Sijainti: Pääsivu LukiMat - Bedömning av lärandet Informationstjänst Bedömningen i praktiken Metoder och verktyg för bedömning

Metoder och verktyg för bedömning

För bedömning av barnens färdigheter finns olika metoder. Det är skäl att fundera över fördelarna och begränsningarna med de olika metoderna och verktygen för att kunna avgöra hur man ska utföra bedömningen på ett ändamålsenligt sätt för att få önskad information.

I den här informationstjänsten presenteras bedömningsmetoderna indelade i tre grupper: standardiserade test, på läroplanen baserad bedömning och kvalitativ bedömning.

Indelningen kan göras även på basen av andra kriterier. Bedömningen kan fokusera på barnets grundläggande inlärningsfärdigheter eller kognitiva färdigheter. Grundläggande inlärningsfärdigheter kan handla om färdigheter i matematik eller läsning. Bedömning av barnets kognitiva färdigheter kan göras av en psykolog som tar fasta på bakomliggande orsaker till inlärningssvårigheterna. Bakomliggande orsaker kan vara exempelvis språkliga- eller gestaltningssvårigheter.

Test är ofta ett kvantitativt bedömningsmaterial där man bedömer hur stor andel av helheten barnet klarar av. Ofta är uppgifterna tidsbegränsade. Barnets prestation jämförs med en referensgrupps resultat. Referensgruppen bör vara tillräckligt stor och representativ för att jämförelsen skall vara tillförlitlig.

Bedömning som baserar sig på läroplanen ger information om hur bra barnet behärskar de färdigheter som preciseras i läroplanen. Kvalitativ bedömning baserar sig på exempelvis observationer av barnets lärande och utveckling. Kvalitativ bedömning är ofta ett komplement till den information som den kvantitativa bedömningen ger, så som test- och provresultat.

Förutom en allmän beskrivning av metoder och verktyg för bedömning, beskrivs bedömningsverktyg som finns tillgängliga i Finland och de verktyg som utarbetats inom LukiMat-projektet. Fokus ligger på bedömning i förskola och nybörjarundervisning.

sivun alkuun