1lk Matematiikka -käyttäjän opas

Käsikirja matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen välineiden käyttöön ensimmäisellä luokalla.

Lataa käyttäjän opas pdf-tiedostona (348kB, 27.2.2014)

Tuen tarpeen tunnistamisen välineet ovat osa LukiMat-palvelun Oppimisen arviointi -materiaaleja, jotka on laadittu matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamiseen, taitojen tarkempaan arviointiin sekä taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan. Matematiikan oppimisen arviointiin on laadittu välineet esikouluun sekä 1. ja 2. luokille.

Matematiikan osalta Oppimisen arviointi -materiaali muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat koko ryhmän matematiikan perustaitojen arviointiin suunnitellut Tuen tarpeen tunnistamisen välineet sekä välineet osalle lapsista tehtävään Oppimisen seurantaan. Tuen tarpeen tunnistamisen välineet on suunniteltu käytettäväksi kolmessa eri ajankohdassa: lukuvuoden alussa (syksy), keskellä lukuvuotta (talvi) sekä lukuvuoden lopussa (kevät). Välineisiin on kerätty viiteaineistot kyseisinä ajankohtina. Oppimisen seurannan välineitä voidaan käyttää tarpeen mukaan ja ajankohdasta riippumatta taitojen kehityksen ja oppimisen seurantaan sekä taitojen tarkempaan arviointiin.

Tuen tarpeen tunnistamisen välineillä opettaja pystyy arvioimaan ryhmäänsä kuuluvien lasten matematiikan perustaitojen hallintaa kolmessa eri ajankohdassa ja vertaamaan sitä omaa luokkaansa huomattavasti laajemman viiteryhmän osaamistasoon. Näin, yhdessä lapsen oppimista koskevien muiden havaintojen kanssa, opettaja pystyy tekemään päätelmiä siitä, keiden lasten taitoja sekä tuen riittävyyttä tulisi arvioida ja seurata tarkemmin. Syksyn tuen tarpeen tunnistamisen väline on talven ja kevään arviointivälineitä hieman laajempi ja lapsen kokonaissuorituksen lisäksi on mahdollista saada viitteitä siitä, mitkä osataidot vaativat tarkempaa arviointia, mahdollista lisäopetusta ja oppimisen seurantaa sekä siitä, onko annettu tuki ollut riittävää. Kevään ja talven välineissä tarkastellaan ainoastaan lapsen kokonaissuoritusta.

Lomakkeet ja niiden käyttötarkoitus

Matematiikan tuen tarpeen tunnistamisen väline on tarkoitettu koko ryhmän arviointiin. Tarvittaessa luokka on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin, jotta arviointitilanteesta saadaan riittävän rauhallinen. Väline sisältää erillisen lapsen tehtävälomakkeen, opettajan esitysohjeen ja tarkistuslomakkeen jokaiseen kolmeen ajankohtaan (syksy, talvi ja kevät). Eri ajankohtaan kuuluvat lomakkeet on helppo tunnistaa lomakkeiden etusivulla olevasta logosta. Vastaavasti ryhmäkoontilomakkeelle voidaan kerätä ryhmän arviointitiedot kaikista kolmesta ajankohdasta.

Tehtävälomakkeissa on ryhmätehtäviä sekä syksyllä lukujonotaitoa arvioiva yksilötehtävä. Lapsen tehtävälomake on pyritty laatimaan hyvin selkeäksi sisällyttämällä pääsääntöisesti vain yhtä tehtävätyyppiä samalle sivulle. Lisäksi ohjeistuksen tukena ovat sivu- ja rivitunnisteet. Arviointivälineissä yksittäisten tehtäväkohtien lukumäärä vaihtelee syksyn 56 ja talven 36 kohdan välillä.

Opettajan esitysohjeissa on yleisiä arvioinnin toteuttamiseen liittyviä ohjeita sekä tehtäväkohtaiset esitysohjeet. Esitysohjeista löytyy myös tieto arviointiin tarvittavista välineistä sekä arvioinnin kestosta.

Arvioinnin jälkeen opettaja pisteittää tehtävät. Apuna tehtävien pisteityksessä voi käyttää tarkistuslomaketta, johon on merkitty oikeat vastaukset.

