Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Undervisning i läsning

Undervisning i läsning

 

  • Alla barn lär sig läsa på olika sätt
  • En del barn lär sig läsa redan innan skolstarten då den egentliga läsundervisningen inleds
  • Det är viktigt att väcka barnets intresse för läsning och upprätthålla det även när barnet lärt sig läsa mekaniskt
  • För en del barn är läsningen en stor utmaning. Då gäller det att hitta de undervisningsmetoder som stöder barnets inlärning
  • För att undvika att barnets läsutveckling försvåras bör det finnas en samstämmighet mellan skolans undervisning och hemmets stöd

 

 

Undervisningsmetoder för nybörjarläsare

 

Läsflyt

 

Träna läsflyt i skolan

 

Läsförståelse

 

Stöd läsintresset

 

 

KällorAhvenainen, O. & Holopainen, E. (1999). Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita. Jyväskylä: Special Data.

Bowey, J. A. (2007). Predicting Individual Differences in Learning To Read. Ingår i M. J. Snowling & C. Hulme (red.). The science of reading. A Handbook. (s. 155-172). Blackwell publishing.

Ehri, L. C. (2007). Developing of Sight Word Reading: Phases and Findings. Ingår i M. J. Snowling & C. Hulme (red.). The science of reading. A handbook. (s. 135-154). Blackwell publishing.

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.

Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur.

Lerkkanen, M-K. (2008). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. (2. painos). Helsinki: WSOY.

Liberg, C. (1993). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur.

Myrberg, M. (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och kultur.

Rosén M., Längsjö, E., Nilsson, I. & Gustafsson, J-E. (2008). Läsförståelse under luppen. Observera – Bedöma – Utveckla. Stockholm: Natur och kultur.

Siiskonen, T. Aro, M. & Holopainen, L. (2004). Lukeminen ja kirjoittaminen. Ingår i  Ahonen T., Siiskonen, T. & Aro T. (toim.) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. (s. 58-80). Jyväskylä: PS-kustannus, Niilo Mäki- instituutti.

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Van Orden, G. C. & Kloos, H. (2007). The Question of Phonology and Reading. Ingår i M. J. Snowling & C. Hulme (red.). The science of reading. A handbook. (s. 61-78). Blackwell publishing.

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Stockholm: Natur och kultur.

Samasta aiheesta
Läsundervisningens grunder
sivun alkuun