

,472

 

Jämförelse: antal

 

,722

Räknande: addition

 

,692

Räknande: subtraktion

 

,692

Motsvarighet: antal och tal

 

,620

Förklaringsgrad 57,7 %

Individuell kvalitativ bedömning

Instruktionerna för den individuella bedömningen fungerar som en kontrollista med syftet att klargöra hur man kan söka efter orsaker och bakgrundsfaktorer till svag prestation i den standardiserade bedömningen. Kontrollista för den individuella bedömningen är organiserad så att det finns samlade frågor i varje BANUCA-uppgift med vars hjälp man kan en och en försöka utesluta faktorer som kan ligga bakom den svaga prestationen.

Språkversioner

BANUCA finns på följande språk:

 • Räsänen, P.(2005). Banuca – lukukäsitteen ja laskutaidon hallinnan testi luokka-asteille 1–3. Jyväskylä: Niilo Mäki Institute. [Suomeksi]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA-Basic numerical and calculation abilities. The test and the manual. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [English]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Mutomo wa Kukona Kubala ni Kusebeza Lipalo. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Silozi]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Kuwerengera ndi Kulemba Manambala Koyamba. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Cinyanja].
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Lweeseko lwa jiibuumba. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Kiikaonde]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Manambala atachi nañovu Zhakuzata. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Lunda]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Musunko Wakuzyiba a Kubeleka Nsamuzi. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Chitonga]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Ukubelenga amanambala nookupenda. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Icibemba]
 • Räsänen, P., & Chilala, M. (2003). BANUCA –Vyseseko Vyalizavu. Lusaka: Zambian Ministry of Education. [Luvale]
sivun alkuun