Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Tukikeinot Lukivalmiuksien harjoittelu Nimeäminen

Nimeäminen

Esimerkki:

’Pauliina tietää ikäisekseen paljon harvinaisia sanoja. Kotona ja päiväkodissa on ihmetelty, miksi hän kuitenkin välillä hakee tuttuja sanoja tai käyttää ’hassuja’ sanoja (’agodiili’ po. krokotiili). Pauliinalla on myös vaikeuksia kertoa tapahtumista tarkasti ja selkeästi. Epätarkaksi ilmaisun tekee se, että hän käyttää paljon pronomineja (’toi meni tonne’ po. poika juoksi leikkimökkiin) ja muita epätarkkoja ilmaisuja (’toi juttu’ po. tietokone) puheessaan. Pauliinalla on ollut myös vaikeuksia värien ja numeroiden oppimisessa. Nyt esikoulussa kirjainten nimet eivät näytä jäävän mieleen harjoittelusta huolimatta.’

Nimeämistaitojen harjoittelu:

Nimeämistaitoja voidaan yrittää tukea erilaisilla sanan merkitystä (semanttisilla) ja äänneasua (fonologisilla; ks. Fonologinen herkkyys)  vahvistavilla tehtävillä. Harjoitukset voivat kohdistua joko nimeämisen tarkkuuteen ja/tai nopeuteen. Harjoitus voi kohdistua myös kertovaan puheeseen. Sanan mieleen palauttamista voi yrittää helpottaa myös erilaisilla sanaa koskevilla vihjeillä kuten alkutavuvihjeillä (’se on tuo-’ po. tuoli) tai sanan merkitystä kuvailevilla vihje ’se on huonekalu, sillä voi istua’).

Lue lisää nimeämisvaikeudesta ks. Nimeämisvaikeus

 

Esimerkkejä harjoitteista:

  • Automatkoilla voi leikkiä ’Laiva on lastattu’ –leikkiä koko perheen voimin. Kukin keksii vuorollaan sovittuun sanaryhmään kuuluvia sanoja kuten eläimiä, vaatteita, leluja tai Pokemonien nimiä tai tietyllä kirjaimella kuten r-kirjaimella alkavia sanoja.

 

  • Kotona voi pelata erilaisia Alias-tyylisiä sanaselityspelejä. Kukin pelaaja kuvailee vuorollaan sanoja, joita toiset yrittävät arvata.

 

  • Kauppareissuilla voi nimetä yhdessä lapsen kanssa tavaroita vaikka hedelmä- ja vihannestiskiltä tai leluosastolta.

 

  • Kirjakaupoissa ja marketeissa myytävänä olevissa esikoulukirjoissa, cd-romeissa ja peleissä sekä netissä on tarjolla erilaisia nimeämistä harjoittavia tehtäviä kuten luokittelutehtäviä, vastakohtatehtäviä tai muita nimeämistä vaativia harjoituksia.

 

  • Kotona tai päiväkodissa kertoessa tai ohjeita antaessa kannattaa käyttää tarkkoja ilmaisuja (esimerkiksi ’Toisitko Aku Ankan lehtikorista’, ’Laita iso punainen pyyhe pyykkikoriin’).

 

  • Kotona ja koulussa voitte tehdä eri aiheista kuvatauluja, joiden avulla voi harjoitella nimeämistä. Ks. tulostettava kuvataulu ja siihen liittyvät nimeämistehtävät Ruokakaupassa

 

 

Esimerkkejä materiaaleista ja lähdeviitteitä:

 

Neure-oppimateriaalit

 

Ketonen, R., Siiskonen, T. & Salmi, P. (2001) Kielelliset vaikeudet ja vuorovaikutuksen tukeminen. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. Aro (toim.), Sanat sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä (s. 33-52). Juva: PS-kustannus.

 

Ketonen, R., Palmroth, A., Röman M., Salmi, P. & Poikkeus, A-M. (2003) Kieli ja kommunikaatio. Teoksessa T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa (s. 176-198). Juva: PS-kustannus.

 

Salmi, P., Gustafsson, M & Papinaho, A. (2005) Nimeämisvaikeuksien harjaannuttaminen esikouluryhmässä. Teoksessa T. M. Kankaanranta, E. Hämäläinen & M. Gustafsson (toim.), Teatteria tornikamarissa ja matematiikkaa männynkävyillä. Puheenvuoroja esiopetuksesta (s. 103-112). Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

 

Lerkkanen, M-K, Poikkeus, A-M & Ketonen, R. (2006). Armi. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle. WSOY.

 

Lerkkanen, M-K, Poikkeus, A-M & Ketonen, R. (2008). Armi 2. Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 2. luokalle. WSOY.

 

Tuovinen, S. & Leppäsaari, T. (1999) Sananlöytämisongelmien kuntoutus. Teoksessa T. Ahonen & T. Aro (toim.), Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. (s. 254-272). Jyväskylä: Atena Kustannus.

 

Salmi, P. (2008). Nimeäminen ja lukemisvaikeus. Kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 345. Väitöskirja. Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto.

pdf:  http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-3458-3

sivun alkuun