Tämän jälkeen opettaja koostaa jokaisen lapsen osataitokohtaiset summapistemäärät (vain syksyllä) sekä kokonaispistemäärän ryhmäkoontilomakkeelle.

Lasten kokonaissuoritusta arvioitaessa opettaja etsii käsikirjassa tai koontilomakkeen kääntöpuolella olevasta persentiilitaulukosta lapsen kokonaispistemäärää vastaavan persentiililuvun. Persentiililuku kirjataan koontilomakkeeseen sille varattuun sarakkeeseen. Persentiililuku kertoo sen, miten lapsen suoritus suhteutuu laajaan ensimmäisen luokan oppilaista koostuvaan viiteaineistoon (n = 400-462); (ks. tarkemmin Arviointitiedon tulkinta).

Syksyn osataitokohtaisella laadullisella tarkastelulla opettaja saa viitteitä siitä, mitä osataitoja lapsi jo hallitsee ja missä osataidoissa lapsella on vielä harjoiteltavaa. Näin saadaan selville, mitä osataitoja tulisi arvioida tarkemmin sekä tukea ja seurata yksilöllisesti. Taitojen tarkemmassa arvioinnissa voi käyttää Oppimisen seurannan välineitä.

Arvioitavat taidot

Arviointivälineen sisältö rakentuu niistä matematiikan osataidoista, joiden ajatellaan olevan kehityksellisessä keskiössä ensimmäisellä luokalla. Tarkastelun kohteena ovat 1) lukumääräisyyden taju 2) matemaattisten suhteiden hallinta 3) laskemisen taidot sekä 4) aritmeettiset perustaidot (ks. tarkemmin tietopalvelusta Taitojen kehitys -kohdasta).

Taulukko 1. Matematiikan taitojen arvioitavat osataidot arviointiajankohdan mukaan.

Matematiikan taitorypäs/taitoArvioitavat osataidotSyksyTalvi
Kevät
Lukumääräisyyden taju
Suuruusluokan vertailu
x x x
Matemaattisten suhteiden hallinta
Matemaattis-loogiset taidot Sarjoittaminen, vertailu
x x x
Matemaattiset symbolitAritmeettiset periaatteetPaikka-arvo ja kymmenjärjestelmä
Laskemisen taidot
Lukujonon luettelemisen taidot Lukujonon luettelutaidot
x

Numerosymbolien hallinta Yksi ja kaksi enemmän/vähemmän
x

Lukumäärän määrittäminen laskemalla Osan laskeminen kokonaisuudesta x

Aritmeettiset perustaidot
Yhteenlasku
Sanalliset ja symboleilla esitetyt yhteenlaskut
x x x
Vähennyslasku Sanalliset ja symboleilla esitetyt vähennyslaskut
x x x
Lukujärjestelmätiedon soveltaminen laskemisessa* Rahayksiköiden yhteenlaskeminen x
*) Useamman taitoryppään taitoja arvioiva tehtävä.

Lukumääräisyyden tajua arvioidaan syksyllä kahdella eri tehtävällä.

  1. Lukujen suuruusluokan vertailu -tehtävässä lapsen tulee arvioida mikä kahden luvun summa on suurin: Kolmessa kolossa on kussakin kaksi rahasäkkiä (luvut säkkien päällä) ja lasta pyydetään arvioimaan missä kolossa on eniten rahaa.
  2. Suurusjärjestyksen hallinnan -tehtävässä lapsen tulee valita laatikko, jossa luvut ovat suuruusjärjestyksessä.

Lukualue tehtävissä on 0-20. Talvella lukumääräisyyden tajua arvioidaan lukujen suuruseron tehtävällä, jossa lasten tulee valita kuinka paljon suurempi luku X on kuin luku Y. Lapselle annetaan kolme vaihtoehtoa. Lukualue on 1-10. Keväällä lukumääräisyyden tajua arvioidaan lukujen suurusvertailun tehtävällä, jossa lapsen tulee valita annetuista luvuista suurin tai pienin. Lukualue on 1- 200.

