Sijainti: Pääsivu Läsning Informationstjänst Läs- och skrivsvårigheter Beskrivning av läs- och skrivsvårigheter

Beskrivning av läs- och skrivsvårigheter

 

Problem med läsning och skrivning kan bero på många olika faktorer, till exempel

 

 • För lite träning i läsning och skrivning
 • Svag motivation för läsning och skrivning
 • Svaga färdigheter i läsning och skrivning
 • Bristande undervisning i läsning och skrivning
 • Svag begåvning
 • Brister i hörseln
 • Brister i synen
 • Perceptuella svårigheter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Uppmärksamhetssvårigheter
 • Dyslexi

 

Graden av läs- och skrivsvårigheter varierar


Graden av läs- och skrivsvårigheter varierar. En del barn har lindigare svårigheter som till största delen går bort under de första skolåren. Andra barn har så stora svårigheter att de kan hålla i sig ända till vuxen ålder.

Läs- och skrivsvårigheter visar sig på olika sätt i olika skeden av läs- och skrivutvecklingen. I det första skedet av läsutvecklingen kan svårigheterna visa sig genom att barnet i väldigt långsam takt lär sig grunderna för läsningen och genom att barnet har svårt att läsa ord rätt. Senare visar sig svårigheterna oftare i långsamhet av läsning än i felläsning av ord.

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?


Alla läs- och skrivsvårigheter är inte dyslexi. Dyslexi är en specifik svårighet med läsning och/eller skrivning som främst handlar om problem med fonologin. Termerna läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi används ofta synonymt även om de inte har exakt samma innebörd. Skillnaderna mellan olika länder och språk är också stor. Här talar vi allmänt om läs- och skrivsvårigheter.

sivun alkuun