Sijainti: Pääsivu Lukeminen Materiaalit Ekapeli Vanhat pelit Ekapeli-Yksi Pelin sisältö

Pelin sisältö

 

Pelin sisältö on jaettu kolmeen tasoon: kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin. Peli seuraa pelaajan etenemistä kullakin tasolla, ja pyrkii automaattisesti antamaan sopivaa sisältöä pelaajalle. Etenemistä seurataan kirjaintasolla kirjainkohtaisesti, ja tavu- ja sanatasolla kategoriakohtaisesti. Esimerkiksi pelaaja voi osata jotkin tietyt kirjaimet, tietyntyyppiset tavurakenteet, mutta ei vielä yhtään sanarakennetta.

Peli pyrkii opettamaan pelaajalle aina yhden uuden asian kerrallaan. Kullakin tasolla peli pitää listaa niistä asioista, joita pelaaja näyttää osaavan, ja joita pelaaja ei vielä osaa. Kun pelaaja näyttää osaavan jonkin uuden asian jo tarpeeksi hyvin, peli siirtää sen listaan osatuista asioista, ja siirtyy opettamaan seuraavaa uutta asiaa.

Pelissä edettäessä käytetään aiemmin kerättyä tietoa hyödyksi. Esimerkiksi peli ei pyydä nimeämään tavuja tai sanoja joissa esiintyy pelaajalle tuntemattomia kirjaimia. Peli ei myöskään kysy pelaajalta sanoja, joiden tavurakenteita pelaaja ei vielä osaa. Näin peli ei muodostu liian vaikeaksi lukemista aloittelevalle pelaajalle, mutta tarjoaa riittävästi uusia asioita.

 

Kirjaintaso

 • a, i, t, u, o, n, s, e, m, l, k, ,r ä, p, j, y, v, h, ö, d, g, h, b
 • M1: b, d, p, t, ,k g
 • M2: s, d, t, r, l, n
 • M3: m, n, r, l
 • M4: h, v, f, s
 • M5: f, t, l, i, j
 • M6: u, v, y, n, m, h
 • M7: ä, ö, a, o
 • M8: k, p, t, s, h

 

Tavutaso

 • LL aa, ee, ii, oo, uu, yy, ää, öö
 • CV pa, ti, ke, si, lo, ru, my, nä ,vö, je, na, te, ki, mo, su, ba, de, fi, go
 • VV ai, yi, oi, öi, au, iu, eu, äy, ie, uo
 • VC ar, ep, ik, os, um, yn, ät, öl, ih, ak, al, an, ap, as, es, il, is, it, os, ok, on, oh, yk

 

 • CLL paa, tää, kii, soo, ruu, lyy, nee, moo, vaa, jee, hii, töö, nuu, tyy, kää, röö, haa, lee, mii, poo, tee, lyy, too, nää, möö
 • LLC aap, äät, yys, uuk, uul, yyr, ääm, öön, aal, eeh, ees, oop, oor, iit, ään, öös, aan, eek, iip, oom, eet, iis, ook, uur, yyt
 • CVC pat, kes, ril, jon, vum, hyt, käh, söl, tam, net, mis, sol, lup
 • CVV pyö, kuo, vui, syi, jau, heu, miu, nie, poi, mai, keu, läi, tou
 • VVC ait, eir, äil, öys, oin, ous, äys, aun, euk, uit, uin, uik, auh, eup, iun, yit
 • VCC alp, ölk, uls, ert, yrk, ink, omp, amp, ens, int, ort, ärt


 • CLLC paat, seek, riil, noom, vuuh, jyyp, tääl, köör, laas, veem, niih, jook, tuus, pyyk, lääm, höön, taak, rees, tiip, soon
 • CVVC paih, kein, roik, juit, väis, möil, lyip, taum, lour, seut, viuk, häyl, nöyh, veyn, ries, muop, työk, tein, kour
 • CVCC talp, pelt, silk, kols, murp, nyrt, lärk, vörs, sarp, jont, vynk, lens, rump

 

Sanataso

 • LL-CV   aa-si, aa-mu, ii-li, oo-di, uu-hi, uu-ma, uu-ni, uu-si, ää-ni, ää-ri
 • V-CV  a-la, a-jo, a-pu, a-su, e-mo, e-no, e-li, e-lo, e-ro, i-lo, i-mu, i-so, i-sä, i-tu, o-hi, o-ja, o-ka, o-lo, o-ma, o-ri, o-sa, o-vi, u-jo, u-ni, u-ra, u-tu, y-hä, y-li, ä-ly, ö-ky
 • CV-CV  ja-na, ju-na, ka-la, ke-la, ko-ri, ky-nä, kä-si, la-si, le-lu, lo-ma, ma-to, mo-po, mu-ki, ne-nä, ni-mi, sa-na, pi-po, pu-ku, sa-tu, si-ka, si-ma, ra-pu, ra-ta, ri-ma, ri-vi, ta-lo, hy-vä, ti-la, to-ri, ve-ne
 • VC-CV  ak-ka, al-ku, al-la, an-sa, an-na, ar-ka, es-su, es-te, ih-me, ih-ra, il-ma, il-ta, is-ku, it-ku, oh-ra, ok-ra, ok-sa, on-ni, op-pi, in-to, os-to, ot-sa, uh-ma, uk-ko, un-ta, us-ko, yk-si, äk-sy, öl-jy, am-me
 • VV-CV  ai-na, ai-ne, ai-ta, ai-sa, ai-ro, au-ki, au-ra, au-to, eu-ro, oi-va, ou-to, ui-da, ui-nu, uo-ma, ui-va, yö-tä, äi-jä, äi-ti, öi-tä


