Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Undervisning i läsning Läsförståelse

Läsförståelse


För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker. Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen. Läsförståelse är inte samma sak som läsflyt. Läsförståelse uppkommer inte av mycket läsning, utan man måste undervisa eleverna i hur de skall uppnå en god läsförståelse. Därför är lärarens roll betydande för att detta skall uppnås.

Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Här listas några grundmål som läraren skall tänka på och använda sig av i undervisning

 

 • Eleverna skall bli medvetna om hur de förstår
 • Eleverna skall lära sig strategier tillsammans
 • Eleverna skall lära sig använda grafiska representationer av texten för att underlätta förståelsen
 • Eleverna skall få direkt feedback på de frågor läraren ställer
 • Eleverna skall själv formulera frågor
 • Eleverna skall lära sig använda strukturen i en berättelse
 • Eleverna skall kunna förklara vad de läst
 • Eleverna skall kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen


Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. Läraren kan utgående från dessa observera elevernas utveckling i läsförståelse. Utgående från observationerna kan uppgifter i läsförståelse byggas upp utgående från samma nivåer. Läsförståelseprocesserna är:

 

 • att hitta och återberätta direkt uttryckt information. Läraren ställer frågor om texten som eleverna kan svara på endast genom att leta i texten. Uppgifter som utvecklar denna läsförståelseprocess är att hitta relevant information i texten, att leta definitioner av ord eller fraser eller att hitta den mening som anger textens tema eller budskap.

 

 • att dra enkla slutsatser. Då slutsatser skall dras gäller det att läsaren fokuserar på mer än bara det som står i texten. Exempel på uppgifter för denna läsförståelseprocess är att inse hur en sak leder till en annan, att komma fram till textens budskap genom flere argument i texten, att veta vem som menas bakom pronomen och att beskriva relationen mellan karaktärer.

 

 • att tolka och integrera tankar, idéer och information. Vid denna läsförståelseprocess kan eleverna relatera detaljer i texten till större teman. Då man tolkar en text arbetar man bortom texten vilket innebär att man måste ta hjälp av förkunskaper och erfarenheter man har. Ett exempel som tyder på att läsaren använder denna typ av läsförståelseprocess är att han eller hon försöker skapa sig en mental bild av texten. Exempel på läsförståelseuppgifter i detta skede är att finna ett övergripande tema för texten, att fundera hur karaktärerna kunde agerat, att hitta berättelsens stämning och att fundera hur informationen i texten kunde användas i verkligheten.

 

 • att granska och bedöma innehåll, språklig form och textelement. Fokus flyttar i denna läsförståelseprocess från meningsskapande till kritisk granskning av textens framställning. Förståelsen för texten ökar genom en sådan granskning. Uppgifter för denna typ av läsförståelse är att bedöma om textens handling är sannolik i verkligheten, berätta hur författaren byggt upp texten för att få ett sådant slut, fundera hur fullständig eller tydlig texten är och att finna författarens perspektiv på ämnet.


Förövrigt är det för läraren viktigt att känna till att läsförståelsen stöds av ett gott ordförråd, en god hörförståelse och fungerande lässtrategier. För att eleverna skall kunna uppnå god läsförståelse skall man även i undervisningen satsa på dessa faktorer.

För svaga läsare skall det alltid finnas lättlästa texter tillhands. LL böcker kan man på finlandssvenskt håll finna på Lärum-förlaget och vid många bibliotek. Dessa böcker är dock endast menade för svaga läsare. För att läsförståelsen skall utvecklas skall svåra ord inte utebli från texten. Läsaren skall alltså alltid läsa på en nivå som utmanar honom eller henne lite. I något skede av utvecklingen kan LL-böcker passa bra men som lärare skall man se till att avancera läsningen då det behövs.

sivun alkuun