Sijainti: Pääsivu Läsning För föräldrar Barnet lär sig läsa

Barnet lär sig läsa

 

Förutsättningar för läsningen


Redan innan skolåldern tar barnet till sig olika färdigheter som ligger som grund för läsningen. Både förutsättningar för själva läsningen och förutsättningar för den allmänna inlärningen påverkar läsutvecklingen.

Exempel på förutsättningar för läsningen är språkförståelse, minne och ordförråd. Exempel på förutsättningar för allmän inlärning är koncentration, fysiska ork och motivation för inlärning. Arv, uppväxtmiljö och stimulans inverkar på utvecklingen av alla nämnda faktorer.

Stöd läsningen tidigt


Då barnet skall lära sig läsa hjälper det om han eller hon fått så mycket erfarenheter som möjligt av både talspråk och skriftspråk. Redan från den tidiga barndomen övas de tidiga läsförutsättningarna upp genom ett rikt språkligt samspel med den vuxna samt genom lekar, spel och händelser som innehåller språklig stimulans.

Att bekanta sig med skriftspråket och alfabetet samt att läsa böcker tillsammans med en vuxen väcker barnets intresse för läsning och förbereder barnet för läsningen. I nybörjarundervisningen övar man mångsidigt upp färdigheter som förutsätts för läsningen.


Läsutvecklingen

 

Nybörjarläsaren


Ungefär en tredjedel av de barn som börjar skolan kan läsa. De flesta känner igen åtminstone en del av bokstäverna och deras motsvarande ljud. Vanligtvis börjar man skriva redan i förskolan och därför kan barnen oftast det då de kommer till skolan. Om man märker att dessa färdigheter är på gång att utvecklas, men inte färdiga, kan man ge barnet extra stöd och tilläggsövningar. Många elever i årskurs ett övar hela hösten att kombinera ljud till stavelser och ord.

Fortsatt läsinlärning


Det är mycket individuellt hur lång tid det tar för barnet att lära sig läsa. Att läsningen är långsam under den första årskursen betyder ännu inte att barnet har specifika svårigheter med läsningen. Vanligtvis kan elever i årskurs ett på våren koppla ihop ljud samt läsa ord. I slutet av den andra årskursen kan barnet ofta läsa ord med precision samt meningar flytande.

Stöd läsinlärningen


Ett gott samarbete mellan hem och skola stöder barnets inlärning. Det är lönsamt för barnets inlärning att skolan och hemmet använder gemensamma övningssätt. Som förälder får man information av läraren om hur man kan öva läsning i hemmet. För övrigt gynnas alla barn av gemensamma lässtunder samt av att öva läsning och skrivning i vardagliga situationer.

 

Källor


Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur.

Sundbaum, K. & Wallstén, S. (red.) (2006). Den hemliga koden. Aktuell forskning om läsning. Stockholm: Vetenskapsrådet.


sivun alkuun