Matemaattisten suhteiden hallinnan taitoryppäästä arvioidaan matemaattis-loogisia taitoja, eli tarkemmin vertailun ja sarjoittamisen osataitoja. Samalla arvioidaan matematiikan peruskäsitteiden hallintaa. Syksyn vertailutehtävässä lasta pyydetään valitsemaan kuva, jossa on enemmän tai vähemmän sekä valitsemaan oikea määrä asioita, kuten vaatteita lapsille tai renkaita autoihin (yksi-yhteen ja yksi-moneen suhde). Syksyn ja kevään sarjoittamisen tehtävissä arvioidaan lukujonon hallintaa, eli lapsi näkee kolmesta luvusta muodostuvan jonon ja hänen tulisi löytää sääntö, jolla lukujono on rakennettu (esim. lukumäärä kasvaa tai pienenee yhdellä tai kahdella). Lapsen tehtävänä on jatkaa jonoa, eli valita annetuista vaihtoehdoista sopiva luku. Keväällä sarjoittamisen osataitoa arvioidaan muutoin vastaavalla tehtävällä, mutta valitsemisen sijaan lapsi tuottaa puuttuvan luvun itse.

Laskemisen taidon ryppäästä arvioidaan numerosymbolien hallintaa, lukumäärän määrittämistä laskemalla sekä lukujonotaitoja.

Numerosymbolien hallintaa arvioidaan tehtävällä, jossa lapsen pitää valita lukumäärä, jossa on yksi tai kaksi enemmän tai vähemmän kuin annetussa lukumäärässä. Lukumäärän laskemista arvioidaan tehtävällä, jossa lapsen tulee piirtää piilossa olevien pallojen lukumäärä, kun kokonaismäärä on kerrottu ja osa palloista on näkyvissä. Lukualue on 0-10.

Lukujonotaitoa arvioivassa tehtävässä lasta pyydetään luettelemaan eteenpäin aloittaen luettelu keskeltä lukujonoa lukualueella 1-20, luettelemaan takaperin annetusta luvusta lukualueella 1-20 sekä luettelemaan kahden välein (2-18).

Aritmeettisten perustaitojen ryppäästä arvioidaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja sanallisilla ongelmanratkaisutehtävillä sekä symboleilla esitettyinä. Syksyllä sanallisissa tehtävissä aritmeettinen ongelma kerrotaan suullisesti ja alkutilannetta vastaava lukumäärä esitetään kuvana. Lapsi valitsee annetuista luvuista oikean vastauksen. Syksyllä symboleilla esitetyissä yhteen- ja vähennyslaskutehtävissä lapsi valitsee annetuista vaihtoehdoista oikean, lukualue on 1-10. Talvella sekä keväällä lapsi kirjoittaa vastauksen ja lukualue on 1-20. Lisäksi talvella ja keväällä on täydennettäviä yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 1-10.

Lukujärjestelmätiedon soveltaminen laskemisessa on keväällä rahojen yhteenlaskua sisältävä tehtävä, jossa lukualue on 10-100.

Tehtävien pisteitys ja tulosten koonti

Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja väärästä vastauksesta nolla pistettä. Jos lapsi on merkinnyt kaksi tai useamman vastauksen samaan tehtävään, vastaus tulkitaan vääräksi. Vastaamattomasta kohdasta annetaan myös nolla pistettä.

Koontilomakkeeseen kirjataan lapsen ryhmätehtävälomakkeen kokonaispistemäärä ja sitä vastaava persentiililuku. Syksyllä kirjataan lisäksi osataitokohtaiset summapisteet. Opettaja voi myös ympyröidä niiden osataitojen pistemäärät, joiden katsoo vaativan tarkempaa arviointia.