 • LL-CVC  uu-sin, uu-den, uu-nin, aa-mun, aa-sin, ää-nen
 • CLL-CV  maa-li, kaa-li, tuu-li, huu-li, tii-li, sii-ri, hii-ri, vii-ri, pii-ri, muu-ri, suu-ri, juu-ri, saa-ri, kaa-ri, vaa-ri, sii-ma, lii-na, hii-va, vii-va, tyy-ni, ryy-ni, pii-mä, lää-ke, tee-ri, myy-jä, myy-rä, roo-li, huu-to, puu-ro, vää-rä, muu-li, vii-li
 • LLC-CV  aar-re, uur-re, aal-to, ään-tö, uur-na
 • LL-CLLC  uu-siin, uu-niin, aa-muun, aa-siin
 • VC-CLLC  il-taan, yh-tään, yh-teen, es-toon, is-kuun, al-taan, us-koon, ol-koon, ar-kaan, äl-köön, öl-jyyn
 • CV-CVC  jä-nis, pi-sin, ly-hin, pa-hin
 • CVV-CV  pai-ta, rai-ta, kai-ta, lau-lu, tau-lu, vuo-ri, kuo-ri, puo-li, nuo-li, tuo-li, kou-lu, jou-lu, hui-lu, hui-vi, viu-lu, mai-la, mai-to, lai-va, lai-na, lei-ja, kei-la, koi-ra, koi-vu, poi-ka, pöy-tä, köy-si, sie-ni, pie-ni, suo-la, hyö-ky
 • VVC-CV  uit-to, ait-ta, uin-ti, euk-ko, auk-ko, oik-ku
 • CV-CLLC  ly-hyys, pa-heet, pu-heet, hy-veet, ka-saan, pi-noon, pu-roon, pa-koon, ke-koon, li-koon, va-koon, ra-koon, sa-veen, si-kaan, ja-naan, ju-naan, ke-laan, ki-veen, ko-riin, kynään, kä-teen, la-siin, le-luun, lo-maan, ma-toon, na-paan, hy-vyys, ly-hyys
 • CLLC-CV  nyyh-ke, vyyh-ti, ruuh-ka, puuh-ka, hiih-to, kiil-to, pyyn-tö, myyn-ti, kään-tö, sään-tö, käär-me, naar-mu, maas-to, pääs-ky, muut-to, suuk-ko, piir-re, koon-ti
 • CLL-CVC  koo-kas, kii-tos, vii-sas, suu-las, kyy-nel, pää-tös, saa-pas, muu-ton, puu-kon, tee-hen, pää-hän
 • CVC-CLL  kah-vaa, sul-kaa, vel-kaa, sil-mää, nel-jää, tul-vaa, tar-haa, mar-jaa, har-jaa, kar-jaa, kir-jaa, tur-vaa, kar-vaa, kor-vaa, las-taa, lis-taa, kan-taa, san-taa, kos-taa, ras-vaa, jal-kaa, tak-kaa, pak-kaa, suk-kaa, tuk-kaa, kuk-kaa, sum-maa, hal-laa, lin-naa, hyr-rää, tum-maa, kän-sää, nap-paa, mas-saa
 • CVC-CV  nal-le, pal-lo, pul-lo, pel-le, tak-ka, pak-ka, tak-ki, lak-ki, suk-ka, tuk-ka, kuk-ka, tik-ka, lok-ki, kok-ki, mök-ki, lip-pu, rep-pu, pap-pi, nap-pi, kop-pi, kep-pi, tyt-tö, rat-ti, mat-to, kat-to, tut-tu, kas-si, pus-si, hyr-rä, kan-nu, lum-me, kah-vi, kah-va, sul-ka, vel-ka, sil-mä, sol-mu, nel-jä, pil-vi, pol-vi, tal-vi, kyn-si, kar-hu, per-he, mar-ja, har-ja, kir-ja, pur-je, kur-ki, ris-ti, mar-su, mur-su, kar-va, kor-va, las-ku, mak-su, tas-ku, hup-su, tup-su, lis-ta, kut-su
 • CVV-CLL  tai-kaa, pai-taa, rai-taa, sai-taa, kai-taa, mai-laa, lai-vaa, lai-naa, lei-jaa, kei-laa, koi-raa, poi-kaa, pöy-taa, suo-laa, kuo-laa, ruo-kaa, lau-taa, sau-naa, sei-nää, kui-vaa, sie-vää, lei-maa, löy-sää, kau-laa, sai-taa, soi-jaa, päi-vää, mäy-rää, pyö-rää, nou-taa, keu-laa, siu-naa, hoi-taa, juo-kaa, vai-vaa
 • CV-CVVC  ku-mous, lu-mous, pu-tous, ta-kaus
 • CVVC-CV  viuh-ka, lius-ka, rius-ka, ries-ka, luon-to, kiuk-ku, kouk-ku, kuik-ka, suih-ku, puik-ko, ryös-tö, vaih-to, muis-ti, maus-te, suis-to, heik-ko, puis-to, pais-ti, pois-to, tois-to, meik-ka, läis-ke, käyn-ti
 • VCC-CV  ark-ku, yrt-ti, ont-to, alt-to


