Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaidon arviointi Kysymyslaatikko lukemiseen liittyvien valmiuksien arvioimiseksi

Kysymyslaatikko lukemiseen liittyvien valmiuksien arvioimiseksi

Lukemisen taitojen ennakointi

Suomalaisessa LKK-tutkimuksessa ja ulkomaisessa kirjallisuudessa on esitetty useita varhaisia asioita, jotka ennakoivat lukemisen taitoja ja pulmia. Näitä asioita kartoittamalla voi saada kuvan lapsen lukemisvalmiuksien kehittymisestä.

 

Taulukkoon  on koottu asioita, joiden avulla voi arvioida, miten muutamat olennaiset lukemisvalmiuksiin liittyvät taidot ovat lapsella kehittyneet. Kokonaisvaltaiseen lapsen kehityksen arviointiin tarvitaan tietoa myös muista kuin lukemisvalmiuteen liittyvistä kehityksellisistä asioista.

Kysymyslaatikon ohje 

Ympyröi se taitotaso, mikä lähinnä vastaa lapsen osaamista. Kun mietit lapsen taitotasoa, vertaa lapsen taitoja normaalisti kehittyneen ikätoverin taitoihin.

Arviointi: Käytä arviointiasteikkoa 0-2 kuvaamaan lapsen taitojen hallintaa.

 

0= Lapsella ei ole vaikeuksia, taidot ovat hyvin hallinnassa

1= Lapsella on lieviä vaikeuksia, taidot ovat vasta kehittymässä

2= Lapsella on selkeitä vaikeuksia ja taitoja olisi hyvä harjoitella

 

Mikäli lomakkeeseen tulee useita merkintöjä kohtaan ”1 ja 2” tulisi miettiä, miten lasta voidaan tukea ja pitäisikö lapsi ohjata tarkentaviin tutkimuksiin.

 

Lukemisvalmiuteen läheisesti liittyviä esikouluikäisen taitoja


          

Herkkyys äänteille

(esim. Kuuleeko lapsi missä sanoista taulu - lasi - keinu kuuluu ääni ”s”?)

0 1 2

Kirjainten tunteminen

0 1 2

Muistaminen

(Muistaako lapsi esim. toisten lasten nimiä, laulun sanoja, loruja?)

0 1 2

Nimikkeiden löytämisen sujuvuus

(Löytääkö lapsi tuttujen asioiden ja esineiden nimet sujuvasti mielestään?)

0 1 2

Puheen selkeys

(Onko lapsen puheessa paljon epätarkkuutta esim. äännevirheitä, äänteiden korvautumisia toisella, sanojen äänneasun yksinkertaistumista tai omia sanoja?)

0 1 2

Sanavarasto

(Onko lapsella nimi yleisesti esiintyville asioille ja esineille?)

0 1 2

Käsitteiden hallinta

(Hallitseeko lapsi käsitteitä esimerkiksi värejä, muotoja, kokoja, tai yläkäsitteitä, aika- ja sijaintikäsitteitä?)

0 1 2

Sanojen, puheen ja ohjeiden ymmärtäminen

0 1 2

 

Tulostettava lomake


Lapsen lukemistaitojen kehittymisen kannalta on olennaista, saako lapsi kasvuympäristöstään ja vanhemmiltaan tukea. Mikäli lapsen suvussa esiintyy lukivaikeutta, lapsella on myös suurempi todennäköisyys kokea vaikeuksia lukemisessaan kuin niillä, joilla vaikeutta ei esiinny.

sivun alkuun