Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Läs- och skrivsvårigheter?

Läs- och skrivsvårigheter?

 

Tidig träning


Läsning och skrivning är centrala färdigheter i livet. Största delen av senare inlärning bygger på just läs- och skrivkunnighet. Därför är det viktigt att en förälder eller målsman grundligt följer med barnets skolgång och lästräning, bland annat genom att stöda barnets läxläsning.

Ett gott samarbete mellan hem och skola gynnar barnets inlärning. För att undvika svårigheter skall samma metoder för träning användas i såväl skolan som hemmet. Vid behov kan skolans speciallärare bedöma barnets styrkor och svagheter och samt planera metoder för att läsningen skall gå framåt.

Det finns ingen orsak till panik då barnet har svårt med läsningen. De flesta svårigheter går att övervinna och just då är det orsak att lägga alla resurser på själva läsningen. Som förälder skall man vara förberedd på att handleda och hjälpa barnet med läxorna en lång tid framåt, till och med i tonåren. För självkänslans del är det mycket viktigt att barnet känner sig värdefullt och omtyckt trots svårigheter med inlärningen. En accepterande miljö är a och o i det här fallet.

Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter

 

Några vanliga kännetecken på läs- och skrivsvårigheter:

  • Läs- och skrivproblem i släkten
  • Svårigheter med att lära sig alfabetet
  • Svårigheter med att få månaderna i rätt ordning
  • Svårt att lära sig multiplikationstabeller
  • Försöker undvika läsning och skrivning
  • Slarvig och för snabb läsning
  • Svårigheter med att hinna läsa textremsan på teve
  • Omkastning av bokstäver
  • Blandar ihop höger och vänster


Ungefär 5-10 procent av barnen har läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan oftast definieras först efter den tidiga läsinlärningen. Diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter kräver tilläggsutredningar. Vem som gör utredningarna beror på orten man bor på. Oftast görs de av skolans, familjerådgivningens eller hälsocentralens psykologer. För diagnosen läs- och skrivsvårigheter behövs en läkares utlåtande som är specialiserad inom området. Utöver det skall man se till att få information om anpassning och träning.


KällorAhonen T., Siiskonen, T. & Aro T. (toim.) Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf

Hjälp, vad gör jag nu? Information till föräldrar om läs- och skrivsvårigheter. FMLS.

Mäki, H. (2000). Ruma ankanpoikanenko? Tietoa oppimisvaikeuksista vanhemmille. Oppimistutkimuksen keskus: Turun yliopisto.

Stadler, E (1998). Läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Samasta aiheesta
Läs- och skrivsvårigheter
sivun alkuun