Sijainti: Pääsivu LukiMat - Bedömning av lärandet Informationstjänst Bedömningen i praktiken

Bedömning i praktiken

Bedömning av lärandet är en kontinuerlig process. Den information som bedömningen ger används för planering och förverkligande av stödåtgärder. Under förverkligandet av stödåtgärder följer man upp barnets lärande och ytterligare information samlas in. All information används för att skräddarsy stödåtgärder som är ändamålsenliga för barnet. Vid behov återgår man till noggrannare bedömning av barnets färdigheter.

Arviointiprosessi_swe

Den första målsättningen med bedömningen är identifiering av stödbehov. Målsättningen är att identifiera de barn som av en eller annan orsak inte når upp till den färdighetsnivå som kan förväntas av barn i den åldern eller på den årskursen (jämförelse med referensgruppens resultat) eller barn vars färdigheter inte utvecklas tillräckligt för att nå upp till de målsättningar som ställts upp för lärandet. Identifiering av stödbehov är viktigt att göra för hela undervisningsgruppen för att få en uppfattning om hela gruppens färdigheter samt individernas enskilda färdigheter. För de barn som uppvisar behov av stöd på basen av bedömningen, är det skäl att göra en noggrannare bedömning. Målsättningen med en sådan bedömning är att noggrannare kartlägga barnets starka och svaga sidor, och vilka områden som särskilt behöver uppmärksammas och prioriteras genom stödåtgärder. Ibland ger bedömningen i grupp tillräckligt med information för att stödåtgärder kan inledas och då kan noggrannare kartläggning av färdigheter göras parallellt med stödåtgärderna.

Den andra viktiga målsättningen vid bedömning av barnens färdigheter är att följa upp barnets lärande under den tid barnet får stöd, för att evaluera stödets inverkan. Genom uppföljning kan man evaluera om stödet är tillräckligt och vid behov skräddarsy stödåtgärder för de barn som inte tidigare fått stöd eller uppvisat behov av stöd. Uppföljningen bör vara kontinuerlig både då det gäller identifiering av stödbehov och uppföljning av lärandet.

Material för bedömning av barnens färdigheter i matematik, med målsättningen att identifiera barn i behov av stöd, hittar du på LukiMat-tjänstens del om bedömning av lärandet, under rubriken "Material". Den information som fås genom att använda verktyget för identifiering av stödbehov kan användas parallellt med andra bedömningsmaterial. På de finska sidorna finns även material för uppföljning av barnens lärande i matematik och bedömning av barns färdigheter i läsning och skrivning.

sivun alkuun