Arviointitiedon tulkinta

Kokonaispistemäärän tulkinta

Tuen tarpeen tunnistamisen välineiden (syksy, talvi ja kevät) persentiililuvut löytyvät alla olevasta taulukosta sekä ryhmäkoontilomakkeesta. Lapsen suorituksen tulkinnassa tulee huomioida suoritetun arvioinnin ajankohta. Syksyn viiteaineisto on kerätty elo-syyskuun, talven viiteaineisto tammi-helmikuun ja kevään viiteaineisto huhti-toukokuun vaihteessa. Suositellaan, että arviointi tehdään vastaavina ajankohtina. Jos arviointi suoritetaan ennen ajankohtaa, jolloin viiteaineisto on kerätty (esimerkiksi talven arviointi tehdään marraskuussa), viitearvot ovat liian korkeat. Vastaavasti jos arviointi tehdään suositeltua ajankohtaa myöhemmin (syksyn arviointi tehdään lokakuussa) on lapsi ehtinyt saamaan opetusta enemmän kuin viiteryhmä ja viitearvot ovat liian alhaiset.Tulkinnassa tuleekin pohtia sitä, mikä merkitys arvioinnin ajankohdalla on lapsen tulosta tulkittaessa.

Lapsen suorituksen vertaaminen laajempaan ikäverrokeista koostuvaan viiteaineistoon tapahtuu kokoamalla lapsen saama kokonaispistemäärä ja hakemalla pistemäärää vastaava persentiililuku käsikirjassa ja koontilomakkeella olevasta persentiilitaulukosta.

Persentiililuku kertoo sen, kuinka lapsen suoriutuminen tehtävässä sijoittuu suhteessa samanikäisiin tai samalla luokkatasolla oleviin lapsiin. Esimerkiksi persentiililuku 10 kertoo, että lapsen suoritus sijoittuu alimpaan 10 %:iin, eli 10 prosenttia viiteryhmän lapsista saa saman tai alhaisemman ja 90% paremman kokonaispistemäärän. Vastaavasti persentiililuku 50 kertoo, että puolet lapsista suoriutuu tehtävissä yhtä hyvin tai heikommin ja puolet paremmin, eli lapsen suoritus vastasi ikäryhmän keskitasoa. Viitearvoihin verrattaessa on hyvä huomioida se, että kyseessä ei ole satunnaisotantaan perustuva normiaineisto, vaan viiteaineisto on kerätty vapaaehtoisten opettajien ilmoittamissa ryhmissä ympäri Suomea. Viiteaineistot ovat kuitenkin kooltaan suuria, joten viitearvoja voidaan pitää suhteellisen luotettavina.

Taulukko 2. Ensimmäisen luokan persentiilitaulukko kokonaispisteistä arviointiajankohdan mukaan.
Taulukko 2. Ensimmäisen luokan persentiilitaulukko kokonaispisteistä arviointiajankohdan mukaan.

Osataitokohtainen tarkastelu syksyllä

Osataitoja koskeva tarkastelu on suuntaa-antava ja niissä osataidoissa, joissa lapsen suoritus jää alhaiseksi, suositellaan taitojen tarkempaa arviointia. Taitojen tarkempi arviointi on tarpeen myös silloin, jos lapsen osaamista ja oppimista koskevat muut havainnot antavat siihen aihetta.

Syksyn välineessä, jokaista osataitoa arvioidaan kahdeksalla osiolla, joten lapsi saa osataitokohtaiseksi summapisteeksi 0-8. Osataitokohtaisen tarkastelun tueksi on piirretty osataitokohtaiset kuvaajat (ks. Kuvio 1). Niissä on esitetty tehtävien summapistemäärät (0–8 p) ja kutakin pistemäärää vastaava prosenttiluku, joka kertoo, kuinka iso osa viiteaineiston lapsista saa kyseisen pistemäärän.

Suurimassa osassa tehtävistä tyypillisin pistemäärä on 8, eli sen kohdalla prosenttiluku on suurin. Poikkeuksena on sarjoittamisen tehtävä (MSH), jossa tyypillisin arvo on 7. Osataitokohtaiset tehtävät onkin valittu siten, että suurin osa ekaluokkalaisista hallitsee ne alkusyksystä. Osataitoja koskevassa tarkastelussa on kuitenkin tärkeä muistaa, että eri osataitoja arvioivat tehtävät eivät ole vertailukelpoisia, koska ne eivät ole vaikeustasoltaan täysin toisiaan vastaavia.