 • CLL-CLLC  sii-kaan, tuu-leen, maa-liin, huu-leen, pii-riin, juu-reen, saa-reen, kuu-seen, puu-roon, pii-loon, huu-toon, kää-röön, vää-ryys
 • CLLC-CLL  siir-tyy, piir-tyy, piir-tää, kaar-tuu, kaar-taa, kään-tää, teet-tää, koos-taa, tööt-tää, puur-taa, ryys-tää, kyyk-kää
 • LLC-CLLC  aal-toon, ään-töön, aar-teen, uur-naan
 • CVC-CVC  pen-sas, kit-sas, run-sas, pat-sas, kir-kas, puh-das, pyl-väs, val-mis, kar-vas, por-sas, mar-jat, var-vas, kas-vot, lil-jat, kah-vit,  sil-mät, sol-mut, sil-mut, pil-vet, pol-vet, tul-vat, tal-vet, kal-vot, kän-sät, kar-hut, tar-hat, har-jat, nir-sot, tör-pöt, jak-sot
 • CVV-CVC  kei-häs, kiu-kun, kou-kun, kai-ken, pui-kon, höy-ryn, jou-kon, lyi-jyt, neu-von, rau-kat, toi-von, töi-hin, päi-vän, voi-tin, täy-sin, kau-rat, pyö-rät, luo-mus, nie-len, neu-lan
 • CVCC-CV  kent-tä, port-ti, tort-tu, pyrs-tö, kirs-tu, myrs-ky, pals-ta, hurt-ta, palk-ka, kalk-ki, talk-ki, sork-ka, kurk-ku, kork-ki, kark-ki, purk-ka, purk-ki, merk-ki, ton-ti, tont-tu, mont-tu, pant-ti, kant-ti, länt-ti, ront-ti, lant-tu, tulp-pa, torp-pa, norp-pa, kirp-pu, korp-pi, jyrk-kä
 • CVCC-CLL  pant-taa, kont-taa, kars-taa, pals-taa, palk-kaa, kolk-kaa, polk-kaa, sork-kaa, sirk-kaa, purk-kaa, tulp-paa, torp-paa, norp-paa, kurp-paa, kart-taa
 • CVC-CLLC  kir-jaan, hur-juus, tur-vaan, tas-kuun, har-vaan, ran-taan, kan-taan, kah-viin, kah-vaan, sul-kaan, sil-mään, sol-muun, sil-muun, nel-jään, pil-veen, pol-veen, tul-vaan, tal-veen, kal-voon, kan-teen, kän-sään, kar-huun, tar-haan, mar-jaan, har-jaan, sar-jaan, kar-jaan, jal-kaan, ran-taan, var-joon
 • CLLC-CVC  sään-nön, naar-mun, maas-ton, paas-ton, sääs-tön, pääs-kyn, koon-nin, ruuh-kan, hiih-don, kiil-lon, pyyn-nön, kään-nön, vään-nön
 • CVV-CLLC  kui-vuus, lau-maan, pai-taan, tau-luun, vuo-reen, kou-luun, lai-vaan, pöy-tään, sau-naan, lie-juun, kou-raan, nie-meen, hyi-seen, päi-vään, tui-maan, käy-rään, syö-mään, juo-muun, lei-maan, reu-naan, kiu-kaan
 • VVC-CLLC  uit-toon, ait-taan, auk-koon, uin-tiin, euk-koon, yök-kään
 • VCC-CLLC  ark-kuun, yrt-tiin, ont-toon, alt-toon
 • CVVC-CVC  puis-ton, muis-tin, muis-ton, suis-ton, pois-ton, lois-ton, tois-ton, pais-tin, vaih-don, käyn-nin, ryös-tön, viuh-kan, lius-kan, ries-kan, työn-nön, lyön-nin
 • CVVC-CLL  juon-taa, vaih-taa, kaih-taa, teip-paa, vaip-paa, siep-paa, raip-paa, ruop-paa, kuop-paa, louk-kaa, löyh-kää, suol-taa, puol-taa, hier-tää, kier-tää, miel-tää, maus-taa, kais-taa, lais-taa
sivun alkuun