Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar Stöd för inlärningen Stöd för inlärningen i skolan

Stöd för inlärningen i skolan

I denna del beskrivs trestegsstödmodellen som tillämpas i förskola och grundläggande undervisning. Modellen tillämpas då barnet behöver stöd i sitt lärande i matematik men även i andra skolämnen och -situationer. Enligt skollagen har varje elev rätt att få tillräckligt med stöd för sitt lärande och sin skolgång, direkt då behovet uppstår. Stödet ska planeras utgående från barnets individuella behov så att både omfattningen och innehållet motsvarar barnets behov. Stödformerna har olika innehåll och omfattning, vilket synliggörs i trestegssmodellen: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

När man upptäcker att barnet har svårigheter gällande matematikinlärningen är det viktigt att sträva efter att så tidigt som möjligt ta tag i saken. Genom tidiga insatser kan svårigheternas grad och varaktighet förebyggas. Samarbete mellan hem och förskola eller skola är viktigt direkt då oron uppstår. T.ex. det stöd som barnet behöver för att utföra sina hemuppgifter i matematik eller andra iakttagelser gällande inlärningen i matematik ska förmedlas till läraren så att stödet kan planeras tillsammans. Även de gjorda iakttagelserna hemma, såsom utmaningar i matematik, i barnets lek och spel är viktigt att förmedla till förskolan. Ändamålsenligt stöd är planerat och flexibelt som möter barnets varierande behov. De stödformer som barnet får kan ändras under skolgången.

Tre former av stöd

Allmänt stöd

Ett gott allmänt stöd utgår ifrån målsättningen att ge alla elever rätt riktat stöd. Stödets grad och omfattning varierar beroende på barnets individuella behov.

Inom det allmänna stödet kan barnets lärande i matematik stödas till exempel genom att differentiera undervisningen. I praktiken betyder det att barnet får ändamålsenliga konkretiserande hjälpmedel, barnet får fokusera på basfärdigheter, barnet får lämplig mängd uppgifter och läxor och vid eventuella prov ges tilläggstid.  Genom samarbete med specialbarnträdgårdsläraren och specialläraren kan man få tips, material och strategier för hur stöda barnens inlärning.

När barnet har svårigheter i lärandet eller exempelvis på grund av sjukdom behöver kortsiktigt stöd har hon eller han rätt till allmänt stöd genom stödundervisning och deltidsspecialundervisning. Med speciallärarens eller specialbarnträdgårdslärarens hjälp kan del av matematikundervisningen ordnas som kompanjonundervisning, smågruppsundervisning eller individuellundervisning. Deltidsspecialundervisningen och stödundervisningen möjliggör att undervisningen kan riktas till barnets individuella behov gällande lärandet och andra skolsaker.

Intensifierat stöd

Om lärandet i matematik inte framskrider på önskat sätt trots att barnet har fått allmänt stöd, behöver barnet mera individuellt, regelmässigt och varaktigt stöd. Denna stödform benämns som intensifierat stöd. I praktiken innebär intensifierat stöd i matematik systematisk och regelmässig stödundervisning, deltidsspecialundervisning eller kompanjonundervisning. Då kan undervisningen förverkligas i smågrupp eller som individuell undervisning eller specialläraren kan tillsammans med klassläraren handleda barnet i sin egen lärargrupp under matematiklektioner. I stöd- och specialundervisning är det möjligt att ge mera individuell handledning åt barnet och hitta de lämpliga arbetssätten, materialet och hjälpmedlen som passar bäst till barnet.

När det gäller intensifierat stöd kan definiering av särskilda betoningsområden i lärandet utnyttjas. Som mål är att hjälpa barnet lära sig de nödvändiga stoffen med tanke på senare kunskaper.

Innan intensifierat stöd inleds ska en pedagogisk bedömning utföras. Det särskilda stödet förverkligas utgående från dokumentationen i den pedagogiska bedömningen. Pedagogiska bedömningen utförs av barnets lärare. I den pedagogiska bedömningen beskrivs bl.a.

  • barnets uppväxt och situationen i lärandet som helhet
  • det allmänna stödet som barnet fått och utvärdering av dess inverkan
  • barnets inlärningsförutsättningar och specifika behov
  • en bedömning av de stödåtgärder som behövs för att stöda barnets lärande

Inledandet och ordnandet av det intensifierade stödet samt vid behov barnets övergång till det allmänna stödet baserar sig på det pedagogiska bedömningsarbetet och behandlas i det yrkesövergripande elevvårdsarbetet (t.ex. elevvårdsgruppen). Efter behandlingen ska det intensifierade stödet som ordnas för eleven skrivas in i barnets plan för lärandet som görs upp tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare.

Särskilt stöd

Ifall det intensifierade stödet inte är tillräckligt, d.v.s., om målet som formulerats i läroplanen inte förverkligas och matematiklärandet är fortfarande svårt så kan det bli aktuellt att tänka på ett mer helhetsbetonat, intensivt och individuellt stöd. Det särskilda stödet är den starkaste stödformen och kan ges på basen av ett beslut om särskilt stöd.

Innan det skriftliga beslutet om särskilt stöd fattas, bör en pedagogisk utredning av barnets inlärningssituation utföras. Den pedagogiska utredningen består av utredningen av den tidigare handlingen samt utvärdering baserat på handlingen. För verkställandet av ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) göras upp för eleven. Planen granskas vid behov, dock minst en gång under läsåret, i enlighet med barnets behov. Vid uppgörandet av beslut för särskilt stöd kan även andra specialisters t.ex. psykologs och neuropsykologs utredningar av barnets matematiska utveckling och färdigheter skaffas.

Särskilt stöd utgörs av specialundervisning och andra stödformer som tillämpas i förskola och grundskola. I matematik innebär särskilt stöd ofta individualisering av lärokursen, vilket betyder att barnet går framåt enligt sina individuella målsättningar och undervisningen ordnas som delvis specialundervisning eller som helt specialundervisning. Barnet får använda de hjälpmedel och läromedel som är mest ändamålsenliga för att de individuella målen ska uppfyllas. IP är en plan över lärokursens målsättningar, väsentliga innehåll, pedagogiska observationer och utvärdering.  Utvärderingen av den individualiserade lärokursen kan inte jämföras med utvärderingen av den generella lärokursen.  De individualiserade lärokurserna antecknas med en asterix (*) på betyget.

Beslutet av det särskilda stödet granskas senast efter årskurs 2 och innan barnet går till årskurs 7. Beslutet granskas dock alltid när barnets stödbehov förändras. För granskningen uppgörs en ny pedagogisk utredning som visar om det fortfarande är det särskilda stödet som gäller eller ska det ändras till intensifierat stöd.

sivun alkuun