Sijainti: Pääsivu Matematik För föräldrar Bedömning av lärandet

Bedömning av lärandet

Bedömning av lärandet är en kontinuerlig process, vars målsättning är att stöda barnets utveckling samt läraren i planeringen av undervisningen. Informationen som bedömningen ger används för att planera och förverkliga stödåtgärder. Under den tid stödåtgärderna förverkligas följer läraren barnets utveckling och samlar information om vad som inverkar på barnets lärande. Denna information hjälper läraren att skräddarsy för barnet ändamålsenliga stödåtgärder. Vid behov går man tillbaka till att noggrannare utreda barnets färdigheter. Målsättningen med bedömningen är att stöda barnet på bästa möjliga sätt, genom att identifiera barnets behov av stöd och genom att erbjuda stödåtgärder.

Bedömning av lärandet som en kontinuerlig process.
Bedömning av lärandet som en kontinuerlig process.

Identifiering av stödbehov

Den första målsättningen med bedömningen är identifiering av stödbehov. Målsättningen är att identifiera de barn som av en eller annan orsak har svaga färdigheter. Varje elev har rätt att få tillräckligt stöd för sin inlärning och utveckling genast när behov uppstår. Ju tidigare stödåtgärder påbörjas, desto effektivare har man kunnat konstatera stödåtgärderna. Tidigt ingripande och tidiga stödåtgärder direkt då oro väckts är nyckelord vid stöd för barnet. För att kunna sätta in stödåtgärder behöver man först identifiera de elever som är i behov av stöd, samt hurudant stöd dessa elever behöver. Därmed är det viktiga första steget i bedömningsprocessen att identifiera stödbehov.

Bedömningen av inlärningssvårigheter i matematik börjar vanligen med att man hemma, i daghemmet eller i skolan börjar oroa sig över barnets färdigheter och hur lärandet framskrider. Utöver observationerna hemma, i daghemmet och i skolan kan man använda andra bedömningsmetoder för att identifiera problemen. Det finns bedömningsmetoder och -verktyg som har planerats som hjälpmedel för att identifiera de barn vars matematikinlärning inte har framskridit på förväntat sätt i förhållande till jämnåriga. Sådana bedömningsmaterial och -verktyg är exempelvis särskilda test eller underlag för observationer och diskussioner med barnet. Det rekommenderas att använda bedömningsverktyg till stöd vid identifiering av svårigheter och för att kartlägga barnens färdigheter, särskilt när läraren börjar med en ny barngrupp och/eller är osäker på vilka barn är i behov av noggrannare uppföljning i deras färdighetsutveckling i matematik.

Noggrannare bedömning av färdigheter

Efter identifiering av stödbehov följer vanligen en noggrannare bedömning av barnens färdigheter i matematik. Specialläraren och klassläraren samarbetar med målsättningen att så noggrant som möjligt utreda barnets styrkor och svagheter i olika delfärdigheter i matematik. När bedömningen görs i daghemmet eller i förskolan utför oftast specialbarnträdgårdsläraren den noggrannare bedömningen tillsammans med förskolläraren eller barnträdgårdsläraren. Utöver bedömning av färdigheter kartläggs behov av stödåtgärder, dvs. man utreder vilka stödformer som behövs sättas in och i vilken mån. Noggrannare bedömning av färdigheter görs individuellt med barnet för att få en så noggrann bild som möjligt av barnets individuella behov.

Ibland kan det finnas skäl att kontakta psykolog eller neuropsykolog för vidare utredningar ifall frågor väcks gällande omfattningen av svårigheterna eller andra bakomliggande orsaker. Psykologen eller neuropsykologen kan komplettera bedömningen av barnets färdigheter med sina test. Noggrannare bedömning av barnets färdigheter kan kräva yrkesövergripande samarbete med andra professionella. Fortsatta utredningar och bedömningar förutsätter alltid vårdnadshavarnas tillstånd. Vid bedömningsprocessen är samarbete alltid viktigt för att kunna skapa en tillräckligt mångsidig bild av barnets färdigheter.

Uppföljning av lärandet

Den andra viktiga målsättningen vid bedömning av barnens färdigheter är att följa upp barnets lärande under den tid barnet får stöd, för att utreda stödets inverkan. Genom uppföljning av lärandet kan man utreda om stödet är tillräckligt och vid behov skräddarsy stödåtgärder för de barn som inte har avancerat tillräckligt med tanke på de mål som satts upp. Under uppföljning av lärandet kan man exempelvis utreda om det intensifierade stödet är tillräckligt för barnet, eller om barnet har dragit nytta av specialundervisning en gång i veckan. Bedömning av lärandet borde vara kontinuerlig både då det gäller identifiering av stödbehov och uppföljning av lärandet. Det är alltså viktigt att bedöma barnens färdigheter tillräckligt omfattande och kontinuerligt under läsåret.

Viktigt med samarbete

Bedömning av matematikfärdigheter kan som helhet ses som en process där man samlar observationer och information från olika håll. I denna process är samarbetet mellan hemmet, skolan, daghemmet och övriga instanser som deltar i bedömningen oerhört viktigt. I skolan är lärarnas och elevvårdsgruppens uppgift att bedöma och identifiera stödbehov samt att erbjuda ändamålsenligt stöd. För att kunna följa upp och stöda barnets utveckling är det viktigt att information om barnet förs över från dagvården till förskolan och vidare från förskolan till skolan. Både vårdnadshavaren och barnet har rätt att få information om stödåtgärder och att bli hörda gällande förverkligandet av stödet. Planer som berör stöd för barnet görs upp i samarbete med vårdnadshavare. (Se: plan för lärandet och individuell plan för hur ordna undervisningen.)

Inom de tre formerna av stöd (allmänt, intensifierat och särskilt stöd) som erbjuds i skolan har bedömningen en central roll i planering och förverkligande av stödåtgärder. Ifall det allmänna stödet inte är tillräckligt görs en pedagogisk bedömning för att avgöra om barnet är i behov av intensifierat stöd. Ifall det intensifierade stödet inte är tillräckligt och särskilt stöd ses som nödvändigt, görs en pedagogisk utredning för att konstatera barnets behov och situation. Oavsett inom vilken stödform barnet är, har bedömningen en betydelsefull roll för att stöda barnets utveckling och lärande.

sivun alkuun