Sijainti: Pääsivu Matematik Informationstjänst Bedömning av grundfärdigheterna Bedömning av färdigheterna i olika årskurser Bedömning av färdigheterna i årskurs 2

Bedömning av färdigheterna i årskurs 2

Färdigheter som observeras i årskurs 2

 

Uppräkning av tal från ett givet tal framåt inom talområdet 1-1000
Skrivning av tal med siffror inom talområdet 0-100
Addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 1-100
Addition och subtraktion med huvudräkning inom talområdet 1-100
Förståelse för positionssystemet inom talområdet 0-1000

Aritmetiska principer

I årskurs 2 ligger tyngdpunkten för addition och subtraktion inom talområdet 0-20 och förutom huvudräkning övar man räkning med uppställning. På våren i årskurs 2 kan man börja bedömningen av räknefärdigheterna med att ställa frågorna: behärskar barnet räkning med flersiffriga tal med uppställning och med huvudräkning, samt har barnet flyt i räknandet med ensiffriga tal. Med barn som är långsamma och i medeltal gör fler fel än andra borde man försöka reda ut, vad långsamheten och felen i räknandet beror på.

Då man räknar med flersiffriga tal, bör man komma ihåg att förutom addition och subtraktion med talen 1-9 borde barnet redan ha kunskap om olika räkneskeden, regler och ordningsföljd. Därmed kan svårigheter i uppställning hos en del barn bero på svaga grundläggande räknefärdigheter, medan det hos andra kan bero på svårigheter i att lära sig räkneregler och ordningsföljd. Barn kan även ha svårigheter inom bägge områden.

Färdigheter i matematiska relationer

Centralt för färdigheter i matematiska relationer är förståelse för talens platsvärde samt tiobassystemet. Gällande färdigheter i matematiska relationer bör man vid uppställning även observera ifall barnet själv kan placera talen under varandra, dvs. förstår barnet talens uppbyggnad och platsvärde överhuvudtaget och förstår barnet dessa i anslutning till uppställningen. Ett barn som inte förstår sig på talets uppbyggnad kan lära sig utantill lösryckta regler, utan att egentligen förstå varför talen placeras under varandra på ett visst sätt, eller vad det egentligen innebär att låna och använda minnessiffror. Ifall barnet har svårigheter med att behärska talens platsvärde, blir det ofta problem med huvudräkning med flersiffriga tal. Detta kan bl.a. bero på att barnet har svårigheter med att spjälka upp uppgiften i olika faser genom att utnyttja kunskap om talets enheter. En del barn försöker lösa uppgifterna genom uppräkning av tal. Det är en mycket långsam och mödosam strategi som medför stora risker för fel, särskilt då man räknar med större tal. Andra kan klara sig med att använda strategin ”ental och tiotal”, så länge som summan eller skillnaden av talen inte medför tiotalsövergång. T.ex. kan ett barn vid uppgiften 16+15 skriva svaret 211, eller vid uppgiften 34-16 byta räkneriktning vid entalen och få svaret 22. Det kan dock hända att samma barn löser uppgiften helt rätt, om talen i fråga färdigt placerats under varandra.

Bedömning av lärande -material för bedömning av matematiska färdigheter hos elever i årskurs 2

För matematikens del bildar Bedömning av lärande -material en helhet, som innehåller Verktyg för identifiering av stödbehov som är planerade för bedömning av hela gruppens grundfärdigheter i matematik samt verktyg för Uppföljning av lärande som görs åt en del barn. Verktyg för identifiering av stödbehov är planerade att användas vid tre olika tillfällen: i början av läsåret (höst), i mitten av läsåret (vinter) samt i slutet av läsåret (vår). Verktygen innehåller hänvisningsmaterial för varje tillfälle för sig. Verktyg för uppföljning av lärande kan användas vid behov, oberoende av tidpunkt, för uppföljning av utveckling och lärande samt för noggrannare bedömning av färdigheter.

Med hjälp av verktyg för identifiering av stödbehov kan läraren bedöma elevgruppens behärskning av grundläggande färdigheter i matematik vid tre olika tillfällen och jämföra den med färdigheterna hos en betydligt större referensgrupp. Så här, tillsammans med andra observationer om barnets lärande, kan läraren dra slutsatser om vilka barn som borde utredas och följas upp noggrannare, gällande deras färdigheter och tillräcklighet av stöd. Bedömningen är något mer omfattande på hösten än på vintern eller på våren, och utöver totalpoängen är det möjligt att få reda på de färdigheter som behöver bedömas noggrannare, övas mera och följas upp,  samt om stödet har varit tillräckligt. Vid vinterns och vårens bedömningar studeras barnets resultat enbart utgående från totalpoängen. Ett undantag gör smidighet vid addition och subtraktion som kan betraktas vid alla tre bedömningstillfällen.

Färdigheter som står i fokus vid bedömningen

Innehållet i bedömningsmaterialet bygger på de färdigheter i matematik som anses vara utvecklingsmässigt centrala för elever i årskurs 2. Färdigheter som lyfts fram är 1) antalsuppfattning, 2) förståelse för matematiska samband, 3) räknefärdigheter och 4) aritmetiska grundfärdigheter. (Läs mera om de olika färdighetsområdena i informationstjänsten under Utvekcling av färdigheter).

Tabell 1. Färdighetsområden i matematik som bedöms på hösten/vintern/våren
Färdighetsområde i matematikFärdigheter som bedömsHöstVinterVår
Antalsuppfattning Storleksordning: jämförelse/klassificering x x x
Förståelse för matematiska samband
Matematisk-logiska principer Talföljder x
Matematiska symboler
Aritmetiska principer
Positions- och tiobassystemet
Räknefärdigheter
Uppräkning av talraden
Talsymboler Att skriva tal x
Antalsräkning
Aritmetiska grundfärdigheter
Addition Addition automatisering, huvudräkning och uppställning x x x
Subtraktion Subtraktion automatisering, huvudräkning och uppställning x x x
Tillämpning av räknefärdigheter* Addition och subtraktion x x

*) Täcker flera färdighetsområden

sivun alkuun