Sijainti: Pääsivu Matematiikka Tietopalvelu Oppimisvaikeudet Näkökulmia matematiikan oppimisvaikeuksiin Kognitiiviset selitysmallit

Kognitiiviset selitysmallit

Kognitiiviset selitysmallit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan. Matemaattisen kognition sisäistä rakennetta kuvaavat sekä matemaattisen ja muiden kognitioiden välisiä yhteyksiä selittävät mallit ja teoriat.

Matemaattisten taitojen kognitiivinen rakenne

Matemaattisten vaikeuksien alaryhmätutkimukset

Matemaattisia oppimisvaikeuksia on pyritty jaottelemaan erilaisiin alaryhmiin.

Lue lisää...

Matemaattisen ajattelun kognitiivinen rakenne

Matemaattista ajattelua on kognitiivisen neuropsykologian alueella tarkasteltu kahdella eri tavalla: pyritty mallittamaan osavaiheisiin ja toisaalta jakamaan sisällön perusteella toisistaan riippumattomiin prosesseihin.

Lue lisää...

Matemaattiset taidot ja muut kognitiot
Matemaattiset ja ei-kielelliset oppimisvaikeudet

Matemaattisia vaikeuksia on kuvattu myös yhdeksi tyypilliseksi oireeksi nk. ei-kielellisissä oppimisvaikeuksissa.

Lue lisää...

Matemaattiset oppimisvaikeudet ja työmuisti

Matematiikan oppimiseen ja matemaattisissa tehtävissä suoriutumiseen tarvitaan varsinaisten matemaattisten taitojen lisäksi erilaisia yleisiä tiedonkäsittelyresursseja kuten työmuistia.

Lue lisää...

sivun alkuun