Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Vägen till god läsning

Vägen till god läsning

       

Svårigheter med läsningen kan vara väldigt olika och att lära sig läsa är alltid individuellt. Denna berättelse om Nellis läsning är unik och kan därmed inte generaliseras för alla barns svårigheter med läsningen. Nellis pappa berättar om Spel-Ett, om hur man övar läsning hemma och hur viktigt det är med att skolan och hemmet samarbetar kring barnets läsning.

 

Nellis berättelse

 

Tvåspråkigheten utvecklas

Nelli sade sina första ord då hon var åtta månader gammal och talade bra då hon var 18 månader gammal. Eftersom Nelli är tvåspråkig och vi bor på en mycket finskspråkig ort har det varit svårt för Nelli att utveckla en korrekt finlandssvenska. Det finlandssvenska uttalet har inte kommit av sig självt alla gånger. Varje gång Nelli och hennes syskon haft möjlighet att umgås på svenska har det gjorts och de tillfällena har varit värdefulla. Jag ser på tvåspråkigheten som både en rikedom och en börda, speciellt hos barn som har svårt med läsningen.

Skolan börjar

Eftersom Nelli är född i slutet på året var hon lite omogen för skolan då hon började i augusti. Genast från början av årskurs ett har Nelli haft svårt med koncentrationen, vilket medfört svårigheter med läsningen. Hon går i en stor klass vilket gjort koncentrationen ännu svårare. Till följd av detta har Nelli gått till specialläraren. I årskurs ett i oktober granskade man Nellis läsning eftersom hon hade haft det så svårt i början. Hon hade svårt med att forma ord och det gick trögt framåt.

Spel-Ett introduceras

Specialläraren introducerade Spel-Ett för oss och Nelli. Spelet var ändå bekant eftersom Nellis storebror spelat det tidigare. Vi tog tacksamt emot hjälpen. Som förälder tycker jag att man skall ta emot all hjälp man kan få. Nelli fick först prova Demoversionen av Ekapeli vilken var rolig. Hos specialläraren spelade Nelli några gånger Spel-Ett men fick sedan börja spela hemma. I början ville Nelli spela Spel-Ett hela tiden. Tiden skulle ändå begränsas så att träningen blev kort och effektiv. Nelli spelade Spel-Ett i två olika etapper och har därmed nu kommit igenom hela spelet. Nelli har varit väldigt duktig på Spel-Ett och jag tror att ungefär 90 procent av allt hon gjort i spelet varit rätt. Svårigheterna har legat i att använda kunskapen i andra situationer. Trots att detta är svårt har Nellis koncentration ändå förbättrats i lässituationer utanför Spel-Ett.

Läsningen går framåt

I februari i årskurs 1 knäckte Nelli läskoden och har därefter nästan tagit ifatt sina klasskamrater. Spel-Ett har varit mycket positivt för Nellis koncentration eftersom man där lägger på hörlurarna och endast koncentrerar sig på de lugna rösterna i spelet. För tvåspråkighetens del är det bra att rösterna i spelet är finlandssvenska. Alltför ofta måste finlandssvenska barn höra på rikssvenska röster vilket gör att utvecklingen störs. Mina erfarenheter av spelet är genompositiva men jag tycker att det saknas en fortsättning för spelet. Spelet borde gradvis bli ännu svårare för att hålla barnets iver och motivation uppe. I vårt fall gick det från att Nelli hela tiden velat spela till att hon blev lite mer likgiltig mot slutet.

I hemmet har vi satsat på att skapa en positiv stämning vid lässituationer. I dessa situationer gäller det att alla lugnar ner sig och är positiva. Man skall som förälder komma ihåg att sinnesstämningen ofta överförs till barnet och att det därmed är viktigt att man själv är positivt inställd. Vi har så långt som möjligt hemma försökt använda finlandssvenska varianter av ljudböcker och i de fall som ljudböckerna varit rikssvenska har vi valt att också läsa dem på finlandssvenska för barnen. Det är viktigt att barnen på finska orter får höra korrekt finlandssvenska för att själv kunna uttala rätt.

Det som är a och o för att allt skall fungera kring barnets läsning är hemmets och skolans samarbete. För att allting skall lyckas är det en förutsättning att föräldrarna och skolan strävar mot samma mål. Hjälpmedel som Spel-Ett hjälper sedan att uppnå detta mål. I vårt fall har samarbetet med skolan fungerat jättebra, vilket också gjort att vi velat kämpa vidare.

Framtiden

Nu är Nellis första skolår snart slut och vi ser positivt på framtiden. I hemmet tänker vi fortsätta med att läsa tillsammans, umgås på svenska och träffa svenska släktingar och vänner.

Positiva erfarenheter

  • Viktigt att hemmet och skolan strävar mot samma mål gällande barnets läsning

  • Föräldrar skall ta emot all hjälp som de blir erbjudna

  • Skapa en positiv stämning kring läsning

  • Spel-Ett positivt för barn som har svårt med läsningen. Spelet kan öppna många portar till skriftspråket. Spelet passar också barn med normal läsutveckling eftersom övning ger färdighet.

  • All träning kan göras enkel och trevlig om den sker i positiv anda

 

Nellis pappaSamasta aiheesta
Tips för vardagen
sivun alkuun