Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Perustaitojen arviointi Matemaattisten taitojen arviointivälineitä

Matemaattisten taitojen arviointivälineitä

Matemaattisten taitojen arviointi on osa niin opettajan kuin koulupsykolognkin työnkuvaa. Arviointivälineen tuntemus on arviointitiedon luotettavuuden kannalta hyvin keskeistä. On tärkeää ymmärtää, mihin tarkoitukseen väline soveltuu ja miten sillä saatua tietoa tulkitaan.

Opetussuunnitelmaan pohjautuvat arviointivälineet

Opetussuunnitelmaan pohjautuvat arviointivälineet keskittyvät arvioimaan sitä, kuinka hyvin lapsi hallitsee ne taidot, mitkä opetussuunnitelmassa on määritetty.

Opetussuunnitelmapohjainen formatiivinen arviointi

Formatiivinen arviointi on osa opetusta. Sen avulla seurataan oppimisen edistymistä vaikka päivittäin.

Formatiivisessa arvioinnissa voidaan käyttää opettajan tekemiä tai oppikirjan tarjoamia standardoimattomia tehtäviä. Siihen kuuluu myös tehtävätyöskentelyn havainnointi ja tuntiosaamisen seuranta. Tarkoituksena on arvioida, kuinka hyvin lapset ovat oppineet juuri opetetun asian.

  • Oppikirjojen materiaalissa mukana olevat arviointitehtävät.

Opetussuunnitelmapohjainen summatiivinen arviointi

Summatiivisessa arvioinnissa tehdään sarja tehtäviä, joiden tuloksista nähdään edistyminen tietyissä taitokokonaisuuksissa. Formatiiviseen arviointiin nähden sitä toteutetaan harvemmin ja arvioitavana ovat laajemmat taitokokonaisuudet tai oppisisällöt.

Arvioitavana on yleisten opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen.

  • Valtakunnalliset kokeet
  • MAKEKO

Taitojen kehitykseen perustuva arviointi

Perustaitojen osalta on tärkeää arvioida taitoja myös kehityksellisestä näkökulmasta: lapsen arvioinnissa keskitytään niiden taitojen arviointiin, jotka ovat kehityksellisesti keskeisiä hänen ikäisellään. Koulussa arviointi perustuu usein opetussuunnitelman sisältöihin, ja koulukokeiden avulla arvioidaan sitä, miten lapsi hallitsee juuri opetetun asian.

Kuitenkin myös perustaitojen kehitystä olisi tärkeä seurata, jotta voidaan varmistua siitä, että oppilailla on tarvittava pohja oppimiselle.

Psykologien käyttöön tarkoitetut arviointivälineet

Lukimat-palvelussa on ensisijaisesti esitelty syvemmin sellaiset mittarit, joita opettajat voivat käyttää esi- ja alkuopetuksessa lasten taitojen arviointiin. Psykologien käytössä on David Wechslerin älykkyystestin matematiikkaosiot, joista lasten kanssa käytetään osioita Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Revised (WPPSI-R) ja Wechsler Intelligence Scale for Children – III (WISC-III). Samoin on psykologien käytössä Laskutehtävät-osio Lukilassesta (Häyrinen, Serenius-Sirve & Korkman, 1999), joka on tarkoitettu 1. –6.-luokkalaisten lasten taitojen arviointiin.

Arviointivälineiden tiedot

Dufva, M. (2007, toim.). KIMARA - Kielellisiä ja matemaattisia oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevä toimintamalli alkuopetuksessa: arvioinnista opetukseen. Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus.

Häyrinen, T., Serenius-Sirve, S. & Korkman, M. (1999). Lukilasse. Helsinki, Psykologien Kustannus Oy.

Ikäheimo, H., Putkonen, H. & Voutilainen, E. (2002). Makeko 1-9. Matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet luokille 1-9. Helsinki, Opperi.

Kajamies, A. Vauras, M. Kinnunen, R. & Iiskala, T. (2003). Matte – matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisutaidon ja laskutaidon arviointi (3.-5lk). Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus.

Kananoja, S. (2006). Taidonportaat. Helsinki, Otava.

Lampinen, A. Ikäheimo, H. & Dräger, M. (2007). Mavalka I ja II. Helsinki, Opperi.

Räsänen, P (2004). RMAT -  Laskutaidon testi 9- 12 -vuotiaille. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. (2005). BANUCA- Lukukäsitteen ja laskutaidon hallinan testi. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Räsänen, P. & Leino, L. (2005). KTLT – Laskutaidon testi luokka-asteille 7-9. Jyväskylä, Niilo Mäki Instituutti.

Salonen, P., Lepola, J., Vauras, M., Rauhanummi, T., Lehtinen, E. & Kinnunen, R. (1994). Diagnostiset testit 3. Motivaatio, metakognitio ja matematiikka. Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto.

Van Luit, J. E. H., Van de Rijt, B. A. M., & Aunio, P. (2006) Lukukäsitetesti. Helsinki: Psykologien kustannus.

Wechsler, D. (1995). WPPSI-R : Wechslerin älykkyystestistö esikouluikäisille. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

Wechsler, D. (1999). WISC-III : Wechslerin lasten älykkyysasteikko. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

sivun alkuun