Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar Inlärningssvårigheter i matematik

Inlärningssvårigheter i matematik

I denna del hittar du kort information om inlärningssvårigheter i matematik. I delen beskrivs vad som menas med inlärningssvårigheter, hur vanliga svårigheterna är och vilka bakomliggande faktorer kan hittas till svårigheterna.

Vad menas med inlärningssvårigheter i matematik?

När man pratar om inlärningssvårigheter i matematik innebär det att barnet har ovanligt svårt att tillägna sig basfärdigheter i matematik trots att barnet fått undervisning och stöd. Oftast bedöms detta i relation till hur snabbt och med hur stor arbetsinsats jämnåriga barn vanligtvis lär sig samma saker.

Med inlärningssvårigheter i matematik avses inte färdighetsbrister i mera komplicerade matematiska färdigheter, så som i algebra eller trigonometri. Förenklat kan man säga att vi talar om svårigheter vid inlärning eller bristande inlärningsberedskap gällande de färdigheter som lärs ut i skolan och som eleverna förväntas tillägna sig under de första skolåren. Enligt beräkningar förekommer matematiska inlärningssvårigheter hos ungefär 3-7% av eleverna. Räknar man med alla mindre problem med matematik blir antalet väsentligt större.

En av de vanligaste svårigheterna vid matematikinlärning är att komma ihåg aritmetiska fakta, dvs. att komma ihåg additioner och subtraktioner (t.ex. 4+3=7, 8-5=3) eller multiplikationer (6x4=24). Ett barn med inlärningssvårigheter i matematik kan ännu efter flera års träning ha svårt att komma ihåg denna typ av fakta och behöver istället för att använda minnet använda mera mödosamma strategier, som t.ex. att uppräkna från början. Då barnet tyr sig till uppräknandet, har barnet ofta många strategier samtidigt i användning, exempelvis om barnet skall räkna 3+8 använder barnet fingrarna och uppräknar 1,2,3 och 1,2,3,4,5,6,7,8 och till slut alla fingrar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Hos alla barn syns inte svårigheterna då det gäller grundläggande räkning, tvärtom kan barnet ha lätt att lära sig talfakta utantill men har svårigheter med att förstå antal och talens storleksordning. Barnet kan ha svårt att förstå talens uppbyggnad och på det sättet ha svårt att ordna tal i storleksordning (t.ex. Vilket tal är större, 201 eller 199?). Då är också räkning med större tal svårt eftersom barnet inte förstår att talet 201 innehåller två hundratal medan talet 199 innehåller ett hundratal.

Vilka faktorer är kopplade till inlärningssvårigheter i matematik?

Det finns många bakomliggande faktorer till inlärningssvårigheter i matematik. Dessa faktorer kan grupperas på olika sätt. Man kan fokusera på faktorer som påverkar just matematikinlärningen eller mera allmänt på de färdigheter som är viktiga för lärandet i skolan.

En central faktor som är specifikt kopplad till matematikinlärningen är processering av antal (kvantiteter). Detta är en medfödd förmåga som innebär att man kan uppfatta och bestämma små antal snabbt och exakt (antalen 1-3) eller att skilja på mängder då skillnaden mellan mängderna är tillräckligt stor. För en del barn som upplever matematiken svår kan svårigheterna förekomma redan i hanteringen av små antal, som då sker långsammare och mindre exakt än hos jämnåriga.

Detta är dock inte fallet för alla barn, utan orsaken till svårigheter i matematik kan bero på andra faktorer. Det finns många faktorer som inverkar på inlärningen och många av dessa faktorer har kunnat konstateras ha ett samband med svaga prestationer i skolmatematik:

  • arbetsminne (förmågan att hålla saker i minnet)
  • uppmärksamhet (förmågan att koncentrera sig på en sak, fördela uppmärksamheten på flera saker, förmågan att flexibelt växla fokuseringsobjekt)
  • styrning av handlingar (förmågan att styra och planera sina handlingar)
  • språkliga färdigheter
  • rymdgestaltning (rumsuppfattning, förmågan att mentalt bearbeta och rotera sina visuella iakttagelser)

Det är även viktigt att uppmärksamma hur upprepade misslyckanden och svaga resultat kan leda till svag självkänsla och motivationsbrist. Upprepade misslyckanden kan skapa bristande tro på egna förmågor och olust att försöka och träna mera, vilket i sin tur leder till fler misslyckande som ytterligare förstärker uppfattningen om att man saknar ”mattehuvud” eller förmåga att lära sig nya saker kopplade till matematik.

Omgivningens och ärftlighetens betydelse

Vilken betydelse har omgivningsrelaterade faktorer så som uppfostran och stimulans, och vilken betydelse har biologiska faktorer så som arvsanlag, på barnets utveckling? Denna frågeställning är även aktuell då man funderar på inlärningssvårigheter i matematik, vilken väger starkare: omgivningen eller ärftligheten?

Ärftlighetsfaktorernas betydelse för inlärningssvårigheter i matematik har inte utretts i tillräckligt stor omfattning men ändå kan man konstatera att ärftligheten är en faktor som kan lyftas fram som orsak till inlärningssvårigheter i matematik. Detta betyder att sannolikheten är större att ett barn med inlärningssvårigheter i matematik även har i familjen eller i närmaste släkten andra personer som har svårigheter med lärandet i matematik.

Egna erfarenheter av att ha svårigheter med matematiken kan hjälpa föräldern att bättre förstå barnets upplevelser och erfarenheter, och det bästa tänkbara är att barnet får mycket stöd och uppmuntran av föräldern. Som förälder är det bra att komma ihåg att inte låta egna erfarenheter påverka barnet på ett negativt sätt. Kommentarer som ”jag har heller inget mattehuvud” eller ”jag lärde mig aldrig multiplikationstabellerna” kan påverka barnets utveckling på ett negativt sätt och barnet tror att svårigheterna är bestående. Det är viktigt att komma ihåg att föräldrarna kan stödja barnet på många olika sätt i vardagliga situationer t.ex. genom att spela brädspel eller ge barnet uppgifter i butiken (ex. Plocka fem tomater i påsen, tryck på vågens knapp 12). (Fler tips och idéer hittar du i Att stöda inlärningen-delen.)

Detta för oss in på omgivningsrelaterade faktorers betydelse. Trots svårigheter har alla barn möjlighet att lära sig matematik. En uppmuntrande omgivning, stimulans och rätt riktad träning hjälper barnet att uveckla nya färdigheter som är viktiga gällande den grundläggande matematiken.

Därmed har hemmet, dagvården, förskolan och skolan stor betydelse för barnets matematiska utveckling. Det är viktigt att barnet får i dagvården, förskolan och skolan mångsidig undervsning och stöd då barnet behöver det. De vuxnas viktiga uppgift är att få barnet att se sina framsteg även då det känns att inga framsteg sker, eller då barnet upplever att det är lönlöst att träna mera. Motivation och självkänsla har stor betydelse för inlärningen, därför är det oerhört viktigt att vi uppmuntrar och stöder barnet i alla situationer.

LukiMat-tjänstens datorstödda spel är ett sätt att stöda barnets matematiska utveckling på ett motiverande sätt.

sivun alkuun