Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Tukitoimet Oppimisen tuen toteutus Erilaiset opetusryhmät

Erilaiset opetusryhmät

Tässä esitellään oppilasmäärältään erilaisia oppimisryhmiä: yleisopetuksen ryhmä, pienryhmä ja yksilöopetus. Ne tuovat opetuksen tukitoimien järjestämiseen erilaisia vaihtoehtoja.

Yleisopetuksen ryhmä

Yleisopetuksen ryhmällä tarkoitetaan tässä isoa opetusryhmää, jossa opetetaan ja edetään yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti.  Yleisopetuksen ryhmässä tuki tarkoittaa lähinnä matematiikan opetuksen hyvää laatua ja tuen tarpeen tunnistamista. Viimeaikainen tutkimuskirjallisuus kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että opetus on laadukasta ja vastaa lasten tarpeisiin (ks. esim. Bryant et al. 2008 ja La Paro, Pianta & Stuhlman 2004). Tämä pätee kaikkeen opetukseen opetusryhmästä riippumatta. Tuen tarpeen tunnistaminen tapahtuu arvioimalla lasten osaamista. Yleisopetuksen ryhmässä voidaan käyttää seulovia testejä, joiden avulla huomataan lapset, joiden matemaattinen osaaminen sillä hetkellä poikkeaa ikätasoisesta. Arvioinnin perusteella sitten tunnistetaan ne, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen. (Ks. arvioinnista tarkemmin tästä)

Yleisopetuksen ryhmässä lasten matematiikan tukemiseen voidaan käyttää opetuksen eriyttämisen keinoja, joilla otetaan huomioon erilaiset oppijat. Eriyttäminen voi liittyä esimerkiksi opetuksen toteuttamiseen (mm. huomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen, erilaisen opetusmateriaalin käyttö, lasten ryhmittely) tai opetuksen sisältöihin, kuitenkin yleisopetuksen tavoitteiden mukaan. Myös samanaikaisopetus, jolloin erityis(lastentarhan)opettaja on opetusryhmässä toisena ohjaajana, mahdollistaa opetuksen kohdentamista keskeisiin asioihin niille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessaan. Vaikka yleisopetuksen ryhmässä annetaan pääsääntöisesti esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaista matematiikan opetusta, on joukossa usein myös sellaisia, jotka tarvitsevat muita enemmän tukea oppimisessaan. Matematiikassa tehostettua tukea saavien lasten oppimistavoitteet ja -sisällöt sekä opetuskäytänteet määritellään lapsen oppimissuunnitelmassa. Heillä oppimäärä on kuitenkin yleinen; tavoitteissa ja sisällöissä voidaan kuitenkin keskittyä vuosiluokan keskeisiin ydinsisältöihin. Erityistä tukea saavien lasten matematiikan tavoitteet, sisällöt ja opetuskäytänteet (esim. yksilöllistetyn matematiikan oppimäärän osalta) kuvataan puolestaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa, HOJKS:ssa. Yleisopetuksen ryhmässä saamansa opetuksen lisäksi tukea tarvitsevat lapset voivat saada osan opetuksesta myös pienryhmässä tai yksilöopetuksena.

Yleis- ja erityisopetuksen pienryhmä

Pienryhmällä tarkoitetaan tässä ryhmää, jossa opiskelee kerrallaan noin 4–10 lasta. Pienryhmä voi olla yleisopetukseen kuuluva pienryhmä, jolloin siellä opiskelee osa-aikaista erityisopetusta saavia lapsia (yleinen tai tehostettu tuki) sekä erityistä tukea yksittäisissä oppiaineissa (yksilöllistetty oppimäärä) saavia lapsia. Ryhmää ohjaa erityisopettaja. Erityisopetuksen pienryhmässä opiskelee erityistä tukea saavia lapsia. Ryhmä on usein näiden lasten pääsääntöinen opetusryhmä, jota ohjaa erityisluokanopettaja.

Yleisopetuksen pienryhmässä voidaan tarjota tukea sellaisille lapsille, joilla on pulmia selviytyä seulovista arviointitehtävistä tai joilla on muuten havaittu heikkoutta matematiikan oppimisessa. Tavoitteena on harjoittaa niitä matemaattisia taitoja, jotka tuottavat lapselle vaikeuksia. Keinoina voi olla lyhytaikainen yleinen tuki, tehostettu tuki (oppimissuunnitelman mukainen) tai erityinen tuki (yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa, HOJKS:n mukaiset tavoitteet). Lapsi käy usein opiskelemassa sovitut matematiikan tunnit omasta opetusryhmästään pienryhmässä tai erityisopettaja voi olla samanaikaisopettajana lapsen opetusryhmässä.

Erityisopetuksen pienryhmä on usein lapsen oma ”kotiryhmä”, jossa hän opiskelee pääsääntöisesti. Lapsella on tällöin erityisen tuen tarvetta useammalla osa-alueella. Pienryhmässä lapsi saa isoon ryhmään verrattuna enemmän aikuisen tukea ja opetuksen sisällöt ja menetelmät on helpompi suunnata lapsen tarpeiden mukaan. Pienryhmässä tapahtuvaan harjoitteluun liittyy hyvin tärkeänä osana lapsen taitojen säännöllinen seuranta ja arviointi.

Yksilöopetus

Yksilöopetuksella tarjotaan tukea sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat pienryhmää yksilöllisempää tukea. Yksilöopetuksessa lapsi työskentelee kahdestaan aikuisen kanssa. Tällöin lapsi voi saada kohdennettua tukea, joka pohjautuu hänen oppimissuunnitelmansa tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelmansa (HOJKS) tavoitteisiin. Yksilöopetuksessa lapsen oppimista voidaan seurata hyvinkin tarkasti. Yksilöopetus on useimmiten osa-aikaista. Kun yksilöopetuksessa joidenkin opetusmenetelmien huomataan olevan muita tehokkaampia, ne voidaan siirtää jatkossa osaksi pienryhmän tai yleisopetusryhmän opetusta.

sivun alkuun