Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Aritmetiikka Aritmetiikka, matemaattinen itsetunto ja koulutyytyväisyys

Aritmetiikka, matemaattinen itsetunto ja koulutyytyväisyys

Mevarech, Z. R. & Rich, Y. 1985. Effects of Computer-Assisted Mathematics Instruction on Disadvantaged Pupils' Cognitive and Affective Development. Journal of Educational Research, Vol 79, No 1, 5-11.

Tutkimustavoite
Tutkimuksella haluttiin selvittää tietokoneavusteisen opetuksen vaikutuksia matematiikan taitoihin, kun se yhdistetään perinteiseen opetukseen. Haluttiin todisteita myös siitä, että tietokoneavusteisen harjoittelun ollessa yksilöllistä, se vaikuttaisi positiivisesti oppilaiden käsityksiin itsestä oppijoina. Tämän vuoksi sen arveltiin soveltuvan hyvin juuri oppimisvaikeutisille.
Tutkimusasetelma Lasten valinta, jossa huomioidaan, että olosuhteet ovat samat (vertailukelpoisia) - Henkilökohtainen OPS (12 x 10min arviointitehtäviä) - Harjoittelu - Loppumittaus
Osallistujien määrä 376
Osallistujien ikä Koehenkilöt 67(3.lk.), 66 (4.lk.), 65 (5.lk.) eli yhteensä 198
Kontrollit 67(3lk.), 52(4.lk.), 59(5.lk.) eli yhteensä 178
Osallistujien kuvaus Valtion kategorian mukaan lapset "heikkojen lasten kouluissa" (low achievement level), koulut sijaitsevat saman kehitystason kaupungeissa
Käytetty ohjelma TOAM / perinteinen oppitunti
Ohjelman kuvaus TOAM: drillaustehtäviä 14:llä matematiikan osa-alueella (ei tarkempaa kuvausta)
Perinteinen: tavallisia matematiikan oppitunteja
Harjoittelun kesto Arviointitehtävät HOPSia varten (12x10min) --> yhden lukukauden aikana 4 tuntia viikossa joko tietokoneavusteisessa ryhmässä (3 perinteistä tuntia + 1 TOAM -tunti) tai perinteisessä ryhmässä (4 perinteistä tuntia)
Käytetyt mittarit
Loppumittaus: Arithmetic Achievement Test (aritmetiikan perusoperaatiot, sisällön ymmärtäminen ja soveltaminen), Mathematical Self-Concept questionnaire (itsetuntoon liittyvä kysely, 21 kysymystä matematiikan saavutuksista, kyvyistä ja asenteista, yhdessä kysymyksessä aina 3 vaihtoehtoa), Quality of School Life scale (27 kysymystä koulutyytyväisyydestä, sitoutumisesta koulutyöhön ja asenteista opettajie kohtaan, yhdessä kysymyksessä aina 3 vaihtoehtoa)
Tulokset
Aritmetiikan testissä tilastollisesti merkitsevä ero tietokoneavusteisen ryhmän eduksi jokaisella luokka-asteella. Sukupuolten välillä ei eroa. Itsetuntokyselyssä tietokoneavusteinen ryhmä arvioi itsensä til. merk. korkeammalle matem. saavutuksissa, kyvyissä ja asenteissa. Tyytyväisyyskyselyssä tietokoneryhmän koulukokemukset til. merk. positiivisempia kuin perinteistä opetusta saaneiden.
Muuta
Tutkimuksessa ei ollut varsinaista alkumittausta, johon loppumittauksen tuloksia olisi verrattu.

sivun alkuun