Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Taustaa RTI-malli Kolmikehäisen tuen malli

Kolmikehäisen tuen malli

Kolmikehäisen tuen mallin tunnusmerkkejä ovat perusopetuksen laatu, oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen, joustava siirtyminen tasolta toiselle sekä kehien mukainen opetuksen intensiivisyyden, pitkäjänteisyyden ja yksilöllisyyden lisääntyminen ja opettajan erityispedagogisen osaamisen kasvu.

RTI-mallissa halutaan ensiksi selvittää heikon oppimisen syy: johtuuko se oikeasti oppimisvaikeudesta vai esimerkiksi riittämättömästä opetuksesta. Jos lapsi ei hyödy opetuksesta, josta muut hyötyvät, oppimisen haasteet johtuvat todennäköisimmin oppimisen vaikeuksista. RTI:n avulla myös ennaltaehkäistään isompia vaikeuksia. RTI:llä on siis kaksi tavoitetta: 1) tunnistaa mahdollisimman varhain lisätuen tarve ja tarjota sitä ennen kuin ongelmat kasvavat ja 2) tunnistaa lapset, joilla on oppimisvaikeus ja jotka eivät hyödy standardoiduista ryhmäopetuksen menetelmistä vaan tarvitsevat yksilöllisempää opetusta.

 

RTI:n perustana on se, että tukea tarjotaan vaiheittain, kehittäin. Kolmevaiheiset sovellukset ovat tyypillisimpiä, mutta niiden lisäksi käytössä on myös kahden kehän tai neljän kehän ratkaisuja. Kehämallissa jokainen lisäkehä tarkoittaa yksilöllisempää lähestymistapaa sekä opettajajohtoisempaa, systemaattisempaa ja eksplisiittisempää opetusta.

Ensimmäinen kehä tarkoittaa tukea perusopetusryhmän kaikille lapsille. Siinä tarjotaan proaktiivista ja ennaltaehkäisevää tukea, jotta mahdollisimman harva tarvitsisi enempää tukea. Toisen kehän tukeen siirtyvät lapset, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet ensimmäisen kehän tuesta tai joilla on havaittu ongelmia, jotka viittaavat oppimisvaikeuksiin. Toisella kehällä tarjottava tuki on yksilöllisempää ja intensiivisempää ja lapset ovat aiempaa pienemmissä ryhmissä. Opetuksen vaikutusta lasten taitoihin seurataan säännöllisesti, ja edistymistä kohti tavoitteita arvioidaan. Jos oppimisen tavoitteet saavutetaan lapsi voi palata takaisin ensimmäisen kehän tukeen.

Jos lapsen taidot eivät toisellakaan tuen kehällä kehity riittävästi, hänelle tarjotaan kolmannen kehän tukea. Kolmannen kehän opetus on vieläkin yksilöllisempää, erikoistuneempaa ja intensiivisempää (esim. pidempikestoista ja/tai tiheämpää). Se on joissakin järjestelmissä verrattavissa erityisopetukseen, ja siihen osallistuvilla lapsilla on usein vakaviakin ongelmia oppimisessa. Toisissa järjestelmissä kolmoskehä edeltää erityisopetusta, ja sen aikana arvioidaan erityisopetuksen tarvetta; tällöin mallissa on neljäskin, erityisopetuksen tyyppinen kehä. Opetus tapahtuu pienryhmissä tai opettajan kanssa kahden kesken.

Toisen ja erityisesti kolmannen kehän opetuksesta vastaava opettaja (esim. erityisopettaja) on usein erikoistunut oppimisvaikeuksiin. Kehämalliin liittyy oletus, että tiettyjen kriteerien täytyttyä lapsi voi siirtyä alemmalle kehälle. Usein nämä kriteerit ovat joustavia, eikä niitä ole tarkkaan määritelty. Edistymisen seuraamista jatketaan systemaattisesti, jotta huomataan, jos yleiseen tukeen tai opetukseen palanneet lapset tarvitsevat uudestaan lisätukea.

Intensiivinen tuki muodostuu aiempaa opettajajohtoisemmasta, systemaattisemmasta lisäopetuksesta, jota tarjotaan usein ja pitkäkestoisesti. Lisäksi opetus tapahtuu pienemmissä ja homogeenisemmissa ryhmissä. Kehittäin tiivistyvässä tuessa on runsaasti vaihtoehtoja, joista tarpeiltaan erilaisille lapsille voi etsiä sopivimman.

Arviointi on tärkeää opetuksen suunnittelussa

RTI-mallissa laadukas ja systemaattinen lasten oppimisen seuraaminen on keskeisessä asemassa. Arviointia tehdään ensinnäkin siksi, että varmistetaan kaikkien lasten taitojen kehittyminen opetuksen tavoitteiden mukaan (ryhmätasoinen arviointi) ja toisaalta seurataan lisätukea tarvitsevien lasten kehityksen etenemistä tuen aikana aikana, verraten heidän taitojaan myös samanikäisten keskimääräisiin taitoihin. Intervention tehokkuutta voidaan tarkastella arvioimalla ensinnäkin sitä kehittyvätkö lapsen taidot intervention aikana, ja toisaalta sitä, saavuttaako hän oman opetusryhmänsä osaamisen tason.

Amerikkalaiset opettajat arvioivat oppilaan edistymistä ja tavoitteiden tai opetuksen muuttamisen tarvetta kehityksen seuraamiseen tarkoitetuilla testeillä. Alla olevassa taulukossa esitellään lyhyesti tuen malli ja siihen nivoutuva pedagoginen arviointityö. National Center for Educational Evaluation and Regional Assessment (Institute of Educational Sciences, Yhdysvallat) on julkaissut useita käsikirjanomaisia raportteja siitä, kuinka opettajat voivat suunnitella RTI-mallin mukaista opetusta. Näihin voit tutustua myös seuraavasta linkistä:

 

Kuva: Kolmikehäinen tuki ja siihen liittyvä pedagoginen arviointityö.
Kuva: Kolmikehäinen tuki ja siihen liittyvä pedagoginen arviointityö.

(Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.)

Vaikka RTI-mallin ympärille on rakennettu iso koneisto lasten osaamisen määrällisen arvioinnin tueksi (esim. AIMSweb), hyvään osaamisen seurantaan sisältyy monenlaisia muitakin arviointitapoja (Darling-Hammond & Burden, 2005). Kaiken arvioinnin tavoitteena tulisi olla parempi opetuksen suunnittelu. Taulukkoon on kerätty erilaisia tapoja kerätä tietoa arviointityössä, ja samalla on pohdittu kunkin menetelmän etuja ja haasteita.

 

sivun alkuun