Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaidon arviointi Arviointitehtäviä Lukutaidon ennustaminen esikouluiässä

Lukutaidon ennustaminen esikouluiässä

Tässä tiivistelmässä kuvataan lyhyesti LukiMat-hankkeessa suoritettu tutkimus, jossa selvitettiin esikoulussa tehtävien tietokonepohjaisten arviointimenetelmien ennustuskykyä lukutaitoon ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tutkimuksesta kirjoitettu raportti on lähetetty arvioitavaksi NMI-Bulletin – Oppimisvaikeuksien erityislehteen. Tekijät: Heinola, K., Heikkilä, R., Latvala, J-M. ja Lyytinen, H.

LukiMat-hankkeessa suoritettiin ”Esiopetuksen arviointimenetelmien pilottitutkimus” -seurantatutkimus vuosina 2007–2009. Tutkimuksessa selvitettiin voidaanko esikouluiässä tehtyjen Ekapeli-arviointitehtävien avulla ennustaa lapsen lukemistaitoja ensimmäiselle tai toiselle luokalle.

Tutkimuksessa oli mukana 90 esikouluikäistä lasta, joiden lukitaitoja seurattiin esikouluvuoden maaliskuusta toisen vuosiluokan huhtikuuhun vuosittaisten seurantamittausten avulla. Ensimmäisen ja toisen luokan lukutaitoa arvioitiin lukusujuvuutta mittaavilla tehtävillä, sillä tutkittavat olivat molemmilla kouluiässä tehdyillä mittauskerroilla jo niin tarkkoja lukijoita, etteivät tarkkuustehtävät erotelleet heitä.

Tutkimus osoitti, että esikoulussa tehdyistä Ekapeli-arviointitehtävistä isojen kirjainten äänteiden tunnistamisen ja alkavan lukemisen (lyhyiden sanojen tunnistaminen) tehtävät ennustivat parhaiten ensimmäisen luokan lukutaitoa. Toisen luokan lukutaidon tasoa ei pystytty esikoulussa tehtyjen Ekapeli-arviointitehtävien avulla ennustamaan kovinkaan hyvin. Ainoastaan isojen kirjainten nimien tunnistaminen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisen luokan lukutaitoon. Tämä tehtävä kuitenkin ennusti lähes kaikkien tutkittavien olevan normaalilukijoita toisella luokalla eikä erotellut riittävän hyvin tukea tarvitsevia tutkittavia.

 

sivun alkuun