Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaidon arviointi Arviointitehtäviä Lukutaidon arviointi 2. luokalla

Lukutaidon arviointi 2. luokalla

Raportti keväällä 2009 2.lk oppilaille suoritetusta osatutkimuksesta, jossa vertailtiin tietokoneella ja paperilla tehtävien lukutaitoa mittaavien arviointitehtävien tuloksia toisiinsa. Tutkimus on osa 2007 aloitettua pitkittäistutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, mitkä tietokoneavusteisista arviointitehtävistä arvioivat luotettavasti lapsen lukutaitoa. Kirjoittaja: Heinola, K. (2009).

Lukutaidon arviointimenetelmätutkimuksen seurantamittaus keväällä 2009 (2. vuosiluokka)

 

Tässä raportissa esitellään helmikuussa 2007 aloitetun pitkittäistutkimuksen ryhmätason tuloksia kevään 2009 seurantamittauksen osalta. Raportissa vertaillaan myös tutkimuksessa käytettyjen lukutaitoa mittaavien paperitehtävien yhteyksiä tietokoneavusteisiin lukutaidon arviointitehtäviin. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella tutkimuskäytössä olevia tietokoneavusteisia lukutaidon arviointitehtäviä ja verrata niitä perinteisempiin avustajan ohjaamiin kynä-paperitehtäviin. Tutkimuksen myötä pyrimme laatimaan luotettavasti toimivia lukutaidon arviointitehtäviä, joilla voidaan mm. arvioida Ekapeli-harjoittelua aloittavien pelaajien taitotasoa, seurata pelissä etenemistä sekä suunnata harjoittelua lapsen taitotason mukaisesti.

 

Tutkimuksen taustaa

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty osana pitkittäistutkimusta jossa pyrittiin selvittämään mitkä arviointitehtävät ennustavat parhaiten lasten lukutaitoa esi- ja alkuopetuksessa. Pitkittäistutkimus aloitettiin vuoden 2007 helmikuussa, jolloin keskisuomalaisen kunnan koko esikoulua käyvä ikäluokka sekä muutamia esikouluryhmiä toiselta keskisuomalaiselta paikkakunnalta kutsuttiin mukaan tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 97 lasta (99% mukaan kutsutuista). Vuoden 2007 keväällä suoritettiin ensimmäiset lukutaitoa mittaavat tehtävät esikoulussa. Niille esikoululaisille, jotka eivät osanneet lukea, tehtiin kevään aikana vielä kaksi mittausta. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa, toukokuussa 2008, tutkittaville tehtiin yksilömittauksina lukutaitoja arvioiva seurantamittaus kouluilla. Viimeinen seurantamittauskerta oli keväällä 2009, jolloin tutkittavat olivat toisella vuosiluokalla. Tämän tutkimuksen otos on niin kutsuttua normiaineistoa eikä valikoitumista lukutaidon tason suhteen ole ollut. Tutkimukseen osallistui sekä lapsia, joiden suvussa on lukivaikeutta, että lapsia joiden suvussa lukivaikeutta ei ole esiintynyt.

Tässä raportissa keskitytään toisen luokan aikana tehtyihin mittauksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. Tuloksista nähdään kuinka hyvin tutkimuksessa käytetyt arviointitehtävät soveltuivat toisen luokan oppilaiden lukutaidon mittaamiseen. Osa tehtävistä on samoja kuin esikoulun ja ensimmäisen luokan aikana tehdyissä mittauksissa ja vain muutama käytetyistä tehtävistä on normitettu. Tutkittavien joukko on melko pieni (N=90), joten normitulokset ovat näiden tehtävien osalta vain suuntaa antavia.

 

Tutkimuksen osallistujat ja käytetyt menetelmät

 

Tutkittavat olivat toisen luokan oppilaita (tutkittavien iät vaihtelivat välillä 9v 3kk ja 9v 11kk) Keski-Suomen alueelta (N=90). Tutkittaville suoritetut yksilömittaukset tehtiin huhtikuussa 2009. Yksilömittauksissa lapset tekivät omilla kouluillaan tutkimusavustajan ohjeistamana yhteensä kahdeksan lukemis- ja kirjoitustaitoja mittaavaa perinteistä arviointitehtävää. Tutkittavat tekivät myös kolme lukutaitoa mittaavaa tietokoneavusteista Ekapeli-arviointitehtävää. Ekapeli-tietokonetehtävissä ohjeistus kuului tietokoneen kuulokkeista ja tutkittava teki tehtävät itsenäisesti tietokoneen hiiren avulla avustajan seuratessa vieressä.

 

sivun alkuun