Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Tietokoneavusteinen harjaannuttaminen Tutkimustietoa Varhaiset matemaattiset taidot 2-5 -vuotiaiden luku- ja laskutaidon harjoittaminen

2-5 -vuotiaiden luku- ja laskutaidon harjoittaminen

Shute, R. & Miksad, J. 1997. Computer-assisted instruction and cognitive development in preschoolers. Child Study Journal, Vol 27, No 3, 237-253.

Tutkimustavoite
Tavoitteena oli selvittää, onko tietokoneharjoittelu tehokkaampaa kuin perinteinen opetus. Lisäksi haluttiin tietää, paranevatko tietyt kognitiiviset taidot tietokoneavusteisen opetuksen myötä. Ennustettiin, että runsas harjoittelu kehittää enemmän kuin vähäinen harjoittelu.
Tutkimusasetelma
Alkumittaus - Ryhmien jako (runsas tietokoneavusteinen harjoittelu RH, minimaalinen tietokoneav. harjoittelu MH ja ei lainkaan tietokoneharjoittelua KTR) - Harjoittelu - Viikon tauko - Loppumittaus
Osallistujien määrä
51
Osallistujien ikä
2-5 v
Osallistujien kuvaus
ei erityismainintaa
Käytetty ohjelma
Ryhmä 1: 123-Talk, Animated Math, Wunderbook 1 ja 2
Ryhmä 2: Brandon's Lunchbox, ABC-FUN keys, Amy's First Primer 2.2. (kaksi ohjelmaa)
Ryhmä 3: Perinteinen opetus konkreettisilla välineillä, ei tietokoneohjelmia
Ohjelman kuvaus
123-Talk (helppoa laskemista), Animated Math (objektien laskemista), Wunderbook 1 ja 2 (tavuttaminen, sanan ja kuvan yhdistäminen)
Brandon's Lunchbox (laskemista), ABC-FUN keys (sanoja), Amy's First Primer (kirjaimia ja laskemista)
Harjoittelun kesto
8 viikkoa
Käytetyt mittarit
Alkumittaus / Esitesti pelaamiselle: The Boehm Test of Basic Concepts (preschool version) testasi lasten käsitteiden hallintaa, jotta pelaaminen on mahdollista.  Testituloksia ei raportoitu.
Varsinainen alku- ja loppumittaus: The McCarthy Short Form (20 minuuttia) sis. palapeli, sanatietous, numeromuisti, verbaalinen sujuvuus, laskeminen, luokittelu ja lajittelu
Tulokset
Ensin verrattiin kontrolleja (KTR) ja minimaalista harjoitusta saanutta ryhmää (MH). Näiden ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa verrattaessa kognitiivisten taitojen kehitystä. Tämän jälkeen laskettiin runsasta harjoituista saaneen ryhmän (RH) kehitys eri tehtävien osalta. Ainoastaan sanatietoudessa ja verbaalisessa sujuvuudessa tapahtui tilastollisesti merkitsevä muutos. Tämän jälkeen ryhmiä verrattiin vain näiden muuttujien osalta.
Sanatietous: Kontrolliryhmän ja MH -ryhmän välillä ei til. merk. eroa. RH -ryhmän tulos til. merk. parempi kuin KTR ja MH -ryhmien yhdistetty tulos.
Verbaalinen sujuvuus: KTR ja MH -ryhmien välillä ei eroa. RH -ryhmä til. merk. parempi kuin KTR ja MH -ryhmien yhdistetty tulos.
Lopuksi verrattiin RH -ryhmän kognitiivisten taitojen kehitystä yhdistettyyn KTR ja MH -ryhmän tulokseen. Ero til. merkitsevä RH -ryhmän eduksi.
Ryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan sukupuolessa, iässä, alkumittaustuloksissa, kotona olevien tietokoneolosuhteiden tai päiväkodin suhteen.
Muuta
Tulosten analysointitavan vuoksi ei tiedetä, erosivatko ryhmät toisistaan matematiikan taitoja mittaavissa tehtävissä.

sivun alkuun