Kuvio 1. Summapisteiden jakauma osataidoittain viiteaineistossa (n=462).
Kuvio 1. Summapisteiden jakauma osataidoittain viiteaineistossa (n=462).

Taulukko tehtävien kumulatiivisesta oikeellisuusprosentista (ks. Taulukko 3) kertoo miten lapsen tietystä osataitotehtävästä saama pistemäärä suhteutuu viiteaineistoon. Esimerkiksi, jos lapsi saa Vertailu-tehtävässä (MSH) pistemäärän 4, sitä vastaava kumulatiivinen oikeellisuusprosentti on 5,0. Tämä tarkoittaa sitä, että vain 5 % viiteaineiston lapsista saa 4 pistettä tai vähemmän ja 95% lapsista saa enemmän pisteitä. Näin ollen lapsen suoritusta tässä tehtävässä voidaan pitää alhaisena ja edellyttävän taitojen tarkempaa arviointia. Vastaavasti 4 pistettä Vähennyslasku-tehtävässä antaa kumulatiiviseksi oikeellisuusprosentiksi 30,5, mikä tarkoitta sitä että 30,5 % viiteaineiston lapsista saa 4 pistettä tai vähemmän ja 69,5% on enemmän pisteitä saavia. Tämä suoritus on ikätasoinen, mikä kertoo siitä että vähennyslaskutehtävä on suhteellisen haastava ensimmäisen luokan syksyllä (lapset eivät vielä hallitse symboleilla laskemista vähennyslaskussa kouluun tullessaan).

Esimerkeistä on helppo havaita, että eri osataitoja mittaavat tehtävät ovat vaikeustasoltaan erilaisia, joten osataitojen välinen vertailu pelkkien raakapistemäärien avulla ei ole mielekästä.

Taulukko 3. Ensimmäisen luokan syksyn tehtävien kumulatiiviset oikeellisuusprosentit osataidoittain.
Taulukko 3. Ensimmäisen luokan syksyn tehtävien kumulatiiviset oikeellisuusprosentit osataidoittain.

Tunnistamisesta taitojen tarkempaan arviointiin ja seurantaan

Ekaluokkalaisten lasten matemaattisten taitojen hallinnassa on suuria eroja. Osa eroista johtuu lasten erilaisista oppimiseen liittyvistä kyvyistä, mutta myös lapsen kasvuympäristö ja kokemukset (esim. kotona saadun virikkeiden ja harjoittelun määrä) vaikuttavat suoritustasoon edelleen, vaikkakin esikoulun myötä tiedämmekin, että jokainen lapsi on päässyt harjoittelemaan matematiikan perustaitoja. Myös arviointivälineet, arviointitilanne sekä lapseen liittyvät tekijät kuten motivaatio, ryhmätilanteessa keskittyminen tai väsymys saattavat vaikuttaa arvioinnin luotettavuuteen (ks. tarkemmin Tietopalvelun kohta Arvioinnin tavoitteet). Eri tekijöiden vaikutusta on mahdotonta erottaa toisistaan tarkastelemalla pelkästään lapsen suoriutumista arviointitehtävässä. Tämän vuoksi on hyvä arvioida lasta monipuolisesti, kuten käyttämällä arvioinnin tukena muita arviointimenetelmiä tai havainnoimalla lapsen toimintaa opetustuokioiden, tehtävätyöskentelyn ja erilaisten pelien aikana. Arviointivälineen tuottamaa tietoa ei ole syytä tulkita suoraan oppilaan oppimiskyvyksi tai taitotasoksi, vaan pikemminkin tietoa pitäisi käyttää opetuksen ja harjoittelun kohdentamisessa sitä tarvitseville lapsille sekä heidän oppimisensa ja valmiuksien kehityksen seuraamisessa. Mahdollisten oppimisen pulmien tunnistamisen ja ennakoinnin kannalta taitojen kehityksen seuranta on hyvin keskeisessä roolissa. LukiMat–palvelun oppimisen arviointi kokonaisuutena tarjoaa opettajalle mahdollisuuden seurata, hyötyykö lapsi saamastaan opetuksesta vai tarvitaanko lisätukea (ks. Oppimisen seurannan välineet).

back to top