Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Perustaitojen arviointi Taitojen arviointi eri luokilla Taitojen arviointi toisella luokalla

Taitojen arviointi toisella luokalla

Toisella luokalla havainnoitavat taidot

Lukujen luettelu annetusta luvusta eteenpäin ja taaksepäin lukualueella 1-1000
Lukujen kirjoittaminen numeroin lukualueella 0-100
Yhteen- ja vähennyslaskut allekkain lukualueella 1-100
Yhteen- ja vähennyslaskut päässälaskumuodossa lukualueella 1-100
Luvun paikka-arvon ymmärtäminen luvuilla 0-1000

Aritmeettiset perustaidot

Toisella luokalla yhteen- ja vähennyslaskujen painopiste on lukualueella 20–100 ja  päässälaskujen lisäksi opetellaan allekkainlaskua.Toisen luokan keväällä laskutaitojen arvioinnissa voidaan lähteä liikkeelle kysymyksistä, hallitseeko lapsi useampinumeroisilla luvuilla laskemisen allekkain ja päässälaskuna sekä osaako lapsi laskea sujuvasti yksinumeroisilla luvuilla. Hitaiden ja keskimääräistä enemmän virheitä tekevien lasten kohdalla tulisi tarkemmin selvittää, mistä hitaus ja virheellisyys laskemisessa johtuvat.

Useampinumeroisilla luvuilla laskettaessa on hyvä pitää mielessä, että lukujen 1–9 yhteen- ja vähennyslaskun lisäksi laskuissa pitää jo hallita laskuvaiheita, sääntöjä ja järjestystä koskevia tietoja. Näin ollen lapsen allekkainlaskussa havaittavat vaikeudet voivat osalla johtua heikosta peruslaskutaidosta ja toisilla taasen vaikeuksista oppia laskusääntöjä ja järjestystä koskevaa tietoa tai sitten ongelmia on molemmissa.

Matemaattiset suhdetaidot

Matemaattisista suhdetaidoista keskeisellä sijalla on luvun paikka-arvon ja kymmenjärjestelmän ymmärtäminen. Matemaattisiin suhdetaitoihin liittyen allekkainlaskussa tulee huomiota kiinnittää myös siihen, osaako lapsi itse laittaa luvut allekkain eli ymmärtääkö hän lukujen rakennetta ja paikka-arvoa ylipäätänsä ja ymmärtääkö hän niitä allekkainlaskun yhteydessä. Lapsi, joka ei ymmärrä luvun rakennetta, saattaa opetella ulkoa irrallisia sääntöjä ymmärtämättä, miksi luvut asetellaan tietyllä tavalla allekkain ja mistä lainaamisessa ja muistiin viemisessä itse asiassa on kyse. Jos lapsella on vaikeuksia luvun paikka-arvon hallinnassa, hänellä on monesti vaikeuksia erityisesti päässälaskumuodossa esitettyjen useampinumeroisten lukujen laskemisessa. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että hän ei pysty pilkkomaan laskua vaiheisiin hyödyntämällä tietoa luvun yksiköistä. Osa lapsista pyrkii ratkomaan laskuja luettelemalla, mikä on hyvin työläs ja virheille altis strategia laskettaessa suuremmilla luvuilla. Toiset lapsista taas saattavat selviytyä ”ensimmäiset ja toiset luvut” -strategiaa käyttäen niin kauan kun ykkösten summa tai erotus ei edellytä kymmenen ylitystä. Esimerkiksi laskun 16+15 vastaukseksi lapsi saattaa kirjoittaa 211 tai laskussa 34-16 lapsi saattaa vaihtaa laskusuuntaa ykkösten kohdalla saaden tuloksen 22. Silti samainen lapsi saattaa laskea tehtävät aivan oikein, kun kyseiset luvut on asetettu allekkain.

Oppimisen arvointi -materiaali matematiikan taitojen arviointiin toisella luokalla

Matematiikan osalta Oppimisen arviointi -materiaali muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat koko ryhmän matematiikan perustaitojen arviointiin suunnitellut Tuen tarpeen tunnistamisen välineet sekä välineet osalle lapsista tehtävään Oppimisen seurantaan. Tuen tarpeen tunnistamisen välineet on suunniteltu käytettäväksi kolmessa eri ajankohdassa: lukuvuoden alussa (syksy), keskellä lukuvuotta (talvi) sekä lukuvuoden lopussa (kevät). Välineisiin on kerätty viiteaineistot kyseisinä ajankohtina. Oppimisen seurannan välineitä voidaan käyttää tarpeen mukaan ja ajankohdasta riippumatta taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan sekä taitojen tarkempaan arviointiin.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineillä opettaja pystyy arvioimaan ryhmäänsä kuuluvien lasten matematiikan perustaitojen hallintaa kolmessa eri ajankohdassa ja vertaamaan sitä omaa luokkaansa huomattavasti laajemman viiteryhmän osaamistasoon. Näin, yhdessä lapsen oppimista koskevien muiden havaintojen kanssa, opettaja pystyy tekemään päätelmiä siitä, keiden lasten taitoja sekä tuen riittävyyttä tulisi arvioida ja seurata tarkemmin. Syksyn tuen tarpeen tunnistamisen väline on talven ja kevään arviointivälineitä hieman laajempi ja lapsen kokonaissuorituksen lisäksi on mahdollista saada viitteitä siitä, mitkä osataidot vaativat tarkempaa arviointia, mahdollista lisäopetusta ja oppimisen seurantaa sekä siitä, onko annettu tuki ollut riittävää. Kevään ja talven välineissä tarkastellaan lapsen kokonaissuoritusta. Poikkeuksena on yhteen- ja vähennyslaskutaidon sujuvuus, jota on mahdollista tarkastella jokaisessa kolmessa ajankohdassa.

Arvioitavat taidot syksyllä, talvella ja keväällä

Arviointivälineen sisältö rakentuu niistä matematiikan osataidoista, joiden ajatellaan olevan kehityksellisessä keskiössä toisella luokalla. Tarkastelun kohteena ovat 1) lukumääräisyyden taju 2) matemaattisten suhteiden hallinta 3) laskemisen taidot sekä 4) aritmeettiset perustaidot (ks. tarkemmin tietopalvelusta Taitojen kehitys -kohdasta).

Taulukko 1. Matematiikan taitojen arvioitavat osataidot arviointiajankohdan mukaan.
Matematiikan taitorypäs/taitoArvioitavat osataidotSyksyTalvi
Kevät
Lukumääräisyyden taju
Suuruusluokka: vertailu/järjestäminen
x x x
Matemaattisten suhteiden hallinta
Matemaattis-loogiset taidot Sarjoittaminen x

Matemaattiset symbolitAritmeettiset periaatteetPaikka-arvo ja kymmenjärjestelmäLaskemisen taidot
Lukujonon luettelemisen taidotNumerosymbolien hallinta Lukujen kirjoittaminen x

Lukumäärän määrittäminen laskemallaAritmeettiset perustaidot
Yhteenlasku
Yhteenlaskun sujuvuus, päässä- ja allekkainlasku x x x
Vähennyslasku Vähennyslaskun sujuvuus, päässä- ja allekkainlasku x x x
Lukujärjestelmätiedon soveltaminen laskemisessa* Rahojen laskeminen, yhteen- ja vähennyslaskun täydentäminen x
x

*) Useamman taitoryppään taitoja arvioiva tehtävä.

sivun alkuun