Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Arviointi käytännössä Arvioinnin menetelmät ja välineet

Arvioinnin menetelmät ja välineet

Arviointiin on tarjolla erilaisia menetelmiä, joiden etujen ja rajoitusten tunteminen auttaa pohdittaessa mitä arviointimenetelmiä kannattaisi käyttää, minkälaista tietoa eri menetelmät antavat ja mitä niistä on pääteltävissä.

Tässä tietopalvelussa esiteltävät arviointimenetelmät on jaoteltu lähestymistavan perusteella kolmeen ryhmään: testiarviointeihin, opetussuunnitelmapohjaisiin arviointeihin ja laadullisiin arviointeihin.

Tämän luokittelun lisäksi arviointimenetelmiä voi jaotella myös muilla tavoilla. Arviointimenetelmät voivat kohdentua esimerkiksi lapsen oppimisen perustaitoihin tai lapsen kognitiivisiin taitoihin. Oppimisen perustaitojen arviointi voi kohdentua esimerkiksi matematiikan ja lukemisen hallintaan. Psykologin tekemä kognitiivisten taitojen arviointi kartoittaa puolestaan oppimisvaikeuksien taustaongelmia kuten kielellisiä tai visuaalisia vaikeuksia.

Testiarvioinnit ovat useimmiten luonteeltaan määrällisiä eli niissä arvioidaan kuinka monta osiota oppilas saa oikein tietystä tehtäväkokonaisuudesta. Usein tehtävän suorittamiseen käytettävissä oleva aika on rajattu. Oppilaan saamaa tulosta tarkastellaan suhteessa vertailuaineiston tuloksiin. Vertailuaineiston tulee olla riittävän suuri ja edustava, jotta tulosten suhteuttamista siihen voidaan pitää luotettavana. Opetussuunnitelmaan pohjautuvilla välineillä arvioidaan sitä, kuinka hyvin lapsi hallitsee ne taidot, mitkä opetussuunnitelmassa on määritetty. Laadullinen arviointi puolestaan on esimerkiksi havainnointia lapsen oppimisesta ja kehityksestä. Sillä pyritään täydentämään määrällistä arviointia, kuten erilaisista testeistä ja kokeista saatavaa tietoa.

Arviointimenetelmien yleiskuvausten lisäksi tässä osassa kuvataan lyhyesti Suomessa yleisesti käytössä olevia sekä LukiMat-hankkeessa kehitettyjä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan arviointivälineitä. Keskiössä ovat esi- ja alkuopetusikäisten lasten taitojen arvioinnin välineet.

sivun alkuun