Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läs- och skrivsvårigheter Definition och förekomst

Definition och förekomst

 

Forskare är lite oense om hur dyslexi och läs- och skrivsvårigheter skall definieras. Här finns två olika definitioner på dyslexi.

The International Dyslexia Association definierar läs- och skrivsvårigheter på följande sätt:

"Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter förorsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap."

I norden brukar Høien och Lundbergs (1999) definition på dyslexi användas.

"Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder."

Definitionen kan sammanfattas till att

"dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet."

Symtom vid läs- och skrivsvårigheter är problem med avkodning, rättskrivning och dålig läsförståelse. I andra hand kan det innebära svårigheter med matematiken och ett dåligt självförtroende.

Uppskattningsvis har ungefär 10-15% av alla barn någon form läs- och skrivsvårigheter. Bara ungefär 2% har tydliga och ihållande svårigheter. Risken för att utveckla dyslexi fyrdubblas om dyslexi framkommer i släkten. Själva dyslexin går inte i arv, men dispositionen för att utveckla dyslexi ärvs.

sivun alkuun